Senter for økologisk økonomi og etikk

Økologisk økonomi
Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.
 

om senteret

Senter for Økologisk Økonomi og Etikk er en samlokalisering av fagansatte og phd. studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet, som arbeider med problemstillinger som berører bedrifters miljø- og samfunnsansvar.

I tillegg til å prioritere publisering av forskning i anerkjente norske og internasjonale tidsskrifter og bokforlag, legger vi stor vekt på å utvikle et oppdatert og fremtidsrettet kurstilbud på alle studieprogrammene ved Handelshøgskolen. For å videreutvikle kontakten med universiteter og handelshøgskoler i inn- og utland deltar vi
aktivt i en rekke ulike nettverk. Det nære samarbeidet med næringsliv og offentligforvaltning gir impulser til en kontinuerlig faglig utvikling ved senteret. Et viktig element i samarbeidet er de ansattes deltakelse og bidrag ved eksterne seminarer og konferanser i form av foredrag og forelesninger.

Senter for økologisk økonomi og etikk arbeider ut fra en ide om at mange av de utfordringene vi står overfor i dag ikke kan løses uten at de tradisjonelle faggrensene brytes ned. Økologisk økonomi åpner for et flerfaglig samarbeid, blant annet ved å inkludere kunnskap om økosystemer, sosiale systemer og verdier i økonomiske analyser og beslutninger. For å håndtere mangfoldet
av perspektiver og verdier er det ikke tilstrekkelig å la markedskreftene råde derfor er det nødvendig å etablere samarbeid mellom alle involverte aktører. Det er interessant å konstatere at samarbeidsideen er mer akseptert innenfor næringsliv og forvaltning enn det som er tilfellet innenfor mange akademiske fagmiljøer.

Vi mener det er et stort behov for et perspektivskifte iøkonomifagene og at dette representerer et stort potensial for ny erkjennelse innenfor fagområdet og gjør det mulig å oppdage fenomener og sammenhenger som tidligere ikke har vært synlige. Ved å endre fokus fra å sette den enkelte bedrift i sentrum til å studere bedriften som en integrert del i en større sammenheng mener vi det er mulig å oppnå ny innsikt på flere områder.

Ved Senter for økologisk økonomi og etikk legger vi vekt på å utvikle begreper, teorier og modeller som åpner for en økonomisk praksis som i størst mulig grad bidrar til å utvikle et samfunn basert på høy livskvalitet, der samspillet med naturen, lokalt, regionalt og globalt står sentralt. Vi har i lengre tid eksperimentert med kafèdialog som metode for å fremme kreativitet, helhetsforståelse og ansvarlig handling. I dette arbeidet har studenter og stipendiater gitt viktige bidrag.

For å møte samfunnets behov for økonomer med kompetanse i håndtering av næringslivets utfordringer i skjæringsfeltet mellom økonomi, miljø og samfunn, er det viktig å gi studentene et kurstilbud som både utvikler den teoretiske forståelsen og de praktiske ferdighetene.


foredrag

Innhold kommer snart

publikasjoner

Innhold kommer snart