Et viktig skritt på vegen mot reell forsoning

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Et viktig skritt på vegen mot reell forsoning
1. juni 2023 vil Sannhets- og forsoningskommisjonen legge frem sin rapport. Kommisjonen har gransket fornorskningspolitikken og uretten som har blitt gjort og fortsatt gjøres ovenfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Rapporten er omfattende og er med på å fortelle at mye arbeid må gjøres for å få til en reell forsoning. Et skritt på veien er å fremme samisk språk og kultur i utdanning og forskning. Her ønsker Nord universitet og dets senter Senter for samisk og urfolksstudier / Saemien jïh aalkoealmetji ööhpehtimmiegoevtese / Sáme ja iemealmmukoahpo guovdásj å være en aktiv aktør og bidragsyter.

Nord universitet har et særskilt nasjonalt ansvar for å ivareta og utvikle sør- og lulesamisk språk og kultur. Geografisk dekker universitetet de tradisjonelle lulesamiske, pitesamiske, umesamiske og sørsamiske områdene i Saepmie/Sámeednam. Som et ledd i å synliggjøre og fremme sør- og lulesamisk språk og kultur etablerte Nord universitet sammen med Nordlandsforskning et Senter for samisk og urfolksstudier i 2022.

Sentret har som hovedmål å synliggjøre og styrke samisk- og urfolksrelatert utdanning og forsking ved de to institusjonene. Dette gjennom et tett samarbeid med det samiske samfunnet og dets institusjoner, språk- og kultursentre og kompetansemiljøer utenfor universitetet.

Sentret vil også samarbeide tett med regionale, nasjonale og internasjonale partnere. Et annet viktig mål for sentret er å følge opp og konkretisere den institusjonelle samarbeidsavtalen fra 2021 mellom Samisk høgskole/ Saemien jïlleskuvle/ Sáme allaskåvllå og Nord universitet. I tillegg til sitt ansvar for sør- og lulesamisk vil sentret også løfte fram arbeidet med pite- og umesamisk språk og kultur.

Ved Nord universitet skal vi styrke og videreutvikle våre samiske utdanninger, blant annet vår sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i tillegg til ulike emner og kurs med fokus på samisk språk og kultur. Likeledes ønsker vi også at våre profesjonsutdanninger skal ha øket kunnskap om samiske forhold og ta hensyn til dette i sin profesjonsutøvelse. De skal ha kunnskap om det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. En sykepleier vil på denne måten kunne gi likeverdige helsetjenester til samiske pasienter, og lærere skal kunne tilrettelegge for samiske barn og unge uavhengig av om de selv har samisk bakgrunn.

Vårt mål for både Senter for samisk og urfolksstudier og ved Nord universitet som helhet er at samisk språk og kultur synliggjøres og fremmes og at vi har et reelt urfolksperspektiv både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å få til dette vil vi arbeide tett med lokale aktører i vår region, men også internasjonalt. Skal vi få til en reell forsoning og utvikling av samisk språk og kultur må vi lytte og arbeide sammen både når det gjelder utdanning og forskning.

Vi ønsker derfor å være en viktig aktør som samarbeider tett med urfolk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre ønsker vi å synliggjøre og videreutvikle sør– og lulesamisk, i tillegg til pite– og umesamisk språk og kultur. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å styrke og videreutvikle våre samiske utdanninger, men også bidra til å heve kompetansen om det samiske gjennom våre profesjonsutdanninger.

Skal vi få til reell forsoning og være et vi, må vi alle jobbe sammen. Senter for samisk og urfolksstudier ved Nord universitet og Nordlandsforskning ønsker å være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. For som en samisk profesjonsutøver så klokt sa til meg om viktigheten av å samarbeide for å skape endring for det samiske folket; ‘Det samiske miljøet kan aldri dekke behovet til det samiske folket alene, vi trenger flere hender’.

Kronikken ble først publisert i Nationen 30.05.23.
Hovedbilde: Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Peter Mydske/Stortinget.