Forskerutdanning

Ønsker du mer faglig dypdykk etter avlagt mastergrad? En doktorgrad fra Nord universitet kvalifiserer deg både for en videre akademisk karriere og for andre stillinger med høye krav til kompetanse og vitenskapelig innsikt.

Ph.d.

 • Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og med et globalt perspektiv. Forskningen som støtter doktorgradsprogrammene er fronten i universitetets forskning og en sentral del av universitetets strategiske satsingsområder. 

  Forskningen knyttet til doktorgradsprogrammene støtter opp under den totale studieporteføljen, så vel som universitetets profilområder - Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap, og Helse, velferd og oppvekst, og Samfunnssikkerhet. 

  Gjennom nærhet og samarbeid med aktørene dekker universitetet regionens kompetansebehov innen profilområdene, og bidrar til omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor.

  Et godt samspill mellom doktorgradsprogrammene og profilområdene sikrer at universitetet fungerer som en «totalleverandør» av forskning og forskningsbasert undervisning, og på måten er tett på og stimulerer utvikling i samfunns- og næringsliv. 

  Ph.d.-utdanningen er en strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, se Struktur.


  Utdanningen består av en opplæringsdel på 30-40 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid som skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet. En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.

  Det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift. Det oppfordres til å gjennomføre deler av studiet i utlandet, enten i form av forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet.

 • Hvis du ønsker å bli tatt opp på doktorgradsutdanningen må du ha en vitenskapelig mastergrad på minimum 120 studiepoeng eller annen fullført høyere grad som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes at du har en sterk faglig bakgrunn med et tilfredsstillende karaktersnitt. 

  Dersom du har utdannelse fra utlandet vil en vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen. Utdanningen må tilsvare en norsk vitenskapelig toårig master. Dokumentasjonen må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Alternativt kan du selv kontakte NOKUT for vurdering av utdanningen.

  Våre fire ph.d.-program har noe ulike faglige opptakskrav. De øvrige kravene til kvalifikasjoner varierer også mellom doktorgradsprogrammene, og eventuelt med hvilken stipendiatstilling som skal besettes. For nærmere informasjon om kravene, se egen informasjon og utfyllende retningslinjer på det aktuelle ph.d.-program sin hjemmeside, og stillingsutlysninger.

  For å bli tatt opp på ph.d.-programmet forutsettes det videre at du har tilstrekkelig finansiering (se punktet Finansiering), godkjent prosjektbeskrivelse og en tidsplan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen. 

  Det er kontinuerlig opptak på våre ph.d.-programmer og det skjer på grunnlag av individuelle søknader som blant annet må inneholde følgende vedlegg:

  • Dokumentasjon på fullført vitenskapelig mastergrad (120 studiepoeng) eller ekvivalent høyere grad fra utlandet.
  • Prosjektbeskrivelse
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares.
  • Datahånteringsplan (DMP).
  • Forslag på minst én veileder, samt tilknytning til aktivt forskningsmiljø. 

  For en fullstendig liste, se ph.d.-forskriften § 5-1

 • Kun kandidater med tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet kan søke om opptak til forskerutdanningen. Finansieringen skal dekke både levekostnader (lønn) og driftsutgifter knyttet til forskningen. 

  Hovedsakelig fins det to måter å oppnå finansiering for et ph.d.-prosjekt. Først og fremst kan du søke og få en stipendiatstilling ved Nord. Stipendiatstillinger lyses ut under Ledige stillinger på våre nettsider. Privat finansiering som egne eller familiens midler, pensjon eller lignende, aksepteres ikke som finansiering for opptak til den organiserte doktorgradsutdanningen.

  Du kan også få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering ved et annet universitet, høgskole eller forskningsinstitutt.  Flere av disse vil være stillinger som er utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver i private bedrifter eller offentlig virksomhet.

  Det også mulig å søke finansiering gjennom Forskningsrådets ordning for nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. eller utdanningsstipend fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner. Du kan også oppsøke potensielle arbeidsgiver av faglig interesse slik at dere sammen kan søke finansiere ditt prosjekt. ​Uansett finansieringsform så forventes det at alle kandidater som blir tatt opp, normalt har konkurrert om midler som har vært åpent annonsert.

  I tillegg til lønn vil stipendiater ansatt ved Nord universitet få et annum som skal dekke prosjektets driftskostnader. Det vil også være mulig å søke om ekstra midler til for eksempel internasjonal mobilitet. Ved opptak må det være en forståelse mellom kandidat og arbeidsgiver/finansieringskilde om at de planlagte utgiftene til doktorgradsprosjektet ikke overstiger de tilgjengelige driftsmidlene til prosjektet.

 • Et ph.d.-program er en strukturert veiledet grad normert til tre års fulltidsstudium. Programmet består av:

  • En avhandling basert på uavhengig forskning
  • En opplæringsdel bestående av relevante emner
  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • Relevant faglig formidling
  • Avsluttende doktorgradsprøve bestående av prøveforelesning og offentlig disputas

  Et ph.d.-studium krever høy grad av selvstendighet og evne til å gjennomføre eget forskningsprosjektet. Noen ph.d.-stillinger inkluderer et fjerde år med obligatoriske oppgaver, normalt i form av undervisning eller som forsknings- og prosjektassistent.

  Doktorgradskandidatene oppfordres til å gjennomføre deler av programmet i utlandet, enten i form av forskningsopphold eller ved å ta deler av opplæringsdelen i utlandet. Doktorgradskandidater forventes å delta aktivt på internasjonale konferanser. Kandidater som skriver artikkelbasert avhandling forventes å publisere i internasjonale tidsskrifter, og sampublisere nasjonalt og internasjonalt.

 • Nord universitet har en felles forskrift for ph.d.-graden for alle doktorgradsprogrammene. Du finner denne på følgende adresse:

  Alle aktiviteter knyttet til ph.d.-programmene er underlagt denne forskriften. I tillegg har hvert program sine egne utfyllende bestemmelser. Utfyllende bestemmelsene kan være strengere enn forskriften, men kan ikke lempe på bestemmelsene i forskriften. Ph.d.-forskriften skal gjelde dersom det skulle oppstå tvist om tolkningen av innholdet på denne nettsiden og bestemmelser i forskriften.

  Lenker til programmenes utfyllende retningslinjer:

 • Alle ph.d.-programmene har en opplæringsdel. Oversikt over kurs og seminarer, hvilke som er obligatoriske og valgfrie og hvordan opplæringsdelen er organisert, finner du på de ulike programsidene.

  Våre ph.d.-kandidatene kan ta ph.d.-kurs ved Nord universitet. Dersom universitet ikke arrangerer hele opplæringsdelen selv, legge forholdene til rette for at kandidaten kan gjennomføre tilsvarende opplæring ved andre institusjoner, nasjonalt eller internasjonalt. 

  Vær oppmerksom på at det er mulig å ta kurs på et annet program enn det du går på, men husk da å sjekke på forhånd om du kan få kurset godkjent i din opplæringsdel.

  I løpet av opplæringsperioden forventes det at kandidatene forbedrer sin kunnskap om vitenskapelig teori, forskningsmetoder og forskningsetikk. En utvikling av ferdigheter innen formidling av forskningsresultater kreves også som en del av opplæringen.

  De fleste av våre kurs er også åpne for eksterne søkere tatt opp til andre ph.d.-program både nasjonalt og internasjonalt. Se programsidene for å finne hvilke kurs som tilbys og ta kontakt med kursansvarlig for å sjekke om du kan få plass.

  Se det enkelte program for krav til antall studiepoeng og faglig sammensetning. 

 • Skjema for søknad om opptak:

  Søknadsskjema for opptak til ph.d. ved Nord universitet​
  Application form for admission to a PhD programme at Nord University​


  Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:

  Standard opptaksavtale juni 2022 (norsk, pdf)
  Standard Admission Agreement June 2022 (English, pdf)
  Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

 • PhD on Track (litteratur, referanser, publisering)
  Er en nettressurs som hovedsakelig er rettet mot ph.d.-kandidater og forskere i tidlig karriere. Målet er å gjøre det mulig for nye forskere å få lettere tilgang til informasjon om å søke og gjennomgå faglitteratur, om akademisk skriving, og om å dele og publisere rapporter og data. 

  Nettstedet inneholder tre moduler: Modul en tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på. Modul to tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett og Open Access-publisering. Den siste modulen handler om evaluering og rangering av forskning basert på den norske modellen og basert på siteringsindikatorer.

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
  Støtter forskere i alle ledd av karrieren, uavhengig av alder og nasjonalitet. Forskere som jobber på tvers av alle fagområder er kvalifisert for finansiering. 

  MSCA støtter også samarbeid mellom industri og akademia og nyskapende opplæring for å øke ansettbarheten og karriereutviklingen. MSCA er viktig for å søke og få erfaring med forskningsprosjekter samt være en åpning for internasjonalt forskningsopphold. 

  Vancouveranbefalingene
  Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

  De gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av en uavhengig etisk komité. Konvensjonen blir anvendt av over 500 medisinske tidsskrifter verden over. Den brukes på alle fagområder ved Nord universitet som guideline for medforfatterskap.

  Vancouverreglene blir ofte brukt som standard for hvordan bestemme medforfatterskap. Uenighet rundt medforfatterskap kan unngås ved enten å avtale medforfatterskap tydelig på forhånd, eller å legge ved en beskrivelse av de enkelte forfatternes bidrag. 

  Kolleger og kunnskapskilder som har hatt betydning for forskingsresultatet bør anerkjennes. Forskningsledere og redaktører skal se til at reelt medforfatterskap blir fulgt. 

  Erasmus+
  As a PhD student, you are eligible to receive an Erasmus+ grant for a mobility period abroad. Erasmus+ is the European Commission's programme for mobility in education.
  Depending on whether you are registered as a student or as an employee ("stipendiat"), you can receive a grant either as a student or as an employee. 
  If you are both a student and an employee, then you can choose either option. See Intranet (iNord) for further information or contact the administrative PhD coordinator at your faculty. 

  De nasjonale forskningsetiske komiteene:
  Frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder.

  Forskningsetiske retningslinjer ved Nord universitet
  Forskning ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskeverd og rettigheter. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser. Forskningsetiske forskrifter er et vesentlig aspekt ved å drive akademisk forskning ved universiteter. Denne forskriften er satt på plass for å sikre at forskningsstudier gjennomføres på en etisk og ansvarlig måte.


  Nasjonal forskerkursportal:
  This website provides an overview of PhD courses in the social science subjects offered at Norwegian universities. The website is a result of a national project on national coordination of PhD courses within the Social Sciences, initiated by the National Conference of Faculties of the Social Sciences. 

  Vitae (researcher careers)
  iis the global leader in supporting the professional development of researchers, experienced in working with institutions as they strive for research excellence, innovation and impact. Vitae works all over the world in partnership with researchers, higher education institutions, research organisations, research funders and other organisations with a stake in realising the potential of researchers.

  Nord Open Research Archive
  er universitetets åpne, digitale vitenarkiv. Iht. Nords open access (OA)-policy, skal alle vitenskapelige tidsskriftartikler tilgjengeliggjøres i vitenarkivet (egenarkivering).

  Hvis du har publisert i et abonnementsbasert tidsskrift, er arkivering av akseptert manuskriptversjon (grønn OA) en vei mot åpen publisering (open access). Fulltekst skal lastes opp i korrekt versjon i Cristin; Universitetsbiblioteket (UB) sjekker rettighetene før tilgjengeliggjøring. På UBs nettside finner du detaljert informasjon om artikkelversjoner og egenarkivering.

  Iht. universitetets ph.d.-forskrift § 17-3 skal også alle ph.d.-avhandlinger deponeres i vitenarkivet (les mer om publisering av ph.d.-avhandlinger).

  Cristin (Current Research Information SysTem In Norway)
  er Norges forskningsinformasjonssystem. Alle vitenskapelige publikasjoner skal registreres i Cristin; andre forskningsrelaterte aktiviteter (f.eks. konferansebidrag, kronikker) kan registreres. I Cristin kan du også laste opp vitenskapelige publikasjoner (artikler, bokkapitler, bøker) og doktorgradsavhandlinger i fulltekst. Filene overføres deretter til universitetets vitenarkiv Nord Open Research Archive. Universitetsbiblioteket sjekker forlagets retningslinjer for egenarkivering før publikasjonen gjøres tilgjengelig i arkivet.

  NDS Personverntjenester
  sin hovedoppgave er å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning.

  Persononvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger skal kunne dokumenteres. NSD tilbyr:

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven. REK gjør en vurdering av om forskingen blir forsvarlig utført. I dette ligg at en veier nytte og risiko mot hverandre og vurderer om personvernet er sikret.

  REK skal forhåndsgodkjenne:

  • Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

  Hvis du er usikker på om prosjektet må forhåndsgodkjennes, kan du sende inn en fremleggsingsvurdering.​ Dette gir REK grunnlag for videre veiledning

  From Idea to Publication. The Research Handbook.
  Håndbok for medisin- og helseforskning utviklet ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, men med råd og tips overførbare til andre disipliner.

  Euraxess:
  Internasjonal forskermobilitetsportal for å søke jobber og finansiering, karriereutvikling, internasjonale partnere og generell informasjon om å bo og jobbe som forsker utenlands. 

  Forskningsrådets forskningsprogrammer:
  Oversikt over program eller aktivitet for en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et fagområde, tema og/eller en bransje.

 • Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene. Spørsmål om ph.d.-program bør derfor rettes til fakultetet som administrerer programmet du er interessert i.

  Programkoordinator, vanligvis professor, har det overordnede ansvaret for programmet, mens administrativ koordinator gir administrativ støtte.

  Avdeling for forskning og utvikling bistår fakultetene med de felles administrative oppgavene.

  Ph.d i akvatisk biovitenskap

  Faglig ansvarlig: Steinar Daae Johansen 
  Administrativ koordinator: Jeanett Stegen

  Ph.d. i sosiologi

  Faglig ansvarlig: Johans Tveit Sandvin
  Administrativ koordinator: Anneli Maria Watterud

  Ph.d. i bedriftsøkonomi

  Faglig ansvarlig: Elena Dybtsyna
  Administrativ koordinator: Steinar Stene-Sørensen

  Ph.d. i profesjonsvitenskap

  Faglig ansvarlig: Anne Marit Valle
  Administrativ koordinator (FLU): Geir Øystein Fjeldavli
  Administrativ koordinator (FSH): Synnøve Dalmo Tollåli

  Avdeling for forskning og utvikling

  Administrativ kontakt:
  Sissel Marit Jensen
  Grete Ingemann Knudsen

Dr.philos.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egenhånd, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

Forskerskoler

MUNIC-HEALTH-CARE - Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene Forskerskolen har som mål å heve kvaliteten på forskningen rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge.​​

NORSI - Norwegian Research School in Innovation (NORSI) er en nasjonal forskerskole for doktorgradsstudenter innen innovasjon. NORSI tilbyr akademiske kurs innen innovasjonsstudier.

NRSH - «The Norwegian Research School in History» (NRSH) er et samarbeid mellom åtte norske utdanningsinstitusjoner. Forskerskolen har som mål å tilby relevante og ambisiøse kurs og ferdighetsmoduler til stipendiater i historie.​

PROFRES - Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning (PROFRES) er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.

TBRL - Den nasjonale forskerskolen Tekst, bilde, lyd, rom (TBLR) – Fortolkning og teoriutveksling ble etablert i 2004 som en nasjonal nettverksforskerskole i estetiske fag. Skolen avholder minst en gang i året et nasjonalt forskerutdanningsseminar med internasjonale gjesteforeleser. Skolen er på samme tid både tverrestetisk og disiplinorientert.

Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education - Nasjonal forskerskole innen matematikk- og naturfagdidaktikk. Forskerskolen skal bidra til at doktorgradsstudenter innen matematikk- og naturfagdidaktikk er godt rustet for oppgaver som venter i og utenfor forskningen.

The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT) - Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT) tilbyr et faglig og arbeidslivsrelevant program til ph.d.-kandidater og postdoktorer ved norske universiteter. Her kan du være del av et større nettverk av forskere og aktører fra arbeidslivet som jobber i krysningspunktet mellom digitalisering, kultur og samfunn.

The National Graduate School Photosyntech - Photosyntech kobler sammen og forener vitenskapssamfunnet innenfor forskning relatert til planter og alger i hele Norge. Vi stimulerer samarbeid innenfor samfunnet og med industrien. Vi vil også fremme overførbare ferdigheter som er nødvendige etter doktorgraden, og for samarbeid med bedrifter.