Hva gjør vi hvis Sørfold-tunellene blokkeres i uker og måneder?

Kjell Stokvik

Forum: Direktør Kjell Stokvik ved CHNL, Nord universitet ser et stort og økende behov for et kompetansesenter rundt sikring av kritisk infrastruktur. Foto: Adrian Svendsen Bensvik, Nord universitet

Hva gjør vi hvis Sørfold-tunellene blokkeres i uker og måneder?
Sørfold-tunellene er definert som kritisk infrastruktur i Nord-Norge. Hvordan sikre dem – og hvordan fysisk sikre all annen kritisk infrastruktur?

Et partnerskap bestående av Rapp Bomek, KPB, Centre for High North Logistics /Nord universitet og Bodø kommune jobber for å realisere et nasjonalt senter for fysisk sikring av kritisk infrastruktur i Norge, og spesielt i Nord-Norge.

Samtale: Bård Nikolas Vik Steen fra Forsvarsdepartementet i samtale med Kjell Stokvik. Foto: Adrian Svendsen Bensvik, Nord universitet

Under Øvelse Nord 2024 - Forum for verdivurdering og fysisk sikring - møttes partene med flere interessenter fra næringsliv, myndigheter og akademia for å diskutere hva og hvordan jobbe videre.

– Det er økt behov for å rette søkelyset på verdi- og sårbarhetsvurderinger som følge av at flere virksomheter må forholde seg til sikkerhetsloven av 2019. Dette gjelder også virksomheter som arbeider med kritisk infrastruktur, forteller Kjell Stokvik, direktør ved Centre for High North Logistics, Nord universitet.

Hele hensikten er å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner.

Kompetanse

Centre for High North Logistics, Handelshøyskolen, Nord universitet har logistikk i nordområdene som sin spesialitet. De forsker, analyserer og rapporterer om godstrafikk og all annen marin trafikk langs den nordlige sjøruten. Senteret har i tillegg til søkelyset på nordområdelogistikk, også rettet søkelyset mot beredskap, herunder også forsyningssikkerhet.

Som et nytt ledd i dette arbeidet er partnerskapet med de nevnte aktørene viktig for å samle kompetanse i et faglig forum eller senter, slik at vi også i framtiden kan gi råd, simulere, arrangere kurs og konferanser og teste systemer.

Dette vil gi relevante aktører mer kunnskap om både sikkerhetsstyring og fysiske barrierer som er nødvendig for de virksomhetene som forvalter nasjonale grunnleggende nasjonale verdier, noe som gir styringsgrunnlag.

– Vi starter med en verdivurdering. Da spør vi oss; kan funksjonen være interessant for et annet land? Trenger vi dette for å leve? Hvis ja, fysisk sikring. Dette er et bredt kompetansefelt, og en verdivurdering av funksjon og ansatte krever kompetanse – og vi ser store kompetansegap. Derfor et slikt senter, sier han.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Loven skal bidra til

 • å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser
 • å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet
 • at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn

– Stort behov

Det defineres også et stort behov for sikringsarbeid i tiden framover. Bakteppet er krigen i Ukraina og hendelser også i Norge den siste tiden, som viser at alle typer av kritisk infrastruktur spesielt i Nord-Norge, har åpenbare svakheter både i forhold til angrep fra uvennlige aktører og naturskader.

– Partnerskapet har de siste årene gjennomført flere seminarer og workshops, samt kvalitative intervjuer, med eiere av kritisk infrastruktur for å avdekke nåværende og framtidige kompetansebehov. Tilbakemeldingen er at det er stor usikkerhet om hvordan de skal gripe an teknologiske og praktiske tilnærminger til sikring av kritisk infrastruktur, forteller Stokvik.

Senteret tenkes å fylle dette kompetansebehovet:

 • Kurs- og kompetanseheving innen sikring av kritisk infrastruktur og sikkerhetsstyring
 • Digitalt testmiljø og simulering av hendelser
 • Fasiliteter for testen av produkter for sikring av kritisk infrastruktur
 • Tjenstester knyttet til integrering og gjennomføring av FoU-prosjekter (forskning og utvikling) og rådgivning

Det planlegges ansatt en prosjektleder for å lede arbeidet i mål. Det er ventet at forarbeidet vil ta 1-2 år. Senteret planlegges lokalisert i Bodø, med en avdeling i Kirkenes.

Forum: Akademia, myndigheter og næringsliv møttes under Øvelse Nord 2024. Foto: Adrian Svendsen Bensvik, Nord universitet

Forum for verdivurdering og kritisk infrastruktur

Forum for verdivurdering og kritisk infrastruktur var under Øvelse Nord 2024 møtested for næringsliv, myndigheter og akademia. Følgende tema ble adressert:

 • Geopolitisk overbygging for sikkerhet
 • Kommunalt sikkerhetsarbeid
 • Etablering av sikkerhetsarbeid hos små- og mellomstore virksomheter
 • Verdi og risiko i forhold til norsk infrastruktur
 • Felles grense med Russland -Hvordan påvirker dette politiets oppdrag
 • Forsyningssikkerhet – erfaringer med stengt malmbane
 • Fysisk sikring – sikkerhet ved operasjoner i Barentshavet
 • Kritisk infrastruktur – gjensidige forventninger og forpliktelser framover
 • Sikkerhet og robusthet – når alt må virke, hele tiden
 • Sårbarhet - definert av NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

Kampen om sannheten

– Vi har mistet ryggmargsrefleksen

Det sier spesialrådgiver Eskil Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt. Stedet er Piccadilly Pub i Bodø og temaet er «Kampen om sannheten». Også dette et arrangement under Øvelse Nord 2024.

I en tid full av deepfakes og informasjonskrig utfordres skillet mellom sannhet og løgn, og mellom krig og fred.

– Internett har blitt en kampearena, konkluderer Sivertsen.

Ut over dette er ikke Norge særlig utsatt for angrep av ulike former. Det er ifølge Sivertsen bra. Fordi:

– Vi er dårlig rigget. Det er gjort en del grep, men fake news og falske nettsider er vanskelig å oppdage, og de deles i sosiale medier. Norge er på hælene i forhold til veldig mange andre land. Men dette er nasjonal sikkerhet, og noen må ta ansvaret for å skaffe oss oversikt, sier han.

Folk flest er nemlig for godtroende.

– Nordmenn er ganske naive. Vi har levd i fred i 80 år og ryggmargsrefleksen er borte, sier Sivertsen.

Kontaktperson