Enkeltemner som videreutdanning

Studenter på bibliotek

På denne siden har vi samlet et utvalg av enkeltemnene som kan kombineres med jobb. I studiekatalogen finner du alle enkeltemner som tilbys. Har du spørsmål om adgangsregulering eller gjennomføring, tar du kontakt med studieveileder.

Søknadsfrist 1. juli

 • Se emneside
  Studiepoeng: 15
  Studiested: Nettstudier

  Dette kurset introduserer studentene for viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og bærekraften til sirkumpolare stater og lokalsamfunn.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Nordområdestudier.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Emnet har tar for seg eldre europeisk - inkludert norsk - historie fra antikken og frem til reformasjons prosessene i 1500 tallet.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for bachelor i historie.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Emnet gir en innføring bærekraftig reiseliv. FN sine bærekraftsmål er et viktig utgangspunkt, samt forskning som viser utviklingen innen opplevelsesbasert reiseliv og bærekraftig reiseliv de senere årene, både i et globalt og lokalt perspektiv. Det legges spesiell vekt på en holistisk tilnærming til bærekraftig reiseliv, der forhold til sted, lokalsamfunn og lokal forankring står sentralt. Både natur - og kulturarvdimensjonen som ressursgrunnlag for bærekraftig reiseliv trekkes fram, herunder samisk kultur og identitet. Undervisningen kan gis på engelsk dersom vi har studenter på innveksling.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Sikker språkføring og grundig forståelse av sjangernormer, mottakerbevisshet, kontekst og medium er grunnleggende kompetanseområder i studiet. Formidlingskompetanse omfatter også bruken av bilder, video, lyd, animasjoner, m.m. Noe av dette blir tematisert under emnet «Digital historiefortelling», men i dette emnet settes det hele både inn i en bredere teoretisk ramme, og danner grunnlag for ei rekke praktiske oppgaver og øvelser. Ei sentral side ved dette er å reflektere over egen språkbruk, og prøve ut ulike språklige stilarter og retoriske grep.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 15
  Studiested: Bodø

  Kurset er inndelt i to deler: Del 1 introduserer studentene for samfunnsvitenskapen som en ramme til å forstå, tolke og kritisk vurdere det som presenteres i del 2 av dette kurset, og i de øvrige kursene som inngår i Bachelor i nordområdestudier. Del 2 introduserer studentene til det som er hovedtemaet for Bachelor i nordområdestudier.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for årsstudium i Nordområdestudier.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Emnet gir et mer detaljert historisk syn på et relevant tema i sirkumpolar historie.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Historie.
  Opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 15
  Studiested: Bodø, Levanger

  Emnet har som formål å bidra til økt kunnskap om hvordan barnehagen og skolen og dens lærere kan tilrettelegge for mestringsorienterte læringsmiljø og individuell tilrettelegging for elever med ulike funksjon.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  I emnet vektlegges hvordan geografifagets historie, egenart, og fagets plass i samfunnet belyses gjennom analyser av akademiske tekster.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Se emneside
  Studiepoeng: 15
  Studiested: Bodø, Levanger, Nesna

  Emnet gir en avansert innføring i inkludering og spesialpedagogikk. Emnet skal forberede studentene for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 7,5
  Studiested: Steinkjer

  Dette emnet gir en innføring i biologisk produksjon og økonomi i landbruk, skogbruk og havbruk under norske forhold.

  Ved spørsmål ta kontakt med emneansvarlig.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Organisasjoner både i privat og offentlig sektor konfronteres i økende grad med forventninger om å være nyskapende og innovative. I privat sektor ligger forventninger om konkurransefordeler som en del av innovasjonsdiskursen. I offentlig sektor tar disse forventningene ikke minst form av en rekke reformideer og styringsideer. I både privat og offentlig sektor brukes begreper som «lean», «co-creation», «innovasjonsledelse», «sosialt entreprenørskap», osv, men hva ligger bak disse begrepene eller diskursene? - og hva ligger bak de sterke forventningene til innovasjon?.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i Human Resource Management.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Dette emnet gir en elementær innføring i historisk teori, metode og historiografi.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for bachelor i historie.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap. Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS), samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 15
  Studiested: Bodø

  Emnet gir en innføring i kultursosiologi. Hovedinnholdet er menings dimensjonens sentrale plass i forståelsen av sosialt liv, og menneskenes fortolkning og konstruksjon av virkelighet.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Sosiologi og samfunnsanalyse.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Emnet betrakter mediene og journalistikken i et utenfraperspektiv, og tematiserer spørsmål om media og makt og medienes rolle og funksjon i dagens samfunn.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Journalistikk.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Økonomisk geografi og befolkningsgeografi. Emnet gir innsikt i utfordringer og konsekvenser knyttet til globale miljø- og klimaproblemer, ressursknapphet, fordelingsproblematikk og demografi.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 7,5
  Studiested: Steinkjer

  Dette emnet gir en innføring i biologisk produksjon og økonomi i landbruk, skogbruk og havbruk under norske forhold.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for bachelor i historie.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Naturgeografi vektlegger sammenhenger mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet. Sentrale tema er hvordan landformene og naturmiljøet har blitt dannet og de dynamiske prosessene som virker på berggrunn, løsmasser, vær, klima og vegetasjon.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Dette emnet gir en oversikt over økonomiske, demografiske, sosiale og politiske historie i Norge, med fokus på Nord-Norge.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for bachelor i historie.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Omdømme og omdømmehåndtering er en av vår tids mest dominerende organisasjonstrender, både blant offentlige, private og ideelle organisasjoner. Mens omdømme viser til den samlede vurderingen som interessenter i omgivelsene gjør av organisasjoner, viser omdømmehåndtering til hvordan organisasjoner aktivt forvalter sitt omdømme - herunder også forsvarer sitt omdømme når det utsettes for kritikk og angrep.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i Human Resource Management.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Kurset tar sikte på å belyse hvordan ideologiske endringer i omgivelsene og implementeringen av nye styringsinstrumenter gjør at lederrollen kommer sterkere i fokus. Det blir stadig større forventninger om å utøve et aktivt lederskap. Det gjelder også organisasjoner som har liten tradisjon for et selvstendig lederskap (jfr. forvaltningsorganisasjoner og ekspertorganisasjoner).

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i Human Resource Management.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Globalisering både som prosess og tilstand påvirker en rekke regionale utviklingsprosesser; industrialisering i globale produksjonsnettverk, framveksten av nye næringer innenfor vare-, tjeneste- og opplevelsesproduksjon, velstandsforskjeller mellom rike og fattige land, behovet for grønn innovasjon og grønn omstilling i næringsliv og samfunn, og ikke minst hvordan byplanlegging og byutvikling skal balansere forholdet mellom økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Emnet tar for seg perioden fra de religiøse reformasjonene og religionskrigene på 1500- og 1600-tallet til de politiske og sosiale revolusjonene på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, med et særlig fokus på den europeiske ekspansjonen og dens konsekvenser for resten av verden, inkludert slaveri.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for bachelor i historie.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Emnet gir kunnskap og ferdigheter til å undersøke samfunnsspørsmål og løse problemstillinger innenfor samfunnsvitenskap og humaniora ved bruk av GIS. Emnet bygger videre på grunnkurs i GIS. Det gir opplæring i GIS-analyse og presentasjon i kart, grafer og tabeller spesielt tilrettelagt for samfunnsvitenskapene og humaniora. Undervisningen kan gis på engelsk dersom vi har studenter på innveksling.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Emnet gir en grunnleggende innføring til de samfunnsvitenskaplige delene av samfunnsplanleggingen i Norge og internasjonalt.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Levanger

  Emnet inneholder følgende hovedtema: planleggingshistorie med fokus på de urbane klassikerne, moderne urban teori og romlig utvikling. Emnet behandler også planlegging på europeisk og internasjonalt nivå, bærekraftig utvikling og samfunnsplanlegging som prosess. Undervisningen kan gis på engelsk dersom vi har studenter på innveksling.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor i Geografi og samfunnsplanlegging.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  Sikkerhetspolitikk i tradisjonell forstand omhandler relasjoner mellom suverene stater og hvordan disse statene handler for å kunne oppnå økt sikkerhet for seg selv og sine allierte. Emnet vil i særlig grad ta for seg sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i Norges nærområder med vekt på det euroatlantiske området og Nordområdene og Arktis.

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Bachelor Internasjonale relasjoner.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 7,5
  Studiested: Steinkjer

  Sentrale tema og teoretiske hovedperspektiver fra forskningsfronten innen biovitenskap, økonomifag og bærekraft. Vektlegging av bioøkonomifagets tverrfaglige karakter:

  • Bioøkonomi, verdiskaping og forretningsutvikling.
  • Sirkulærøkonomiske prinsipper og forretningsmodeller.
  • Bioteknologi, digitalisering og andre bioprosesser som muliggjør sirkulær bioøkonomi.
  • Muligheter, rammebetingelser og barrierer for en sirkulær bioøkonomi.
  • Livsløpsanalyser - LCA og tekno-økonomiske analyser

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for bachelor i Sirkulær bioøkonomi.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.

 • Lenke til emneside
  Studiepoeng: 10
  Studiested: Bodø

  I dette emnet skal du reflektere over egen språkbruk og prøve ut ulike språklige stilarter og retoriske grep i en rekke praktiske oppgaver og øvelser. Emnet er nært knyttet opp mot emnet «Digital historiefortelling».

  Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder for Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid.
  Søk opptak som enkeltemnestudent.