Grensesprengende rekruttering til lærerutdanninger

Nina, Ole Petter og Inger

F.v Nina Kjeøy, Ole Petter Vestheim og Inger Johansen.

Grensesprengende rekruttering til lærerutdanninger
Nord universitet er i samarbeid med DMMH og Mittuniversitetet tildelt i overkant av en million euro til prosjektet Lärare utan gränser. Tildelingen skjer gjennom EU-programmet Interreg Sverige - Norge, som skal fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene.

Prosjektet ledes av tre prosjektledere, en fra hver institusjon. For Nord universitet er dette førsteamanuensis Ole Petter Vestheim. I tillegg deltar også universitetslektor Inger Johansen og seniorrådgiver Nina Kjeøy.
Prosjektet er organisert i åtte delprosjekt, der Nord universitet bidrar i alle delprosjektene.

-Nord universitet har særlig ansvar for to av delprosjektene. Det ene undersøker hvordan skolen og læreryrket er framstilt i media innenfor Nordens grønne belte, mens det andre omhandler rekruttering til sørsamiske lærerutdanninger, forklarer Ole Petter Vestheim.

Bakgrunn og formål

Det er store utfordringer med å rekruttere studenter til lærerutdanning i både Trøndelag og Jämtland, regionen omtalt som Nordens Grønne Belte (NGB). En forundersøkelse fra 2023 viser at det er stor mangel på lærere i flere regioner i både Norge og Sverige. En annen utfordring er at det er krevende å rekruttere studenter til lærerutdanningene på begge sider av grensen. Forstudien viser også viktigheten av å samarbeide på tvers når det gjelder rekruttering til sørsamiske lærerutdanninger, som Nord universitet har et nasjonalt ansvar for.

Hovedmålet med prosjektet er å legge forholdene til rette for samarbeid for en sterkere grenseregion mellom kommuner, lærere, universiteter og lærerstudenter for å rekruttere og beholde lærere og lærerstudenter i Nordens Grønne Belte.

-I dette ligger det blant annet at prosjektet skal bidra til å utvikle nye og bærekraftige arbeidsmetoder for å rekruttere og beholde lærere og lærerstudenter, sier prosjektleder Ole Petter Vestheim.

Arbeidsmåter

Prosjektet vil samle inn og analysere data fra både norsk og svensk side av grensen for å få en bredere forståelse for utfordringene. Man vil blant annet se på hvilke konsekvenser politiske beslutninger har fått for regionens tilgang på lærere. Prosjektet vil også se på hvordan lærerprofesjonen er framstilt i media, og om dette kan ha betydning for læreryrkets status og attraktivitet.

Styrket rekruttering til sørsamisk lærerutdanning

Nordens grønne belte er hovedområde for sørsamisk språk og kultur. Det mangler i dag et systematisk samarbeid over landegrensene knyttet til rekruttering til eksisterende sørsamiske utdanninger.
Målgruppen til de sørsamiske utdanningstilbudene er liten, og de bor spredt.

-Sápmi følger ikke de nasjonale landegrensene, noe dagens rekrutteringsinnsats og utvikling av utdanninger rettet mot sørsamisk ikke hensyntar, forklarer Nina Kjeøy som leder dette delprosjektet.

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur og har blant annet sørsamisk grunnskolelærerutdanning med opptak hvert annet år. Mittuniversitetet arbeider med å utvikle sørsamisk forskning og utdanning, mens DMMH jobber for å styrke sørsamisk språk og kultur gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

-Dette prosjektet gir oss mulighet til å bli bedre kjent med hverandres tilbud og samarbeide mer systematisk om rekruttering til sørsamiske lærerutdanninger sier Nina Kjeøy.