Nord universitet

Senter for velferdsinnovasjon

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet. Senteret er etablert, ledes og driftes av Fakultet for Samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Aktive samarbeidspartnere er Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Handelshøgskolen (begge Nord universitet) og Nordlandsforskning.

Senterets formål

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning og utvikling av velferdsinnovasjon. Senter for velferdsinnovasjon skal stimulere til forskningsaktivitet på nasjonalt/internasjonalt nivå og til utviklingsarbeid for bedre velferdstjenester regionalt og nasjonalt. Senteret skal tilrettelegge, utvikle, delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter særlig rettet mot offentlig sektor. Senter for velferdsinnovasjon vil legge særlig vekt på tett relasjon med praksisfeltet.
 
Senterets formål er:
• Være et ledende fagmiljø innen velferdsinnovasjon
• Bidra til bedre velferdstjenester som er samfunnsmessig gunstig både regionalt og nasjonalt
• Være pådriver for kunnskapsdrevet innovasjon i regionen
• Være den naturlige samarbeidspartneren for regionale aktører
 
Mål:
Stimulere til at Nord/NF har betydelig forskningsaktivitet på nasjonalt/internasjonalt nivå med eksternt finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter innen velferdsinnovasjon
• For eksempel gjennom å bidra til prosjektsøknader i Forskningsrådet og regionalt forskningsfond, tilrettelegge for følgeforskningsprosjekter.
 
Være et aktivt fagmiljø for forskere og stipendiater som arbeider med velferdsinnovasjon
• For eksempel gjennom faglige seminarer og paperseminarer.
 
Gjøre Senter for velferdsinnovasjon synlig regionalt og nasjonalt
• For eksempel gjennom å delta i høringer og på aktuelle arenaer.
 
Være en aktiv samarbeidspartner for regionale offentlige aktører
• For eksempel gjennom å tilrettelegge for følgeforskning og regionale utviklingsprosjekter.
 
Skape og tilrettelegge møteplasser mellom forskningsmiljøet og praksisfeltet
• For eksempel gjennom å arrangere åpningsseminar, innovasjonslunsjer og studietur til Roskilde.