E-mail:
goril.ursin@nord.no
Phone:
+47 75 51 73 07
Mobile:
+47 91804412
Office:
Bodø, Samfunnet 216

About me

For tiden fungerer jeg som dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (2021-2024)


Teaching

Jeg har studert sykepleie (3 årig), samt matematikk og kjemi på bachelornivå. Fra UiB har jeg en master i helsefremmende arbeid og PhD i sosiologi fra Nord Universitet.

Research

Mine faglig interesserområder er eldre og eldrehelse, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid generelt. Medbestemmelse og medborgerskap er sentrale stikkord for mine forskningsfelt, samt etikk i helse- og omsorgstjenesten.

Jeg har brei erfaring med kvalitativ forskning, særlig med bruk av intervjue og fokusgruppeintervjue som datainnsamlingsmetode. Min vitenskapsteoretiske posisjon er knyttet til interaksjonisme.