Pål Kristian Berntzen Bjartan

Stipendiat Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-mail:
pal.k.bjartan@nord.no
Phone:
+47 7402 2784
Mobile:
Office:
Levanger, G Nordlåna 2217

About me

Bakgrunn / Background

Arbeidserfaring / Work experience
Ansatt ved Nord universitet siden 2017. Tidligere faglærer i naturfag og matematikk i videregående skole og kommunal voksenopplæring og ingeniør (mikrobiologisk diagnostikk) ved Avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus.
Employee at Nord University since 2017. Formerly teacher of science and mathematics in upper secondary school and adult education and engineer (microbiological diagnostics) at the Department of Infectious Disease Control at Oslo University Hospital.

Utdanning / Education
Kvalifisert lektor med tilleggsutdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag fra Nord universitet, Master of Applied Science i molekylærbiologi fra Queensland University of Technology (fordypning i plantevirusdiagnostikk) og Bachelor i ingeniørfag, kjemi, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Qualified high school teacher additional education. Post-Graduate Certificate in Education for Vocational Teachers from Nord University, Master of Applied Science in Molecular Biology from Queensland University of Technology (specialization in plant virus diagnostics) and Bachelor in Engineering, Chemistry, from Sør-Trøndelag University College.

Metoder og verktøy / Methods and tools 
Kvalitativ videoanalyse (Transana), programmering i R (under opplæring), Geogebra, elektronisk stoffkartotek (EcoArchive). 
Qualitative video analysis (Transana), statistical programming in R (under training), Geogebra, electronic chemical database (EcoArchive).

Undervisning og veiledning / Teaching and supervision 
Underviser i kjemi og veileder bacheloroppgaver ved GLU.
Teach chemistry and supervise bachelor theses at the Primary teacher education program.

Forskning / Research
Avhandling (arbeidstittel): «Utforskende arbeidsmåter i opplæring av elever med norsk som andrespråk i naturfag»
Thesis (working title): “Inquiry-based learning as instruction method of pupils with Norwegian as a second language in science”