Forskerutdanning

Ønsker du mer faglig dypdykk etter avlagt mastergrad? En doktorgrad fra Nord universitet kvalifiserer deg både for en videre akademisk karriere og for andre stillinger med høye krav til kompetanse og vitenskapelig innsikt.

kvinner i labfrakk med landskap i bakgrunnen

Nord universitet tilbyr fire ph.d.-programmer. Ph.d.-utdanningen er en strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid.

Forskningen knyttet til doktorgradsprogrammene støtter opp under den totale studieporteføljen, så vel som universitetets profilområder.

Fakultetene har egen tilleggsinformasjon for hvert enkelt studieprogram.

 • Hvis du ønsker å bli tatt opp på doktorgradsutdanningen må du ha en vitenskapelig mastergrad på minimum 120 studiepoeng eller annen fullført høyere grad som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes at du har en sterk faglig bakgrunn med et tilfredsstillende karaktersnitt. 

  Utdanning fra utlandet

  Dersom du har utdanning fra utlandet vil en vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen. Utdanningen må tilsvare en norsk vitenskapelig toårig master. Dokumentasjonen må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Alternativt kan du selv kontakte HK-dir for vurdering av utdanningen.

  Opptakskrav

  Våre fire ph.d.-program har noe ulike faglige opptakskrav. For nærmere informasjon om kravene, se egen informasjon og utfyllende retningslinjer på det aktuelle ph.d.-program sin hjemmeside, og stillingsutlysninger.

  For å bli tatt opp på ph.d.-programmet forutsettes det videre at du har tilstrekkelig finansiering (se punktet Finansiering). 

  Det er kontinuerlig opptak på våre ph.d.-programmer og det skjer på grunnlag av individuelle søknader som blant annet må inneholde følgende vedlegg:

  • Dokumentasjon på fullført vitenskapelig mastergrad (120 studiepoeng) eller ekvivalent høyere grad fra utlandet.
  • Prosjektbeskrivelse
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares.
  • Datahånteringsplan (DMP).
  • Forslag på minst én veileder, samt tilknytning til aktivt forskningsmiljø. 

  For en fullstendig liste, se ph.d.-forskriften § 6-2

 • Kun kandidater med tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet kan søke om opptak til forskerutdanningen. Finansieringen skal dekke både levekostnader (lønn) og driftsutgifter knyttet til forskningen. 

  Hovedsakelig fins det to måter å oppnå finansiering for et ph.d.-prosjekt. Først og fremst kan du søke og få en stipendiatstilling ved Nord. Stipendiatstillinger lyses ut under Ledige stillinger på våre nettsider. Privat finansiering som egne eller familiens midler, pensjon eller lignende, aksepteres ikke som finansiering for opptak til den organiserte doktorgradsutdanningen.

  Du kan også få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering ved et annet universitet, høgskole eller forskningsinstitutt. Flere av disse vil være stillinger som er utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver i private bedrifter eller offentlig virksomhet.

  Forskningsrådet

  Det også mulig å søke finansiering gjennom Forskningsrådets ordning for nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. eller utdanningsstipend fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner. Du kan også oppsøke potensielle arbeidsgiver av faglig interesse slik at dere sammen kan søke finansiere ditt prosjekt. ​Uansett finansieringsform så forventes det at alle kandidater som blir tatt opp, normalt har konkurrert om midler som har vært åpent annonsert.

  Annum

  I tillegg til lønn vil stipendiater ansatt ved Nord universitet få et annum som skal dekke prosjektets driftskostnader. Det vil også være mulig å søke om ekstra midler til for eksempel internasjonal mobilitet. Ved opptak må det være en forståelse mellom kandidat og arbeidsgiver/finansieringskilde om at de planlagte utgiftene til doktorgradsprosjektet ikke overstiger de tilgjengelige driftsmidlene til prosjektet.

 • Et ph.d.-program er en strukturert veiledet grad normert til tre års fulltidsstudium. Programmet består av:

  • En avhandling basert på uavhengig forskning
  • En opplæringsdel bestående av relevante emner
  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • Relevant faglig formidling
  • Avsluttende doktorgradsprøve bestående av prøveforelesning og offentlig disputas

  Et ph.d.-studium krever høy grad av selvstendighet og evne til å gjennomføre eget forskningsprosjekt. Noen ph.d.-stillinger inkluderer et fjerde år med obligatoriske oppgaver, normalt i form av undervisning eller som forsknings- og prosjektassistent.

  Doktorgradskandidatene oppfordres til å gjennomføre deler av programmet i utlandet, enten i form av forskningsopphold eller ved å ta deler av opplæringsdelen i utlandet. Doktorgradskandidater forventes å delta aktivt på internasjonale konferanser. Kandidater som skriver artikkelbasert avhandling forventes å publisere i internasjonale tidsskrifter, og sampublisere nasjonalt og internasjonalt.

 • Nord universitet har en felles forskrift for ph.d.-graden for alle doktorgradsprogrammene. Du finner denne på følgende adresse:

  Alle aktiviteter knyttet til ph.d.-programmene er underlagt denne forskriften. I tillegg har hvert program sine egne utfyllende bestemmelser. Utfyllende bestemmelsene kan være strengere enn forskriften, men kan ikke lempe på bestemmelsene i forskriften. Ph.d.-forskriften skal gjelde dersom det skulle oppstå tvist om tolkningen av innholdet på denne nettsiden og bestemmelser i forskriften.

  Lenker til programmenes utfyllende retningslinjer:

 • Alle ph.d.-programmene har en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng. Oversikt over kurs og seminarer, hvilke som er obligatoriske og valgfrie og hvordan opplæringsdelen er organisert, finner du på de ulike programsidene.

  Våre ph.d.-kandidater kan ta ph.d.-kurs ved Nord universitet eller ved andre høgskoler/universitet i Norge eller internasjonalt. Dersom kurs tas på et annet program må du sjekke på forhånd om du kan få kurset godkjent i din opplæringsdel.

  I løpet av opplæringsperioden forventes det at kandidatene forbedrer sin kunnskap om vitenskapelig teori, forskningsmetoder og forskningsetikk. En utvikling av ferdigheter innen formidling av forskningsresultater kreves også som en del av opplæringen.

  De fleste av våre kurs er også åpne for eksterne søkere tatt opp til andre ph.d.-program både nasjonalt og internasjonalt.

  Se det enkelte program for krav til antall studiepoeng og faglig sammensetning. 

 • Skjema for søknad om opptak:

  ​Søknadsskjema for opptak til ph.d. ved Nord universitet​ (MS Word)

  Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:

  Avtale om gjennomføring av organisert doktorgradsutdanning (ph.d.) ved Nord universitet (MS Word)

  Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

  Skjema i forbindelse med disputas:

  Medforfattererklæring for ph.d.-avhandling ved Nord universitet (MS Word)

  Søknad om å få avhandlingen bedømt (MS Word)

 • PhD on Track (litteratur, referanser, publisering)
  Er en nettressurs som hovedsakelig er rettet mot ph.d.-kandidater og forskere i tidlig karriere. Målet er å gjøre det mulig for nye forskere å få lettere tilgang til informasjon om å søke og gjennomgå faglitteratur, om akademisk skriving, og om å dele og publisere rapporter og data. 

  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
  Støtter forskere i alle ledd av karrieren, uavhengig av alder og nasjonalitet. Forskere som jobber på tvers av alle fagområder er kvalifisert for finansiering. 
  MSCA støtter også samarbeid mellom industri og akademia og nyskapende opplæring for å øke ansettbarheten og karriereutviklingen. MSCA er viktig for å søke og få erfaring med forskningsprosjekter samt være en åpning for internasjonalt forskningsopphold. 

  Vancouveranbefalingene
  Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
  De gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av en uavhengig etisk komité. Konvensjonen blir anvendt av over 500 medisinske tidsskrifter verden over. Den brukes på alle fagområder ved Nord universitet som guideline for medforfatterskap.

  Erasmus+
  Som doktorgradsstudent er du kvalifisert til å motta et Erasmus+-stipend for en mobilitetsperiode i utlandet. Erasmus+ er EU-kommisjonens program for mobilitet i utdanning. Avhengig av om du er registrert som student eller ansatt («stipendiat»), kan du få stipend enten som student eller som ansatt. Hvis du er både student og ansatt, kan du velge begge alternativene. Se Intranett (iNord) for mer informasjon eller kontakt administrativ PhD-koordinator ved ditt fakultet.

  De nasjonale forskningsetiske komiteene:
  Frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder.

  Forskningsetiske retningslinjer ved Nord universitet
  Forskning ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskeverd og rettigheter. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser. Forskningsetiske forskrifter er et vesentlig aspekt ved å drive akademisk forskning ved universiteter. Denne forskriften er satt på plass for å sikre at forskningsstudier gjennomføres på en etisk og ansvarlig måte.

  Nasjonal forskerkursportal:
  Denne nettsiden gir en oversikt over PhD-kurs i de samfunnsvitenskapelige fagene som tilbys ved norske universiteter. Nettsiden er et resultat av et nasjonalt prosjekt om nasjonal koordinering av ph.d.-kurs innen samfunnsvitenskap.

  Vitae (researcher careers)
  er den globale lederen i å støtte den faglige utviklingen til forskere, som har erfaring med å jobbe med institusjoner når de streber etter fortreffelighet, innovasjon og effekt. Vitae jobber over hele verden i partnerskap med forskere, høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsorganisasjoner, forskningsfinansierere og andre organisasjoner som er interessert i å realisere potensialet til forskere.

  Nord Open Research Archive
  er universitetets åpne, digitale vitenarkiv. Iht. Nords open access (OA)-policy, skal alle vitenskapelige tidsskriftartikler tilgjengeliggjøres i vitenarkivet (egenarkivering).

  Hvis du har publisert i et abonnementsbasert tidsskrift, er arkivering av akseptert manuskriptversjon (grønn OA) en vei mot åpen publisering (open access). Fulltekst skal lastes opp i korrekt versjon i Cristin; Universitetsbiblioteket (UB) sjekker rettighetene før tilgjengeliggjøring. På UBs nettside finner du detaljert informasjon om artikkelversjoner og egenarkivering.

  Iht. universitetets ph.d.-forskrift § 17-3 skal også alle ph.d.-avhandlinger deponeres i vitenarkivet (les mer om publisering av ph.d.-avhandlinger).

  Cristin (Current Research Information SysTem In Norway)
  er Norges forskningsinformasjonssystem. Alle vitenskapelige publikasjoner skal registreres i Cristin; andre forskningsrelaterte aktiviteter (f.eks. konferansebidrag, kronikker) kan registreres. I Cristin kan du også laste opp vitenskapelige publikasjoner (artikler, bokkapitler, bøker) og doktorgradsavhandlinger i fulltekst. Filene overføres deretter til universitetets vitenarkiv Nord Open Research Archive. Universitetsbiblioteket sjekker forlagets retningslinjer for egenarkivering før publikasjonen gjøres tilgjengelig i arkivet.

  Sikt Personverntjenester
  sin hovedoppgave er å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning.

  Persononvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger skal kunne dokumenteres. Sikt tilbyr:

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven. REK gjør en vurdering av om forskingen blir forsvarlig utført. I dette ligg at en veier nytte og risiko mot hverandre og vurderer om personvernet er sikret.

  REK skal forhåndsgodkjenne:

  • Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

  Hvis du er usikker på om prosjektet må forhåndsgodkjennes, kan du sende inn en fremleggsingsvurdering.​ Dette gir REK grunnlag for videre veiledning

  From Idea to Publication. The Research Handbook.
  Håndbok for medisin- og helseforskning utviklet ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, men med råd og tips overførbare til andre disipliner.

  Euraxess:
  Internasjonal forskermobilitetsportal for å søke jobber og finansiering, karriereutvikling, internasjonale partnere og generell informasjon om å bo og jobbe som forsker utenlands. 

  Forskningsrådets forskningsprogrammer:
  Oversikt over program eller aktivitet for en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et fagområde, tema og/eller en bransje.

 • Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene. Spørsmål om ph.d.-program bør derfor rettes til fakultetet som administrerer programmet du er interessert i.

  Programkoordinator, vanligvis professor, har det overordnede ansvaret for programmet, mens administrativ koordinator gir administrativ støtte.

  Ph.d i akvatisk biovitenskap

  Faglig ansvarlig: Steinar Daae Johansen 
  Administrativ koordinator: Jeanett Stegen

  Ph.d. i sosiologi

  Faglig ansvarlig: Johans Tveit Sandvin
  Administrativ koordinator: Anneli Maria Watterud

  Ph.d. i bedriftsøkonomi

  Faglig ansvarlig: Elena Dybtsyna

  Ph.d. i profesjonsvitenskap

  Faglig ansvarlig: Anne Marit Valle
  Administrativ koordinator (FLU): Geir Øystein Fjeldavli
  Administrativ koordinator (FSH): Synnøve Dalmo Tollåli

  Avdeling for forskning og utvikling

  Avdeling for forskning og utvikling bistår fakultetene med de felles administrative oppgavene.

  Administrativ kontakt:
  Sissel Marit Jensen
  Grete Ingemann Knudsen

Vil du ta en ph.d. ved Nord?

Dersom du ønsker å ta en ph.d.-utdanning ved Nord universitet, kan du søke på en utlyst stilling. Se ledige stillinger nedenfor.

Dr.philos.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egenhånd, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

Ph.d.-håndbok

Ph.d.-håndboken inneholder informasjon om og regler for ph.d.-utdanningen som er aktuell for potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanningen ved Nord universitet.

Tidligere disputaser

Her finner du en oversikt over tidligere disputaser gjennomført ved Nord universitet.


Oppdatert
17.04.2024
Oppdatert av
AFU