Samfunnssikkerhet

Nord universitet skal bidra til å skape trygge og demokratiske samfunn som fremmer robust samfunns- og næringsutvikling gjennom å videreutvikle kunnskap om risiko og sårbarhet.

Samfunnssikkerhet innebærer hvor forberedt et samfunn er til å håndtere uønskede hendelser, samt befolkningens tillit til systemet hvor verdier som likhet og demokrati inngår. Sikkerhet innebærer trygghet mellom stater, innad i stater og for individer på tvers av militært-sivilt samarbeid, og innbefatter beredskap mot et bredt spekter av kriser som krig, politisk vold, terror, klima, hybride trusler, cyberangrep, demokrati, kunstig intelligens, m.m.

God samfunnssikkerhet skaper trygghet både for samfunn og naturmiljøet, og bidrar til mer robusthet hvor befolkningen har tillit til institusjoner, eksperter og demokrati. Forskning og utdanning innen Samfunnssikkerhet ved Nord bidrar til å skape mer robusthet i Nordområdene og har høy relevans for samfunn og samfunnsutviklingen.


Nord universitet skal styrke forskning og utdanning innenfor risikoforståelse, beredskap og internasjonal utvikling. Med utgangspunkt i vår lokalisering skal vi videreutvikle kunnskapssamarbeid som styrker beredskapen.​​

Mål

Samfunnssikkerhet er viktig for å sikre et stabilt og robust samfunn og bidrar til å skape trygghet og forutsigbarhet. Et trygt samfunn er grunnlaget for kreativitet og kjerneverdier som tillit, likhet, demokrati og åpenhet. Videre er kunnskap og kompetanse på Samfunnssikkerhet viktig for å skape bevissthet rundt ulike risikofaktorer, samt å sikre god beredskap ved ulike samfunnsmessige trusler. I dette ligger Nords samfunnsansvar i å skape forskningsbasert kunnskap gjennom vår nøkkelkompetanse på blant annet krisehåndtering og beredskap. Nord har også en viktig geografisk plassering i nordområdene og er et viktig bidrag til internasjonal forskning og utdanning på tema, i tillegg til å være en sentral lokal aktør.

Forskningsprosjekter knyttet til samfunssikkerhet

 • Prosjektets mål

  Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark

  Prosjektleder

  Christian Lo

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2022

 • Prosjektets mål

  Prosjektet vil gjøre regionen bedre forberedt på krisehendelser.

  Prosjektleder

  Ivar Svare Holand

  Finansiering

  EU Interreg

  Tidsperiode

  2018-2022

 • Prosjektets mål

  Prosjektet skal etablere internasjonal beste praksis og foreslå innovasjonsplattformer for de profesjonelle sikkerhets- og beredskapsinstitusjonene i Arktis og Nord-Atlanteren.

  Prosjektleder

  Hovedredningssentralen

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2018-2024

  Les mer om ARCSAR

 • Prosjektets mål

  Hovedmålet til prosjektet er å styrke båndene mellom beredskapspersonell i de arktiske landene og utdanninginstitusjoner innenfor UArctic tematiske nettverk for arktisk sikkerhet.

  Prosjektleder

  Odd Jarl Borch

  Finansiering

  UArctic

  Tidsperiode

  2018-

 • Prosjektets mål

  Hovedmålet til prosjektet er å styrke samarbeid i det maritime arktis i forhold til atomberedskap.

  Prosjektleder

  Natalia Andreassen

  Finansiering

  Norges forskningsråd

 • Prosjektets mål

  I dette prosjektet argumenterer vi for at for å forstå geopolitiske utfordringer i et Arktis i endring, må vi forstå dynamikken i nye romlige konflikter om maritimt rom og relaterte marine ressurser.

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2022

  Les mer om GEOSEAS

 • Prosjektets mål

  Prosjektet vil identifisere betingede forslag og trender som forklarer hvorfor noen tvister på havet eskalerer mens andre avgjøres, innenfor tre maritime domener: Polhavet; Svartehavet; og Øst-Kinahavet.

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2021-2024

  Les mer om OCEANGOV

 • Prosjektets mål

  Målet med SVALFISH-prosjektet er å øke kunnskapen om en mulig fiskerinæring på Svalbard, og under hvilke forutsetninger ny aktivitet i denne delen av Arktis kan utvides, og dermed øke kunnskapen i næringslivet og hos beslutningstakere.

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2022

  Les mer om SVALFISH

Utdanning

Nord universitet tilbyr en rekke studieprogrammer som kan kobles opp mot samfunnssikkerhet.