Økonomisk Forskningsfond (ØF)

Økonomisk Forskningsfond (ØF) ble stiftet 1. januar 1987 som en følge av at Stortinget i desember 1983 vedtok å etablere et handelshøgskolemiljø i Nord-Norge i tillegg til Norges ­Handelshøyskole i Bergen.


I denne forbindelse ble Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland, som den gang het Siviløkonomutdanning i Bodø (SIB), etablert som egen høgskole. Offentlig og privat ­virksomheter gikk da sammen og opprettet et fond for å støtte ­næringslivsrettet økonomisk forskning, kompetanseoppbygging og rekruttering i Nord-Norge. Fondets hovedformål er å bygge opp økonomisk toppkompetanse som kan komme Nord-Norge og næringslivet til gode. Fondet vektlegger landsdelens spesielle næringsmessige forutsetninger og utfordringer, herunder også kommunal økonomi.

ØF er en pådriver i arbeidet med å bygge opp et aktivt og stimulerende økonomisk forskningsmiljø i landsdelen. Fondet bidrar til å heve kvaliteten på økonomi- og ledelsesstudier og sikrer næringsliv og offentlig sektor i landsdelen tilgang til en viktig rekrutteringsbase. Det bidrar også til en hyppigere og bedre kontakt mellom næringsliv, kommunal sektor, og ­kompetansemiljøene i landsdelen.

Den økonomiske forskningen krever langsiktig finansiell innsats og støtte. Støtten fra fondet bidrar således til å sikre prosjekter som viktige for landsdelen men som kanskje ikke får annen finansiering. Dette skaper en viss fleksibilitet, noe som også er viktig ved initiering av forskning og forskningsprosjekter. I tillegg til forskningsstøtte kan ØF også støtte gjesteforelesere, belønne prisoppgaver, bidra til ­etableringskonkurranser og -priser, støtte publiseringer av høy kvalitet, deltakelse på forskningskonferanser, og bidra til annen kompetanseoppbygging. Det er en viktig oppgave for fondet å bidra til en bedre kontakt mellom næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene i landsdelen.

Økonomisk Forskningsfond har i dag 36 donatorer som hver har gitt sine bidrag. Fondet ledes av et styre valgt av ­donatorene, og fondskapitalen er fordelt på en grunn­kapital og et disposisjonsfond. Grunnkapitalen kan kun økes, og avkastningen av denne kapitalen vil kunne avsettes til ­disposisjonsfondet hvor midlene er tilgjengelige til fondets formål. Fondet samarbeider med HHB for å få fram gode prosjekter og satsningsområder. På bakgrunn av ­avkastningen gir styret i ØF en årlig rundsumbevilgning som forvaltes i henhold til styrets kriterier av Forskningsutvalget ved HHB. Midlene tildeles to ganger i året på bakgrunn av innkomne søknader fra fag­miljøene i Nord-Norge.

Styre

Innhold her

Møteoversikter

Innhold her

Vedtekter og retningslinjer

Innhold her