Samfunnssikkerhet

Nord universitet skal bidra til å skape trygge og demokratiske samfunn som fremmer robust samfunns- og næringsutvikling gjennom å videreutvikle kunnskap om risiko og sårbarhet.

Samfunnssikkerhet innebærer hvor forberedt et samfunn er til å håndtere uønskede hendelser, samt befolkningens tillit til systemet hvor verdier som likhet og demokrati inngår.

Samfunnssikkerhet er viktig for å sikre et stabilt og robust samfunn og bidrar til å skape trygghet og forutsigbarhet. Et trygt samfunn er grunnlaget for kreativitet og kjerneverdier som tillit, likhet, demokrati og åpenhet.

Forskning og utdanning innen samfunnssikkerhet bidrar til å skape mer robusthet i nordområdene og har høy relevans for samfunn og samfunnsutvikling. Kompetanse på samfunnssikkerhet er viktig for å skape bevissthet rundt ulike risikofaktorer, samt å sikre god beredskap ved ulike samfunnsmessige trusler.

Nord universitet har et samfunnsansvar i å skape forskningsbasert kunnskap gjennom vår nøkkelkompetanse på blant annet krisehåndtering og beredskap.

Nord universitet skal styrke forskning og utdanning innenfor risikoforståelse, beredskap og internasjonal utvikling. Med utgangspunkt i vår lokalisering skal vi videreutvikle kunnskapssamarbeid som styrker beredskapen.​​

Samfunnssikkerhet

Forskningsprosjekter knyttet til samfunnssikkerhet

 • Prosjektets mål: Prosjektet skal etablere internasjonal beste praksis og foreslå innovasjonsplattformer for de profesjonelle sikkerhets- og beredskapsinstitusjonene i Arktis og Nord-Atlanteren.

  Prosjektleder: Hovedredningssentralen

  Finansiering: EU Horizon 2020

  Tidsperiode: 2018-2024

  Les mer om ARCSAR

 • Prosjektets mål: Utdannings- og forskningssamarbeid og utvikling av undervisningsmateriell for sikkerhet- og risikostyring

  Prosjektleder: Turiba university

  Finansiering: Erasmus+ Programme of the European Union

  Tidsperiode: 2022-2024

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: å styrke samarbeid mellom utdanningsprogrammer i beredskap og kriseledelse i Arktis

  Prosjektleder: Nord universitet / Natalia Andreassen

  Finansiering: University of the Arctic

  Tidsperiode: 2021-2023

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: å styrke kunnskap om koordinering mellom beredskapsorganisasjoner og koordineringsutfordringer knyttet til masseredningsoperasjoner til sjøs

  Prosjektleder: Nord universitet / Natalia Andreassen

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2018-2022

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: å øke kunnskap om overlevelse og redning til sjøs i Arktis

  Prosjektleder:  Maritim Forum Nord

  Finansiering: Utenriksdepartementet

  Tidsperiode: 2019-2020

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark

  Prosjektleder: Christian Lo

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2022

 • Prosjektets mål: Prosjektet vil gjøre regionen bedre forberedt på krisehendelser.

  Prosjektleder: Ivar Svare Holand

  Finansiering: EU Interreg

  Tidsperiode: 2018-2022

 • Prosjektets mål: Hovedmålet til prosjektet er å styrke samarbeid i det maritime Arktis i forhold til atomberedskap.

  Prosjektleder: Natalia Andreassen

  Finansiering: Norges forskningsråd

 • Prosjektets mål: Prosjektet vil identifisere betingede forslag og trender som forklarer hvorfor noen tvister på havet eskalerer mens andre avgjøres, innenfor tre maritime domener: Polhavet; Svartehavet; og Øst-Kinahavet.

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2021-2024

  Les mer om OCEANGOV

 • Prosjektets mål: å utvikle tiltakskort for rednings og strålevern aktører i Nordiske land for krisehåndtering av maritim atomberedskap

  Prosjektleder: Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet

  Finansiering: NKS – Nordic Nuclear Safety Research

  Tidsperiode: 2022-2023

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: harmonisere prosedyrer innen krisehåndtering for atomberedskap til sjøs og publisere en Nordisk håndbok

  Prosjektleder: Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet

  Finansiering: NKS – Nordic Nuclear Safety Research

  Tidsperiode: 2021-2022

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: å styrke kunnskap om maritim beredskap i Arktis

  Prosjektleder:  Nord universitet / Odd Jarl Borch

  Finansiering: Utenriksdepartementet og Nordland Fylkeskommune

  Tidsperiode: 2016-2019

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: å styrke den maritime næringens kompetanse om særskilte utfordringer knyttet til skipsoperasjoner i polare farvann

  Prosjektleder: Maritim Forum Nord

  Finansiering: Nærings- og fiskeridepartementet

  Tidsperiode: 2020-2023

  Les mer Prosjekter hos Senter for beredskap og samvirke (nord.no)

 • Prosjektets mål: Målet med SVALFISH-prosjektet er å øke kunnskapen om en mulig fiskerinæring på Svalbard, og under hvilke forutsetninger ny aktivitet i denne delen av Arktis kan utvides, og dermed øke kunnskapen i næringslivet og hos beslutningstakere.

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2022

  Les mer om SVALFISH

 • Prosjektets mål: I dette prosjektet argumenterer vi for at for å forstå geopolitiske utfordringer i et Arktis i endring, må vi forstå dynamikken i nye romlige konflikter om maritimt rom og relaterte marine ressurser.

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2022

  Les mer om GEOSEAS

Utdanning

Nord universitet tilbyr en rekke studieprogrammer som kan kobles opp mot samfunnssikkerhet.