Forskningsgruppe for klima, miljø og ressursforvaltning

Miljø, ressursforvaltning og klima
The work on this research group is based on the diciplines: Environment, Rescource management and Climate.

Description

Forskningsgruppen har medlemmer både fra FSV, Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. Gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til styring og forvalting av miljø og ressurser, herunder også spørsmål knyttet til risiko, klima, utvikling og rettigheter til land og vann. Emner for forskningen er bruk og vern av naturressurser og kulturminner, forvaltningsregimer, politisk deltakelse i forvaltningsprosesser, miljø- og klimapolitikk, samt sårbarhet og tilpasning til klimaendringer.

Gruppen har særlig kompetanse på perspektiver knyttet til etikk og verdier, og på nordområdene

Research leader

Berit Skorstad

Contact
Fakultet for samfunnsvitenskap
8049 Bodø
berit.skorstad@nord.no