Neon Young Norway

NEON Young Norway Study er et innovativt forskningsprosjekt som sikter mot å øke kunnskapen om unges recoveryhistorier. Prosjektet har som mål å utvikle digitale helseteknologi- og spillressurser for å gjøre historiene tilgjengelige for andre unge. Dette vil støtte dem og gi muligheter for å anvende recoveryhistorier i deres egen recoveryprosess.

 • Logo til forskningsprosjektet The Neon Young Norway Study.

  Forskningsprosjektet har mål om å:

  1. øke kunnskapen om unges recoveryhistorier og
  2. utvikle digitale helseteknologi ressurser, inkludert Social impact Games, som gjør recoveryhistorier tilgjengelig for andre unge og gir dem støtte og mulighet til å bruke recoveryhistoer i sin egen recoveryprosess.

  Dette gjør vi gjennom å:

  1. få oversikt over recoveryhistorienes egenskaper/karakteristika
  2. kartlegge forståelse og bruk av recoveryhistorier
  3. undersøke den umiddelbare virkningen og kraften til recoveryhistorier
  4. utvikle «social impact games» (sosiale påvirkningsspill) basert på innsamlede recoveryhistorier

  Vi har vi ambisjon om å utvikle digital helseintervensjon skreddersydd for unge mennesker som lever med psykiske helseplager og bidra med ny kunnskap relevant til fagfolk og andre som møter ungdom.

  Medieomtale:

 • En recoveryhistorie er en mestrings- og/eller bedringshistorie.

  Historiene inneholder første-persons levde erfaringsberetninger om å leve med eller oppleve bedring av psykiske problemer. Fortellingene kan eksempelvis handle om motgang, kamp, vanskeligheter, styrker, ressurser, vendepunkter og/eller overlevelse.

 • Portrett av kvinne. Foto.

  Kristin Berre Ørjasæter, Prosjektleder
  E-post: kristin.b.orjasater@nord.no

  Portrett av kvinne. Foto.

  Helga Dis Isfold Sigurdardottir, Leder arbeidspakke 3
  E-post: helga.d.sigurdardottir@nord.no

  Portrett av kvinne. Foto.

  Cathrine Fredriksen Moe, Leder arbeidspakke 4
  E-post: cathrine.f.moe@nord.no

  Victor Perez Colado, Prosjektdeltaker arbeidspakke 3
  E-post: victor.m.colado@nord.no

  Portrett av kvinne. Foto.

  Kristin Øksendal Børresen, Ph.d. stipendiat arbeidspakke 1
  E-post: kristin.o.boerresen@nord.no

  Portrett av kvinne. Foto.

  Anna Leiler, Postdoktor arbeidspakke 1 og 2
  E-post: anna.leiler@miun.se

  Malle Vogelsang, Ph.d. stipendiat arbeidspakke 2
  E-post: mallevogelsang@gmail.com

 • Portrett av mann.

  Jone Trovåg, Prosjektdeltaker alle arbeidspakker
  E-post: jone.trovaag@mhu.no

  Portrett av mann.

  Stefan Rennick-Eggelstone, Prosjektdeltaker alle arbeidspakker
  E-post: stefan.egglestone@nottingham.ac.uk

  Portrett av kvinne. Foto.

  Fiona Ng, Prosjektdeltaker arbeidspakke 2, 3 og 4
  E-post: fiona.ng@nottingham.ac.uk

  Portrett av mann.

  Mike Slade, Prosjektdeltaker alle arbeidspakker
  E-post: m.slade@nottingham.ac.uk

  Portrett av kvinne. Foto.

  Unn Kristin Vedal, Prosjektdeltaker arbeidspakke 1, 2, 3
  E-post: unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no

  Portrett av kvinne. Foto.

  Siv Anita Aasum, Prosjektdeltaker arbeidspakke 1, 2, 3
  E-post: siv.anita.aasum@snasa.kommune.no

  Portrett av mann.

  Victor Valderaunet, Prosjektdeltaker 2, 3, 4
  E-post: victor.valderaune@afjord.kommune.no

 • Lived Experience Advisory Panel (LEAP) er et ekspertpanel som består av personer som har egenerfaringer med psykisk uhelse. Dette panelet sikrer at de unges stemme og perspektiver blir ivaretatt gjennom hele prosjektperioden. Mental Helse Ungdom organiserer panelet og ledes av Jone Trovåg. 

  LEAP, som består av unge mennesker (16-25 år) fra forskjellige bakgrunner, erfaringer og oppvekstområder, møtes 2–4 ganger årlig. De bidrar til design, analyse og formidling av forskningsresultater. I tillegg fungerer LEAP som viktige diskusjonspartnere når det gjelder valg av begreper i prosjektet og utvikling av spill- og helseteknologiressurser som er tilpasset de unges behov og ønsker. 

 • Project Advisory Board er et rådgivende ekspertpanel bestående av personer med ulik ekspertise relevant for The NEON Young Norway study. Panelet skal gi råd og veiledning til prosjektledelsen i alle faser av prosjektperioden. De vil ha fokus på etikk, metodiske valg og problemstillinger innen samisk språk og kultur, recovery, e-helseforskning og involvering av unges stemmer. PAB vil møtes digitalt åtte ganger i løpet av prosjektperioden. 

  Panelet består av 4 medlemmer:  

  1. Professor i rådgivningsvitenskap Ottar Ness, NTNU og leder av det nordiske forskningssenteret for livskvalitet og sosial bærekraft (WellFare) 
  2. Professor i e-helse, Terje Solvoll, Norsk senter for e-helseforskning 
  3. Førsteamanuensis i helsevitenskap, Eirik L. Irgens, Finnmarkssykehuset 
  4. Avdelingsleder, Anne Toril Eriksen Balto, SANKS forskning og utvikling.
 • Forskningsprosjektet fremmer en styrkebasert og helsefremmende tilnærming til psykisk helse, hvor vi fokuserer på unges ekspertise, styrker og strategier fremfor problemer og diagnoser. Vi anerkjenner de unges verdifulle bidrag i utviklingen av skreddersydd støtte og oppfølging som møter deres behov og ønsker. 

  The NEON Young Norway Study bygger på to etablerte rammeverk for recovery og medborgerskap. Rammeverket for recovery beskriver fem nøkkelprosesser i en persons mestrings og bedringsprosess og er kjent ved akronymet CHIME – tilknytning, håp, identitet, mening, myndiggjøring. Rammeverket for medborgerskap består av personens sterke tilknytning til de ‘5 R-ene’ – rights (rettigheter), responsibilities (ansvar), roles (roller), resources (ressurser) og relations (relasjoner) – som samfunnet gjør tilgjengelig for sine borgere og opplevelsen av tilhørighet som er validert av andre.

  Se kort film fra Professor Rowe som har utviklet rammeverket:

  Citizenship: The 5 Rs and Belonging

 • Våren 2024 rekrutterer vi unge mennesker som vil dele sin bedrings-/mestringshistorie med oss. Vi åpner for deltakelse snart.

  The NEON Young Norway Study ønsker å komme i kontakt med:

  Unge mellom 16-30 år

  • Unge som tidligere har publisert en historie som handler om å mestre, bli bedre eller leve med psykiske plager, og som har lyst å inkludere den i vår forskning (NEON Young Collection)
  • Unge som har funnet måter å bli bedre, mestre og/eller leve med psykiske plager og som ikke har delt sin historie allerede, men som ønsker å dele denne med oss (NEON Young Collection)
  • Unge som har kjennskap, benytter og/eller vurderer å bruke recoveryhistorier mer i egen hverdag (NEON Young Implementation)
  • Unge som ønsker å diskutere hvordan mestrings- og bedringshistorier kan brukes på ulike digitale plattformer, men også identifisere barrierer og konsekvenser med digitale helseintervensjoner som inkluderer mestrings- og bedringshistorier (NEON Young Implementation)
  • Unge som mottar hjelp fra psykisk helse- og rustjeneste i Trøndelag eller Nordland. Deltakeren skal gi tilbakemelding på utvalgte mestrings- og bedringshistorier fra andre unge, med fokus på hvordan disse oppleves der og da (NEON Young Implementation).
  • Unge med spillerfaring som kan hjelpe oss med å teste og komme med innspill på spill- og interaktive media. Disse vil utvikles basert på unges historier som har erfaringer med å ha det vanskelig psykisk, men som har funnet måter å bli bedre mestre og leve med plagene (NEON Young Interactive)
  • Unge som opplever å ha det vanskelig psykisk og som får hjelp fra psykisk helse- og rustjenesten i kommunen eller ved Samisk nasjonal kompetanse-tjeneste, psykisk helsevern og rus (SANKS). Deltakeren skal teste ut en digital helseintervensjon i 4 uker som inkluderer mestrings- og bedringshistorier fra andre unge i mange ulike format (NEON Youth Intervention)

  Fagpersoner/hjelpere/utviklere 

  • Fagperson/hjelper som møter unge (16-30 år) i sitt arbeide og har kjennskap, benytter og/eller vurderer å bruke unges mestrings- og bedringshistorier mer i klinisk praksis (NEON Young Implementation) 
  • Personer som er interessert i å diskutere hvordan vi kan bruke mestrings- og bedringshistorier på ulike digitale plattformer, men også identifisere barrierer og konsekvenser med digitale helseintervensjoner som inkluderer mestrings- og bedringshistorier (NEON Young Implementation) 

Varighet

1. oktober 2023 - 30. september 2027

Finansiering

Norges forskningsråd (NFR)

Fakultet

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Budsjett

16 MNOK

Vi arbeider for å: 

 1. Kartlegge egenskapene til recoveryhistoriene 
 2. Forstå og bruke recoveryhistorier 
 3. Undersøke den umiddelbare virkningen og kraften av recoveryhistorier 
 4. Utvikle spill og interaktive historier basert på innsamlede recoveryhistorier 

Vår ambisjon er å skape en digital helseintervensjon som er skreddersydd for unge mennesker som opplever psykisk uhelse. Vi ønsker også å bidra med ny kunnskap som er relevant for fagfolk og andre som møter ungdom som har det vanskelig psykisk. 

Prosjektet består av:

  • Recoveryhistorier fra unge (16-30 år) blir samlet inn.
  • Vi analyserer historiene og identifiserer kjennetegnene med recoveryhistoriene.
  • Vi utforsker hvordan historiene ble til og bakgrunnen for å dele disse med andre.

  Metode: Innsamling av historier + individuelle intervju.

  Send inn din historie:

  • Undersøke hvordan unge og hjelpere forstår og bruker recoveryhistorier
  • Utforske barrierer og muligheter med recoveryhistorier
  • Identifisere fremtidsmuligheter knyttet til design og bruk av recoveryhistorier i ulike settinger og rettet mot ulike målgrupper
  • Unge deler sosiodemografiske data, utfordringsbilde og oppfølging og selv-rapportert recovery status
  • Undersøke unges erfaringer med recoveryhistorier vi presenterer for dem

  Metode: Individuelle intervju + fremtidsteknologi workshops + klinisk studie (inkl. Spørreskjema og intervju)

  Datainnsamling: Vi starter datainnsamling høsten 2024, så du kan melde deg på.

  Resultatene fra denne arbeidspakken vil være nyttig for arbeidspakke 3 og 4 hvor dataspill og digitale helseteknologi ressurser og læringsmateriell skal utvikles.

  • Utforske hvordan forskning og «Design Science Research (DSR) brukes
  • Identifisere hvordan recoveryhistorier formidles gjennom interaktive medium
  • Utvikle Social Impact Games og interaktive grafiske fortellinger og romaner basert på unges recoveryhistorier. Spillene utvikles av bachelorstudenter i spill- og opplevelsesteknologi
  • Utforske erfaringer fra unge med spillerfaring i spillutviklingsfasen
  • Analysere recoveryhistoriene med the Inventory of Characteristics of Recovery Stories (INCRESE)

  Metode: Litteraturgjennomgang + utvikle spill + teste/hente inn erfaringer fra unge med spillinteresse.

  • Utvikle en kompleks digital helseintervensjon rettet mot unge. Helseintervensjonen inkluderer full tilgang til unges recoveryhistorier
  • Vurdere gjennomførbarheten av å bruke NEON Youth Intervention og innhente kunnskap for en fremtidig NEON Young randomisert studie
  • Utvikle undervisnings og læringsressurser

  Metode: Teste intervensjonen + intervju + læringsressurser