Samarbeidsportalen

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Universitetet har et utstrakt samarbeid med en rekke bedrifter og virksomheter. Vi har samarbeidspartnere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå fra både privat og offentlig sektor.

Nord universitet bidrar gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv til regional og nasjonal utvikling innen universitetets profil-, satsings- og ph.d.-områder. Dette samarbeidet kan variere fra å tilføre forskningskompetanse til utviklingsprosjekter, til å utvikle større fellesinitiativer der forskere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om å styrke et spesifikt fagområde eller næring.

Videre arbeider universitetet med internasjonale forskningssamarbeid gjennom bl.a. deltakelse i EU-prosjekter, samt forskermobilitet.

Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

Samarbeidsmuligheter

 • Er du lidenskapelig opptatt av å forme fremtiden for utdanningen og drive med betydningsfull endring i Nord? Vi inviterer deg til å bli en del av vårt transformative næringslivsmentorprogram, et dynamisk PILOT prosjekt som er medfinansiert av Nordland fylkeskommune og støttet av Nord universitet. Dette programmet er en bemerkelsesverdig mulighet til å bygge bro mellom akademia og næringsliv, og fremme et pulserende økosystem for læring og samarbeid.

  Om næringslivsmentorprogrammet:

  Vårt visjonære mentorprogram er nøye utformet for å skape synergiske forbindelser mellom det akademiske miljøet, studenter og den blomstrende arbeidsverdenen. Vi erkjenner den enorme verdien av direkte samhandling mellom disse sfærene og tror at slike møter vil forme fremtidens arbeidsstyrke på dype måter.

  Hvorfor bli en næringsmentor:

  Som en næringsslivsmentor vil du spille en avgjørende rolle i å lette uvurderlige forbindelser og fremme åpne dialoger mellom studenter, akademia og næringslivet. Din veiledning og ekspertise vil gi studentene en praktisk dimensjon til deres teoretiske kunnskap, utstyre dem med virkelige verktøy for å trives i karriærene sine.

  Ved å dykke studentene ned i virkelige forretningsutfordringer, tilbyr du dem en unik mulighet til å kjenne pulsen i arbeidslivet og oversette ferdighetene og ideene deres til konkrete prosjekter. Dette er en vinn-vinn-situasjon som beriker både studentenes læringsopplevelse og din egen profesjonelle vekst.

  Programmets mål:

  Kjernen i vårt næringsmentorprogram er å styrke relevansen i utdanningen samtidig som vi dyrker solide forhold mellom studenter, fagfolk og næringslivet. Vi er dedikerte til å adressere selskapenes spesifikke behov, forbedre studieprogrammene, fremme nettverksmuligheter og drive samarbeidsrettet forskning og utvikling.

  I samsvar med Nordlands regionale plan og strategi, har vårt program som mål å oppnå følgende:

  • Forbedret Samarbeid: Øke samarbeidet mellom det akademiske miljøet og næringslivet i Nordland, og fremme et pulserende innovasjonsmiljø.
  • Forskningens Fremgang: Oppmuntre til større deltakelse i IPN- og KPN-prosjekter, heve forskningslandskapet og utvide dets påvirkning.
  • Relevans i Utdanningen: Heve den praktiske relevansen i studiefagene, gi studentene ferdigheter som sømløst oversettes til arbeidslivet.
  • Økt Synlighet: Vise frem Nordlands pulserende bedrifter for vårt mangfoldige studentmiljø, stimulere interesse og engasjement.
  • Rekruttering av Talenter: Bidra til veksten av Nordlands bedrifter ved å tiltrekke topp talent direkte fra vår studentmasse.

  Eksempel på arbeidsoppgaver:

  • Forskning, prosjektdeltakelse, søknadsskriving og rådgivning
  • Veiledning og undervisning
  • Undervisning, kreativ problemløsning og case
  • Utarbeidelse av studieemner og – program
  • Kvalitetssikring av studieprogram og relevans
  • Strategisk utviklingsarbeid
  • Nettverk mot bedrifter
  • Kunnskapsdeling; forretningsdrift i praksis
  • Seminarer, råd og konferanser
  • Markedsføre etter- og videreutdanning og digitale tilbud i sine nettverk
  • Mentorer for studenter
  • Oppgaveskriving og praksis i bedrift

  Fokusområder:

  Hovedfokus er bærekraft og den grønne omstillingen, men i tillegg skal næringslivsmentorene jobbe innen Nordlands tre eksportrettede næringer:

  Ved å konsentrere innsatsen vår i disse vitale sektorene, har vi til hensikt å harmonisere med og styrke utformingen av en ny innovasjons- og forretningsstrategi for Nordland.

  Prosjektperiode, budsjett og finansiering:

  Dette er et ettårig prosjekt som vil avsluttes innen 15. september 2024.

  Det totale budsjettet for ett år er 600 000 NOK.

  Dette er et prosjekt som er 50% finansiert av Nordland fylke. Fylket støtter med 300 000 NOK mens Nord universitet vil tilføre resten.

  Styring av mentorprogrammet ved Nord:

  Seksjonen for forskning og utvikling organiserer og administrerer programmet.

  Praktisk informasjon for mentorer:

  Som et krav fra Nordland fylkeskommune skal mentorene kun være fra næringene i Nordland.

  For hver mentor skal beløpet for støtte (lønn og reisekostnader) ikke overstige 100 000 NOK per år.

  Etter avtale kan mentor be om betaling via faktura.

  Slik søker du:

  Mentorene skal ta kontakt med relevante fakulteter, eller vice versa.

  Fakultetene må søke om en spesifikk person ansatt i et selskap som industriell mentor.

  Søknader må sendes inn ved hjelp av elektronisk søknadsskjema (klikk her for elektronisk skjema).

  Søknaden må anbefales av fakultetsleder.

  Søknader skal sendes innen eller før følgende frister:

  • 1 oktober 2023 for mentorskap høsten 2023
  • 15 februar 2024 for mentorskap våren 2024

  Evaluering:

  Etter anbefaling fra fakultetet vil teamet ved Universitetsadministrasjonen vurdere og godkjenne søknadene.

  Bli med oss i dag:

  Hvis du er en erfaren profesjonell som ønsker å gjøre en meningsfull innvirkning på fremtiden for vår region, inviterer vi deg varmt til å bli en næringsmentor ved Nord universitet. Din dedikasjon vil bidra til å forme morgendagens arbeidsstyrke samtidig som du fremmer et pulserende miljø for læring, samarbeid og innovasjon.

  Ved å bli med i vårt fellesskap, vil du spille en avgjørende rolle i å styrke båndene mellom akademia og næringsliv, drive frem målene som er beskrevet i våre strategiske planer, og bidra til vekst og vitalitet i Nordlands næringsliv.

  Sammen skal vi smi veier til suksess, inspirere innovasjon og styrke den neste generasjonen av fagfolk gjennom våres (PILOT) Næringsmentorprogram.

 • EUs forskningsprogram Horisont Europa (HEU) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95.5 milliarder euro i perioden 2021-2027. Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar vi som fullt medlem i HEU. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan derfor konkurrere om forskningsmidler på linje med kolleger i andre europeiske land. EU-prosjekter samler Europas forskere og forskningsmiljøer, og sammen med næringslivet løser de en lang rekke samfunnsutfordringer. Nord universitet er delaktig både som koordinatorer og partnere i flere HEU prosjekter.

  I tillegg, Nord universitet er medeier i Nord-Norges Europakontor som arbeider med å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Nord er også medlem i Trøndelags Europakontor, samt flere internasjonale nettverk og organisasjoner. Et av disse er University of the Arctic (UArctic) som er et nettverk av universiteter og forskningsinstitusjoner som jobber med utdanning og forskning i og for Nordområdene.

 • Nord universitet består av fem fakulteter. Følg disse lenkene for å finne forskningsinfrastrukturen ved hvert av våre fakulteter

 • På grunn av det økende behovet for teknologi i nord har Nord universitet gått sammen med Nordland fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab (MIL) for å starte et teknologiservicesenter TechLab AS i nord. TechLab vil tilby tjenester innen sektorene kunstig intelligens (AI), robotikk, virtuell virkelighet (VR), datastøttet design og produksjon (CAD/CAM), modellering og simuleringer og andre teknologier. sektor. Målet er å fremme teknologi. næringslivet, og koble dette sammen med våre utdanningsprogrammer og våre forskningsprosjekter.

 • Nord universitet bidrar til innovasjon gjennom rollen som kunnskapsutvikler og leverandør av nye forskningsbaserte løsninger. Innovasjon skjer i samarbeid med nærings- og samfunnsaktører som kan ta i bruk ny kunnskap.

  Nord innovasjon AS er Nord universitets teknologioverføring organisasjon (TTO) for kommersialisering av forskningsresultater. Selskapet eies av Nord universitet, og arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av universitetet.

  Nord innovasjon AS kan hjelpe forskere og vitenskapelige ansatte med å vurdere, utvikle og sette ut i live ideer og prosjekter med allmennyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet bidra til beskyttelse av rettigheter (f.eks. patent), prosjektfinansiering og videre kommersiell utvikling.

 • SEA-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning over landegrensene i Europa. Motto for alliansen er: «Living sustainably, by, from and with the sea».

  Alliansen SEA-EU skal bidra til å styrke universitets- og høgskolesektoren, samarbeid og kulturbygging i Europa. For Nord universitet betyr dette også en unik mulighet til å videreutvikle universitetet, og gjøre Nord til et mer synlig og anerkjent internasjonalt universitet.​

  Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

  Til sammen har alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte.

  Nord universitet har, i likhet med de andre universitetspartnerne, knyttet til seg sentrale interessenter som også vil nyte godt av universitetsalliansen SEA-EU. Dette er en del av arbeidet med å forankre universitetet bedre i lokalt samfunns- og næringsliv. 

  Interessentene kan være med på aktiviteter innen SEA-EU-alliansen, og kan også være med på å søke økonomiske midler sammen med universitetspartnerne i alliansen. Interessentene kan også selv ta imot studenter og være forskningspartnere.​

 • Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) fremmer undersøkelser innen organisasjonsvitenskap blant et tverrnasjonalt nettverk av forskere. Dets medlemsinstitusjoner i Skandinavia og større Europa støtter arbeidsbesøk og opphold ved Stanford- og Harvard-universitetene. SCANCOR sponsorer også konferanser, verksteder og mentorordninger over hele verden.

  Les mer om SCANCOR