Faggruppe for pedagogikk og spesialpedagogikk

Faggruppa utdannar studentar innan pedagogikk og spesialpedagogikk, og vi bidreg med pedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse i praktisk-pedagogiske utdanningar, lærar- og barnehagelærarutdanningane.

Faggruppa tilbyr i tillegg ei rad ulike vidare- og etterutdanningstilbod. På faggruppa er vi opptekne av samarbeid med praksisfeltet, og dei tilsette er utviklingspartnarar gjennom praksisordningane og dei statlege ordningane REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet i spesialpedagogikk​. 

Tilsette på faggruppa driv også mykje forskings- og formidlingsaktivitet. Faggruppa bidreg til at fakultetet utdannar dyktige pedagogiske og spesialpedagogiske profesjonsutøvarar som skal utvikle utdanningsarenaer for framtidas samfunnsborgarar.

Faggruppa i tal:
Det er om lag 76 vitskapeleg tilsette som er tilknytt faggruppa​.

Faggruppeleiar: Marina Yurievna Prilutskaya

To hender som møtes.

Forskingsgrupper

 • Gruppas generelle fagprofil og forskningsinteresse er knyttet til spørsmålene: - Hva kjennetegner en inkluderende spesialpedagogikk - og hvordan implementere den i praksis? - Hvordan kan spesialpedagogen - gjennom ulike roller og funksjoner - bidra i arbeidet med inkludering i skole og barnehage? - Hvilken kompetanse trenger lærerne og skolene/barnehagene jf. temaene inkludering og spesialpedagogikk og hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra til å utvikle denne?

  Les mer om forskningsgruppen

 • Forskningsgruppen «Innovasjon, ledelse og teknologi» retter oppmerksomheten mot forskning og utvikling i utdanningssektoren.

  Les mer om forskningsgruppen

 • Forskningsgruppen Kvalitet i barnehage og barnehagelærerutdanning (KiBB) er en tverrfaglig forskningsgruppe som har fokus på kvalitet i både barnehage og barnehagelærerutdanningen.

 • Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker er et forskningsfellesskap med særlig fokus på ulike tema innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi og lingvistikk.

 • Forskningsgruppa forsker på læring i interaksjon i og utenfor skolen for å opparbeide og videreutvikle kompetanse på feltet.

 • Forskningsgruppen arbeider med å utvikle samspillet mellom læring og teknologi i høyere utdanning, videregående opplæring og i arbeidslivet. Forskningen fokuserer på læreren/instruktøren sin undervisning og elevenes/studentenes læring gjennom bruk av teknologi i læreprosesser.

 • Forskningsgruppa forsker på ulike aspekter relatert til forskningsbasert lærerutdanning.

 • Forskningsgruppen Sosial rettferdighet og mangfold i utdanning har som mål å legge til rette for samhandling og fremme forskning ved Nord universitet. Gruppen er flerfaglig og tverrfaglig og dannet rundt forskning med fokus på mangfold, flerspråklighet, minoritetsperspektiver, et bærekraftig samfunn, sosial rettferdighet i utdanning, demokrati og lærerutdanning.

 • Forskningsgruppa Universitetspedagogikk er tverrfakultært og tverrfaglig orientert. Tematisk innretning er universitetspedagogisk praksis i ulike kontekster.

 • Forskningsgruppen har et tydelig perspektiv på det særegne ved rurale utdanningslandskap. Det rurale knyttes til geografi, og ikke nødvendigvis til skolens/barnehagens/oppvekstsenters størrelse.

 • Forskningsgruppa Yrkesopplæring er et forskningsfellesskap som arbeider med å utvikle ny kunnskap knyttet til yrkesopplæring i skole og arbeidsliv, yrkesfaglærerutdanning, samt yrkesutøvelse og profesjonsutøvelse i ulike yrker, og samarbeid mellom ulike aktører knyttet til opplæring og utvikling av yrkesfaglig virksomhet.