Innovasjon

Nord universitet bidrar til innovasjon gjennom rollen som kunnskapsutvikler og leverandør av nye forskningsbaserte løsninger. Innovasjon skjer i samarbeid med nærings- og samfunnsaktører som kan ta i bruk ny kunnskap.

Samarbeid med nærings- og samfunnsliv

Avdeling for forskning og utvikling bidrar med å koble våre fagmiljø med eksterne aktører i form av næringsliv og offentlig sektor. Samarbeid kan innebære alt fra at forskere og fagmiljø bidrar med kompetanse inn i utviklingsprosjekter, til utvikling av større felles satsinger hvor forskere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om å utvikle et fagområde eller ei næring.

Samarbeidsprosjekter må ha forankring i og relevans for fagmiljøene. Avdeling for forskning og utvikling kan bistå med å skape kontakt, finne samarbeidspartnere og finansiering, definere samarbeidsmodeller, og bidra til prosjektskisser, prosjektsøknader og avtaler. 

I samarbeidsprosjekter med nærings- og samfunnsliv er det spesielt viktig å inngå gode avtaler, hvor også vurdering av rettigheter prosjektresultater er definert (IPR).

Kommersialiseringsprosjekter

I noen tilfeller kan forskningsarbeid resultere i oppfinnelser eller funn, som kan være gjenstand for næringsmessig utnyttelse. Nord universitet har rettighetene til ideer og prosjekter med kommersielt potensiale fra vitenskapelige ansatte. Det er opp til universitetet å avgjøre om de ønsker å benytte seg av denne rettigheten. 

Nord innovasjon

Nord innovasjon AS er Nord universitets teknologioverføringsorganisasjon (TTO) for kommersialisering av forskningsresultater. Selskapet eies av Nord universitet, og arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av universitetet.

Nord innovasjon AS kan hjelpe forskere og vitenskapelige ansatte med å vurdere, utvikle og sette ut i live ideer og prosjekter med allmennyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet bidra til beskyttelse av rettigheter (f.eks. patent), prosjektfinansiering og videre kommersiell utvikling.

Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Engage er et senter for fremragende utdanning (SFU) ved Nord universitet i Bodø og NTNU i Trondheim.

Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.

Engage skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner og profesjoner.

Engage skal bidra til at studentene blir endringsagenter som kan ta tak i komplekse utfordringer i en moderne verden, i og utenfor arbeidslivet.

Engage er delt inn i tre satsningsområder:

  • Utdanning: Utvikler entreprenørskap utdanning
  • Studentengasjement: Støttefunksjon til økosystem for studentinnovasjon (Idé i Nord)
  • Forskning: Forskning på entreprenørskapsutdanning​

Les mer om Engage