4326 får tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten

Søkertall 2023
4326 får tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten
Nå er det klart at 4326 kvalifiserte søkere har fått tilbud fra Nord universitet om studieplass gjennom Samordna opptak til høsten. Nord holder seg dermed på et stabilt nivå.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk sier tallene er som forventet og viser omtrent samme tendens som før pandemien, og registrerer samtidig at søkerne tiltrekkes fleksible studier.

– I en tid med svært lav arbeidsledighet og fallende ungdomskull sender vi ut et antall tilbud på linje med fjoråret. Den nye trenden vi registrerer er en vridning i etterspørselen, der stadig flere søker seg til studier som er fleksible og mer tilpasset mennesker i ulike livssituasjoner. Vi ser at særlig nett- og samlingsbaserte utdanninger er attraktive for søkerne. Dette er en trend vi tror kommer til å fortsette, derfor jobber vi på Nord med å videreutvikle oss på dette området, sier prorektoren.

Fleksible studier er attraktive

Fleksibel studiemodell har ført til oppsving i interessen for språkfag, og da særlig det nye nettbaserte årsstudiet i engelsk. Fleksibiliteten med nettundervisning har i tillegg ført til økt kapasitet, og langt flere har derfor fått tilbud om studieplass. Historiefagene har også fått et kraftig oppsving fra i fjor, noe som skyldes at disse tilbys også som nett- og samlingsbasert undervisning i år.

Blått bygg vil styrke allerede attraktive utdanninger

Blå-grønne studier er fremdeles attraktive utdanninger. Havbruksdrift og ledelse, samt naturforvaltning er eksempler på studier som tiltrekker seg mange søkere som får gode karrieremuligheter i fremtiden.

– Dette er viktige utdanninger som både er sentrale i våre satsinger og svært viktige for arbeidslivet i vår region. Derfor er det gledelig å se at det fremdeles er stor søkning. Fra neste år vil Blått Bygg stå ferdig, noe som vil hjelpe oss å møte etterspørselen enda bedre både fra søkere og næringslivet som trenger kompetanse. Det nye bygget får en svært god infrastruktur med nye, moderne laboratorier og undervisningsfasiliteter, sier Gårseth-Nesbakk.

Helsefag

Helsefagene har fremdeles mange kvalifiserte søkere til Nord universitet, men det er likevel en nedgang sammenliknet med i fjor. Dette er en nasjonal trend for dette utdanningsområdet der sykepleierutdanningen er det største studiet. 

Økonomisk-administrative fag

Økonomisk-administrative utdanninger er det utdanningsområdet hvor flest har mottatt tilbud, med hele 1196 kvalifiserte søkere. Det er størst konkurranse om plassene på eiendomsmegling og trafikklærer, i tillegg til fleksible deltidsstudier.

Samfunnsvitenskapelige fag

Trenden med konkurranse om plassene på enkelte samfunnsvitenskapelige studieretninger som Human Resource Management (HRM) og sosialt arbeid fortsetter, særlig i Levanger. 

Lærerutdanningene

Interessen for lærerutdanningene følger den nasjonale trenden med færre kvalifiserte søkere.

– Vi ser at det er færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene nasjonalt, noe som også gjelder for Nord universitet. Vi har dessverre en nedgang på grunnskolelærerutdanning 5. – 10. trinn (GLU 5-10) fra i fjor. På den positive siden har vi en reell oppgang i antall kvalifiserte søkere til GLU 1-7, og vi ligger på samme nivå som i fjor på antall kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanningen. Vi kan likevel ikke være fornøyd med disse tallene. Derfor skal vi fortsette å jobbe med tiltak, bl.a. gjennom satsinger som rekrutteringsprosjektet LæreriNord, sier prorektoren.

Studier med lokalt opptak

I tillegg til studietilbudet som blir utlyst gjennom Samordna opptak, så gjøres det et eget lokalt opptak til en rekke studietilbud ved Nord universitet. Dette er i hovedsak kortere studier og masterutdanninger. Noen av disse studiene er svært populære, bl.a. våre MBA-studier.

I år var det ca. 5800 førsteprioritetssøknader på lokalt opptak. Nord universitet har sendt ut tilbud om studieplass til ca. 3500 av søkerne.

Ledige studieplasser

På Nord universitet er det fortsatt mulig å få studieplass. Det skjer fortløpende opptak til ledige studieplasser på Samordna opptak. For studier på lokalt opptak, se Ledige studieplasser på våre nettsider. Det er førstemann til mølla av kvalifiserte søkere som får plass.