Forsker i laboratorium

Ph.d.

Ph.d.-utdanningen ved Nord universitet er treårig. Fullført masterutdanning eller tilsvarende er et minimumskrav for opptak til våre ph.d.-programmer.

Opptak

For opptak på doktorgradsutdanningen kreves en mastergrad eller kvalifikasjoner som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes også at søkeren har et tilfredsstillende karaktersnitt, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen.

Opptak til de enkelte ph.d.-programmene skjer på grunnlag av individuelle søknader. Våre fire ph.d.-program har ulike faglige opptakskrav. For nærmere informasjon om opptakskravene, se informasjon og utfyllende retningslinjer her:​
 

Finansiering

Kun kandidater med tilstrekkelig dokumentert finansiering kan søke om opptak til forskerutdanningen. Før opptak må derfor søker kunne dokumentere finansiering i 3 år for forskningsprosjektet og for levekostnader. Finansieringen kan være ansettelse som stipendiat ved Nord universitet eller annen høyskole/universitet, stipendiatstilling fra Norsk forskningsråd, ansatt i universitets- og høyskolesektoren med FoU-tid avsatt til doktorgradsarbeid, ansatt i offentlig eller private virksomheter med bedriftsstipend, eller stipend fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Reglement

Nord universitet har ett felles ph.d.-reglement for hele institusjonen. I tillegg har hvert fakultet utfyllende forskrifter som regulerer særskilte punkter ved hvert enkelt program.
Forskriften for ph.d. ved Nord universitet ligger på lovdata på følgende adresse:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-06-10?q=Forskrift

kurs

Kandidatene kan ta kurs på ph.d.-nivå ved Nord universitet, men dersom Nord universitet ikke arrangerer hele opplæringsdelen selv, legges forholdene til rette for at kandidaten kan gjennomføre tilsvarende opplæring ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

Under opplæringsdelen forventes det at ph.d.-kandidaten styrker sine ferdigheter i vitenskapsteori og forskningsmetode. En utvikling av ferdigheter innen formidling av forskningsresultater kreves også som en del av opplæringen. Se det enkelte program for krav til antall studiepoeng og faglig sammensetning.   

Phd-håndbok

Ph.d.-Håndboken tar for seg de viktigste delene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen, og bygger på ph.d.-forskriften ved Nord universitet. Håndboken er et samarbeid mellom de fire fakultetene og forskningsadministrasjonen, og skal gjøre informasjon om ph.d.-løpet lett tilgjengelig for potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanning ved Nord universitet

Skjema

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:

Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.

Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:
Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

Kvalitetssikring av Phd

Det er utarbeidet egne rutiner for kvalitetssikring av ph.d.-programmene og rutiner for gjennomføringen:

kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) skal rettes til det fakultetet som administrerer programmet:

Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen faglig ansvarlig og en administrativ ph.d.-koordinator. Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen som er felles for hele institusjonen. Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) kontakt fakultetet som administrerer det programmet du er interessert i.

Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Faglig ansvarlig: Professor Steinar Daae Johansen - tlf. 755 17833 - steinar.d.johansen@nord.no 
Administrativ kontakt: Kristine Vevik - tlf. 755 17437 - kristine.vevik@nord.no

Ph.d. i sosiologi
Faglig ansvarlig: Professor Johans Tveit Sandvin - tlf. 755 17631 - johans.t.sandvin@nord.no  
Administrativ koordinator: Geir Magne Tveide - tlf. 755 17380 - geir.m.tveide@nord.no

 
Ph.d. i bedriftsøkonomi
Faglig ansvarlig: Gry Agnethe Alsos - tlf. 755 17 651 - gry.a.alsos@nord.no  
Administrativ kontakt: Grete Knudsen - tlf. 755 17 667 - grete.i.knudsen@nord.no

 
Ph.d. i profesjonspraksis
Faglig ansvarlig: Catrine Torbjørnsen Halås  - tlf. 755 17563 - catrine.t.halas@nord.no
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17416 - geir.o.fjeldavli@nord.no

Avdeling for forskning og utvikling
Administrativ kontakt: Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17804 - sissel.m.jensen@nord.no