Forskningsetikk

Forskning ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskeverd og rettigheter. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.
 • Hver enkelt forsker ved Nord har et selvstendig ansvar for at forskningen utføres i henhold til forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer og regler.

  Forskningsetikk er i nasjonale forskningsetiske retningslinjer definert som "verdier, normer og og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet" (NENT 2016). Forskningsetikken viser til god vitenskapelig praksis, ansvar for individ og grupper som er del av eller blir påvirket av forskningen, og ansvar for bruk av kunnskapen i samfunn og miljø. Forskningsetikkens grunnleggende normer er utviklet over tid og forankret i det internasjonale forskerfellesskapet.

  Nords interne forskningsetiske retningslinjer:

  Forskningsetiske retningslinjer for Nord universitet 2018.pdf
  Guidelines_for_Research_Ethics_at_Nord_University.pdf

  Lenker til eksterne kilder:

 • Rutine for behandling av personopplysninger i forskning​

  E-kurs i behandling av personopplysninger og nyttige ressurser finner du på sikresiden.no

 • E-kurs om forskningsetikk og nyttige ressurser finner du på sikresiden.no.

 • Forskningsetisk utvalg er Nord universitets redelighetsutvalg. Utvalget er et faglig uavhengig, rådgivende organ for forskningsetikk for institusjonen. Utvalget er tilknyttet de nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK). Utvalget skal bidra til at forskningen ved Nord skjer etter anerkjente, forskningsetiske normer.

  Hovedoppgaven til utvalget er å behandle enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd på anerkjente forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis, eller ved mistanke om vitenskapelig uredelighet.

  Utvalget skal fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål blant forskere og kandidater gjennom ulike aktiviteter og arrangerer hvert år et forskningsetisk seminar for alle ansatte og en workshop for ph.d.-studenter.

  Utvalget kan uttale seg om forskningsetikk på eget initiativ og på prinsipielt grunnlag.

  Mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer og regler meldes inn via universitetets varslingssystem, Si-ifra.

  Forskningsetisk utvalg ved Nord universitet