Slik søker du om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til.

Samordna opptak

De fleste av våre grunnstudier, som årssstudier, bachelorprogram og femårige masterprogram, søker du om opptak til via Samordna opptak.

Mer om Samorda opptak
Elektronisk søknad - Samordna opptak

Lokalt opptak

De fleste av våre masterstudier og kortere studier søker du om opptak til lokalt via Søknadsweb.

Mer om Lokalt opptak
Søknadsweb for studier ved Nord universitet: Søknadsweb

Kontaktinformasjon opptak

e-post:opptak@nord.no
tlf: 755 17699

Hvordan søke - samordna opptak

I Samordna opptak søker du opptak til:

 • De fleste grunnstudier ved Nord universitet
 • De fleste årsstudier ved Nord universitet
 • De fleste bachelorprogram ved Nord universitet
 • Femårige masterprogram ved Nord universitet

Du trenger MinID for å kunne registrere søknaden din.

Dokumentasjon
Dokumentasjon for søknad til Samordna opptak.

Viktige frister

Samordna opptak åpner for å ta imot søknader 1. februar.

For noen søkere er søknadsfristen 1. mars.

For de aller fleste er søknadsfristen 15. april.

Samordna opptak har en komplett oversikt over hvilke frister som gjelder for deg.


 

Hvordan søke - lokalt opptak (søknadsweb)

I Søknadsweb søker du opptak til:

 • De fleste masterstudiene ved Nord universitet
 • De fleste kortere studier ved Nord universitet
 • Åpne enkeltemner ved Nord universitet

Registrering
Når du søker om opptak gjennom Søknadsweb taster du inn fødselsnummer og pin kode. Er du ikke registrert hos oss tidligere, lager du en pin kode når du registrerer deg første gang.

Dokumentasjon
Dokumentasjon på utdanning, vitnemål og arbeidsattester lastes opp som PDF i Søknadsweb. Dette gjøres i fanen "Mine dokumenter". Dersom det er krav om praksis, må også arbeidsattest(-er) legges ved. Merk at arbeidsattest skal inneholde start og sluttdato, samt hvor mange timer du har jobbet eller stillingsprosent.

Dokumentasjon på utdanning som avsluttes etter søknadsfrist har ettersendingsfrist 1. juli.

Svar på søknad
Når din søknad er behandlet sendes resultatet til deg på e-post og publiseres i Søknadsweb.

Merk at all kommunikasjon vedrørende din søknad og opptak skjer på e-post. Det er derfor viktig at du sjekker at e-post adressen du har oppgitt er en e-post du sjekker regelmessig.

Har du spørsmål om opptak, kontakt oss på opptak@nord.no

Viktige frister - studieprogram

Søknadsfrist høst: 15. april
Frist for ettersending av dokumenter for de som avslutter sin utdanning samme vår: 1. juli

Søknadsfrist vår: 15. november
Søknaden må være komplett med alle dokumenter

Viktige frister - enkeltemner

Søknadsfrist høst: 1. juli
Søknadsfrist vår: 15. november

Hvordan søke - enkeltemner

Enkelte emner er åpne også for deg som ikke følger eller er tatt opp på et helt studieprogram.

Disse emnene kan du søke om opptak på som enkeltemnestudent. 


 

Dokumentasjon
Når du søker om opptak er det viktig at du laster opp vitnemål og aktuelle attester som dokumentasjon til søknaden din.

Mer informasjon om enkeltemneopptak.


 

Søknadsfrister

Høst: 1. juli  
Vår: 15. november

Realkompetanse

Har du ikke generell studiekompetanse kan du søke opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse

Hva er realkompetanse
Realkompetanse er kunnskap som man har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. For å kunne søke på bakgrunn av realkompetanse må du som søker ikke ha generell studiekompetanse og være 25 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Generelle krav til realkompetanse for Nord universitet:

 • Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret
 • Søker kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må ha minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis (deltid regnes om til fulltid). Inntil 2 av disse årene kan erstattes av ulønnet arbeid eks. førstegangstjeneste, omsorgsarbeid, utdanning eller liknende.
 • Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å gjennomføre studiet, dokumentert fra videregående skole med minimum grunnkurs.
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Vurdering av realkompetanse
Gjennom en helhetlig vurdering skal søkerens kvalifikasjoner vurderes i forhold til studiet man søker opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet, uten å ha generell studiekompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at vurderingen er skjønnsmessig og at hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studier. Vurderingen kan derfor bli forskjellig ved ulike læresteder.

Enkelte av Nord universitets studieprogram har fastsatt anbefalte forkunnskaper for søkere som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Dette er fag og/eller praksis som anses som særlig relevant for at studenten skal kunne klare å gjennomføre studiet. Dette er beskrevet nærmere på nettsiden til studieprogrammene eller du kan se listen over tilleggskrav her.

Hva må du dokumentere ved søknad om realkompetanse?
Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende. Yrkespraksis skal dokumenteres med attest. Attesten må inneholde tidsrom (fra og til dato), stillingsandel (heltid/deltid) og beskrivelse av hva arbeidet gikk ut på. Dersom du har opparbeidet deg spesiell kompetanse i det arbeidet du har hatt, må attesten også inneholde en beskrivelse/bekreftelse på dette. Det kreves minimum 5 års relevant arbeidspraksis for å bli vurdert for realkompetanse. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av relevant utdanning eller lignende

Organisasjonstilknytning, frivillig arbeid og andre fritidsaktiviteter kan dokumenteres med bekreftelser/attester fra ledere eller andre personer som kan bekrefte deltakelse. Bekreftelsen/attesten må inneholde beskrivelse av aktiviteten, tidsrom (fra og til dato) og omtrentlig hvor mye tid som gikk til aktiviteten (f. eks. en gang i året eller en gang i uken).

Alle søkere må også dokumentere nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk. Dersom du ikke har norsk og engelsk fra videregående skole (i reglementet finner du angitt minimumskrav for timetall i fagene), må du på annet vis dokumentere at du har de nødvendige kunnskaper. Dette vil f.eks kunne dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver, men er avhengig av type arbeidsoppgaver og varighet på arbeidsforhold i forhold til om det kan dokumentere de nødvendige kvalifikasjoner i norsk og/eller engelsk. For noen studieprogram vil det i tillegg kreves dokumentasjon på matematikkunnskaper.

Alle søkerne blir bedt om å skrive en egenerklæring der de skal beskrive hvorfor de mener de er kvalifisert for å starte på dette studiet, og de blir bedt om å skrive noe om sin motivasjon for å studere. Disse punktene blir det lagt stor vekt på, og det er derfor svært viktig å gi en god egenerklæring og beskrivelse av motivasjon.

Reglement for opptak på grunnlag av realkompetanse for Nord universitet.

De forskjellige studieprogrammene og emnene kan også ha andre krav til realkompetansesøkere. Disse kan variere mellom de ulike studieprogrammene. Dersom et studieprogram har spesielle opptakskrav må disse dekkes i tillegg. Se oversikt over tilleggskrav her.

Ved søknad om opptak til grunnstudier må alle søkerne rangeres. Søkere som blir funnet kvalifisert på grunnlag av realkompetanse blir rangert ved hjelp av ei individuell skjønnsmessig vurdering. Det vil si at hvis du blir kvalifisert, må du i tillegg nå opp i konkurransen for å få tilbud om studieplass.

Ved rangering blir det lagt vekt på følgende, i prioritert rekkefølge:

 • Dokumenterte kunnskaper og kvalifikasjon inkludert kunnskaper i norsk, engelsk og eventuelle andre fag
 • Omfang og relevans av praksis
 • Motivasjon for å søke studiet

Søknadsfrist
Søknadsfrist for de som søker opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse er 1.mars

doktorgrad

Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

Opptak til doktorgradsutdanningene utføres ved universitetets fire fakultet.

Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering. 

Opptakskrav
For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng
eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

UiN kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil.

privatist

Etter nærmere regler kan man melde seg opp til eksamen som privatister: Adgang til privatisteksamen

Det stilles de samme generelle og eventuelt spesielle krav til privatister som til opptatte studenter ved respektive utdanningstilbud. 

Dette gjelder f.eks. opptakskrav og eventuelle andre forutdanningskrav, arbeidskrav i studiet/kurset som må være oppfylt/ godkjent/bestått for å få melde seg opp til eksamen.

Søkere som kan sannsynliggjøre at kunnskapskravene er oppfylt på annen måte enn gjennom foreskreven utdanning, kan søke om lemping i kravene til forutdanning.

Privatister ved Nord universitet må betale eksamensavgift som fastsettes av universitetets styre, samt pålagt semesteravgift for aktuelt eksamenssemester.

Privatistene skal ikke følge de samme rutiner som i dette kapitlet er beskrevet for ordinære studenter.

Kontakt
Henvendelser om oppmelding til privatisteksamen, gjøres til telefon 755 17 200 eller til opptak@nord.no 
  

Frist for oppmelding: 

Vår: 15.november
Høst:1
.juli


opptaksreglement

Studenter kan bli tatt opp til universitetet på bakgrunn av følgende vurderinger:

 • Generell studiekompetanse
 • Realkompetanse
 • Utenlandsk utdanning

Opptak til studier ved Nord universitet:

Opptak etter realkompetansevurdering: