Forskningsinformasjonssystemet Cristin

Forskningsinformasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av data om vitenskapelig publisering. Høsten 2024 skal Cristin erstattes av Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Institusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helsesektoren skal årlig rapportere sine vitenskapelige publikasjoner til NVI (Norsk vitenskapsindeks).

For å kunne bli rapportert til NVI, må publikasjoner registreres i Cristin. Registrerte publikasjoner gjennomgås og kvalitetssikres før rapporteringsfristen.

Det er etablert en nasjonal nettside med informasjon om den norske publiseringsindikatoren. Publiseringskanaler som er godkjent på nivå 1 eller 2 og dermed telles som vitenskapelig i rapporteringssammenheng, indekseres i Kanalregisteret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Det fins to versjoner av Cristin som eksisterer parallelt – gamle Cristin og nye Cristin. Veiledning og informasjon om Cristin og hvordan registrere vitenskapelige publikasjoner er tilgjengelig på Cristins forskersider.

Forskerens ansvar

Ifølge rutinebeskrivelsen for Cristin (PDF) skal forskere ved Nord universitet

  • registrere sine vitenskapelige publikasjoner i Cristin. Publikasjoner bør registreres fortløpende, men senest innen 20. januar påfølgende år.
  • laste opp fulltekst av sine vitenskapelige tidsskriftartikler (ev. også vitenskapelige bokkapitler) i riktig versjon iht. Nord universitets open access-policy (PDF). Fulltekst overføres automatisk til institusjonens vitenarkiv, Nord Open Research Archive. Mer informasjon om artikkelversjoner og hvordan laste opp fulltekst i Cristin er tilgjengelig på nettsida om egenarkivering. Universitetsbiblioteket sjekker utgivers retningslinjer for egenarkivering før fullteksten gjøres tilgjengelig i vitenarkivet.
  • melde inn forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler på nivå 1 som de har publisert i til HK-dir innen 30. november

For alle vitenskapelige publikasjoner som er resultat av finansiering fra Norges Forskningsråd (NFR), må forskere sørge for å legge til prosjektnummeret fra NFR i Cristin.

Dessuten skal alle som disputerer ved Nord universitet registrere og laste opp avhandlinga si i Cristin (jf. universitetets ph.d.-forskrift § 17-3).

Kontaktpersoner ved Nord universitet

  • Hvert fakultet har en Cristin-kontaktperson som er brukerstøtte ved fakultet og bl.a. har ansvar for registrering av gjesteforskere. Forskere som har spørsmål ang. registrering i Cristin, bør henvende seg til sitt lokale fakultetskontakt.

  • Universitetsbiblioteket (UB) har ansvar for kvalitetskontroll, godkjenning og rapportering av vitenskapelige publikasjoner. UBs rapporteringsteam for Cristin består av:

Publiseringsutvalget ved Nord universitet

Publiseringsutvalget (PU) består av én representant fra hvert av de fem fakultetene, observatør fra Avdeling for forskning og utvikling, samt sekretær fra Universitetsbiblioteket. Utvalget bidrar til kvalitetssikring av forskningsregistrering, bl.a. gjennom fortløpende behandling av tvilsspørsmål/tvister vedrørende klassifisering av publikasjoner som vitenskapelige, forfatteradresser eller andre spørsmål som kan være gjenstand for diskusjon.

Les mer om Publiseringsutvalget på egen nettside.