Disputas: Valeriia Melnyk

Disputas: Valeriia Melnyk
Valeriia Melnyk skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, onsdag 14. februar 2024.

Tittel på avhandlingen:

Management of personal finance in the digital era: the case of Ukraine before and during the war

Tittel for prøveforelesningen:

Digitalization: Implication for Mangement of Personal Finance and Accountability

Tid for prøveforelesningen er: kl. 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:

Professor Michele Andreaus, University of Trento, Italy
Professor Nataliia Kholiavko, Chernihiv Polytechnic National University, Ukraine
Associate Professor Nataliia Drozd, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Professor Frode Mellemvik, Handelshøgskolen Nord (koordinator)

Veiledere:

Hovedveileder:Professor Anatoli Bourmistrov, Handelshøgskolen Nord (HHN)

Medveileder: Førsteamanuensis Olga Iermolenko, Handelshøgskolen Nord (HHN)

Medveileder: Professor Igor Lyutyy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Inger Wassmo, e-post: inger.l.wassmo@nord.no, tlf. 91 81 29 85.

Sammendrag av avhandlingen:

Styring av personlig økonomi er et relativt nytt forskningstema. Det har blitt stadig mer betydningsfullt og diskutert ettersom digitalisering omformer alle aspekter av folks daglige liv, inkludert deres forbruk av finansielle produkter og tjenester. Digitaliseringen transformerer både den økonomiske atferden og de sosiale omgivelsene til enkeltpersoner. Siden digitalisering kan ha både positive og negative effekter, er det behov for mer forskning for å belyse de faktiske virkningene av digitalisering på privatøkonomien. Den empiriske konteksten for studien er Ukraina. Landet har økt sin digitale utvikling det siste tiåret, og det har vist seg å være spesielt avgjørende for landets motstandskraft under krigen. Avhandlingen diskuterer derfor hvordan digitalisering påvirker styringen av personlig økonomi i en overgangs-økonomi.

Oppgaven omfatter en litteraturgjennomgang og tre empiriske studier som undersøker tre aspekter ved feltet personlig økonomi: finansiell kompetanse (1), tillit (2) og publikumsbasert ansvarlighet (3). Hver studie fokuserer på ulike aspekter ved personlig økonomistyring, som er sammenstilt i denne doktorgradsavhandlingen ved å bruke Banduras (1986) sosial kognitive teori og dens konsept om "gjensidig årsakssammenheng".

Funnene viser at digitalisering endrer innflytelsen fra kognitive og sosiale miljødeterminanter på menneskers økonomiske atferd. Under økt digitalisering ser finansiell kompetanse ut til å spille en mindre fremtredende rolle i personlig økonomisk atferd, sammenlignet med sosiale miljødeterminanter, dvs. tillit basert på sosial godkjenning og publikumsbasert ansvarlighet. Derfor gir oppgaven flere bidrag. For det første påvirker digitalisering først og fremst personlig økonomisk atferd via sosiale faktorer i stedet for kognitive faktorer. Dette vekker bekymring, ettersom sosiale bånd prioriteres fremfor finansiell kunnskap ved kjøp av digitale finansielle produkter. I tillegg, i et land med en overgangsøkonomi, kan digitalisering bli en "game-changer" som forbedrer personlig økonomisk atferd og følgelig booster økonomien. Som tilfellet med Ukraina viser, kan digitalisering koordinere den økonomiske oppførselen til enkeltpersoner, og bidra til å bedre landets økonomi under krigen.

Studiestart Levanger 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Levanger 2024

Nord universitet, campus Levanger
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Levanger mandag 12. august.
Studiestart Bodø 2024
Studiestart
12. august 2024

Studiestart Bodø 2024

Nord universitet, campus Bodø
12:00
14:00
Fellesåpning av studieåret for studenter i Bodø, mandag 12. august.
Studiestart Mo i Rana 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Mo i Rana 2024

Nord universitet, campus Helgeland
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Mo i Rana tirsdag 13. august.
Studiestart Stjørdal 2024
Studiestart
13. august 2024

Studiestart Stjørdal 2024

Nord universitet, Stjørdal
00:00
00:00
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Stjørdal tirsdag 13. august.