Slik søker du om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til.

Samordna opptak

De fleste av våre grunnstudier, som årssstudier, bachelorprogram og femårige masterprogram, søker du om opptak til via Samordna opptak.

Mer om Samorda opptak
Elektronisk søknad - Samordna opptak

Lokalt opptak

De fleste av våre masterstudier og kortere studier søker du om opptak til lokalt via Søknadsweb.

Mer om Lokalt opptak
Søknadsweb for studier ved Nord universitet: Søknadsweb

Kontaktinformasjon opptak

e-post: opptak@nord.no
tlf: 755 17699

Hvordan søke - samordna opptak

I Samordna opptak søker du opptak til:

  • De fleste grunnstudier ved Nord universitet
  • De fleste årsstudier ved Nord universitet
  • De fleste bachelorprogram ved Nord universitet
  • Femårige masterprogram ved Nord universitet

Du trenger MinID for å kunne registrere søknaden din.

Dokumentasjon
Dokumentasjon for søknad til Samordna opptak.

Viktige frister

Samordna opptak åpner for å ta imot søknader 1. februar.

For noen søkere er søknadsfristen 1. mars.

For de aller fleste er søknadsfristen 15. april.

Samordna opptak har en komplett oversikt over hvilke frister som gjelder for deg.


 

Hvordan søke - lokalt opptak (Søknadsweb)

I Søknadsweb søker du om opptak til:

  • De fleste masterstudiene ved Nord universitet
  • De fleste kortere studier ved Nord universitet
  • Åpne enkeltemner ved Nord universitet

Dokumentasjon
Når du søker om opptak gjennom SøknadsWeb er det viktig at du laster opp vitnemål og aktuelle attester som dokumetasjon til søknaden din.

Dersom det er krav om praksis, må også arbeidsattester legges ved.

Dokumentasjon av utdanning og praksis som avsluttes etter søknadsfristen må ettersendes innen 1. juli.

Svar på søknad
Når din søknad er behandlet sendes resultatet til deg på e-post og publiseres i SøknadsWeb.

Merk at all kommunikasjon vedrørende din søknad og opptak skjer på e-post.

Viktige frister - studieprogram

Søknadsfrist høst: 15. april
Frist for ettesending av dokumenter: 1. juli

Søknadsfrist vår: 15. november
Søknaden må være komplett med alle dokumenter. 


Viktige frister - enkeltemner

Søknadsfrist høst: 1. juli
Søknadsfrist vår: 15. november

Hvordan søke - enkeltemner

Enkelte emner er åpne også for deg som ikke følger eller er tatt opp på et helt studieprogram.

Disse emnene kan du søke om opptak på som enkeltemnestudent. 


 

Dokumentasjon
Når du søker om opptak er det viktig at du laster opp vitnemål og aktuelle attester som dokumentasjon til søknaden din.

Mer informasjon om enkeltemneopptak.


 

Søknadsfrister

Høst: 1. juli  
Vår: 15. november

doktorgrad

Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

Opptak til doktorgradsutdanningene utføres ved universitetets fire fakultet.

Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering. 

Opptakskrav
For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng
eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

UiN kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent
tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil.

privatist

Etter nærmere regler kan man melde seg opp til eksamen som privatister: Adgang til privatisteksamen

Det stilles de samme generelle og eventuelt spesielle krav til privatister som til opptatte studenter ved respektive utdanningstilbud. 

Dette gjelder f.eks. opptakskrav og eventuelle andre forutdanningskrav, arbeidskrav i studiet/kurset som må være oppfylt/ godkjent/bestått for å få melde seg opp til eksamen.

Søkere som kan sannsynliggjøre at kunnskapskravene er oppfylt på annen måte enn gjennom foreskreven utdanning, kan søke om lemping i kravene til forutdanning.

Privatister ved Nord universitet må betale eksamensavgift som fastsettes av universitetets styre, samt pålagt semesteravgift for aktuelt eksamenssemester.

Privatistene skal ikke følge de samme rutiner som i dette kapitlet er beskrevet for ordinære studenter.

Kontakt
Henvendelser om oppmelding til privatisteksamen, gjøres til telefon 755 17 200 eller til opptak@nord.no 
  

Frist for oppmelding: 

Vår: 15.november
Høst:1
.juliopptaksreglement

Studenter kan bli tatt opp til universitetet på bakgrunn av følgende vurderinger:

  • Generell studiekompetanse
  • Realkompetanse
  • Utenlandsk utdanning

Opptak til studier ved Nord universitet:

Opptak etter realkompetansevurdering: