Workshop om fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon på NORDLAB

Workshop Nord universitet
Workshop om fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon på NORDLAB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er utnevnt som prosjekteier for utviklingen av fremtidens nødnett. 15. til 16. september 2022 gjestet de Nord universitet, der ulike beredskapsaktører kom med sine innspill knyttet til fremtidens behov og ønsker for fremtidens krisekommunikasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Statens kontrakt med Motorola om drift av dagens nødnett, utløper i 2026. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan behovene som Nødnett dekker i dag, skal driftes i fremtiden. Nødnett bidrar til at ressursene kan styres bedre, at de finner hverandre, og - at de kan understøtte arbeidet som pågår i felt (Politiforum, 2020). Denne nødnetteffekten er viktig for å kunne oppnå en felles situasjonsforståelse for samtlige etater, og det er viktig å kartlegge hvordan nødnettkapasiteten skal opprettholdes og videreutvikles i fremtidens løsning (DSB, 2022). 

Som en del av arbeidet med å danne et felles målbilde for fremtidens Nødnett, inviterte DSB til seminar og workshop på NORDLAB ved Nord universitet. Blant deltagerne var representanter fra nødetatene, frivillige organisasjoner, akademia, kraftbransjen og Forsvaret, fra operasjonelt til strategisk nivå.

Nina Myren har lang erfaring med nød- og beredskapskommunikasjon, og var dypt involvert i utviklingen og implementeringen av dagens nødnett. 

Nina Myren, fagdirektør DSB nød- og beredskapskommunikasjon, redegjorde for DSBs rolle i utformingen av fremtidens nødnett, samt hvilke styrker som bør videreføres fra nåtidens. Hun understreket mulighetsområdet knyttet til teknologiske fremskritt, og dermed også den omfattende innsatsen som må legges ned i å utarbeide en robust løsning som kommer hele beredskapsapparatet til gode. 

Gjennom ulike engasjerende øvelser og oppgaver sørget designere Jonathan Romm og Kevin Ehrenberg for inspirerende fremdrift og kreativ utfoldelse innenfor et ellers alvorstungt fagfelt. 

Deltakerne diskuterte ulike problemstillinger og løsninger knyttet til fremtidens nødnett. En sentral utfordring er hvordan man kan oppnå felles situasjonsforståelse på skreddersydde plattformer, som tar høyde for etatsspesifikke behov. Resultatene av arbeidet viste et samsvar mellom de ulike aktørenes behov, noe som gir gode forutsetninger for prosessens videre fremdrift.

Arbeidet foregikk i grupper med representanter fra ulike etater – et viktig virkemiddel, da de ulike etatene stiller forskjellige krav til verktøy for nødkommunikasjon.​

Workshopen var svært nyttig også for Nord universitet. Ved NORDLAB arbeides det med å teste ut ulike kommunikasjonsplattformer mellom de som arbeider i første linje og beslutningsnivåene over. Vi legger vekt på å skape møteplasser for innovasjon mellom teknologileverandører, brukere, studenter og fagstab. Det er også en prioritet at studentene skal få demonstrert og testet ut tilgjengelig teknologi som kan lette deres arbeid i felten, og neste generasjons nødnett blir svært viktig å bidra til. 

Referanser: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (2022, 19. september). Fremtidens nødnett.
https://www.nodnett.no/om-nodnett/fremtidens-nodnett/ 

Politiforum (2020, 6.januar). Nødnett-effekten må løftes videre.
https://www.politiforum.no/debattinnlegg-dsb-sigurd-heier/nodnett-effekten-ma-loftes-videre/156564