Gry Agnete Alsos

Professor Handelshøgskolen
E-post:
gry.a.alsos@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 51
Mobil:
+4791886691
Kontor:
Bodø, Møkvedgården 239

Om meg/bakgrunn

Jeg er professor og fagperson med engasjement for undervisning, forskning og miljøbygging innen innovasjon og entreprenørskap. 

Jeg fungerer som leder for Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship ved Nord universitet

Jeg har faglig kompetanse innen entreprenørskap, innovasjon og tilhørende politikkområder. Jeg har studert bedriftsetablering i landbruk, reiseliv og i høyteknologimiljøer, undersøkt betingelser for innovasjon i små bedrifter, i større bedrifter og i offentlig sektor. Jeg har også vært opptatt av hvilken betydning kjønn har for entreprenørskap og innovasjon i ulike kontekster og i familiebedrifter. 

Jeg har bakgrunn som oppdragsforsker ved Nordlandsforskning i mange år, der jeg fra 2007-2011 også var administrerende direktør. Jeg har vært ansatt ved Handelshøgskolen Nord universitet siden 2011, der jeg har vært visedekan og programansvarlig for doktorgradsprogrammet. 

Jeg har i løpet av karrieren samlet erfaring fra en lang rekke andre små og store aktiviteter, som medlem i offentlige utvalg (Fagerbergutvalget, Ly-utvalget), styremedlem/-leder i interesseorganisasjoner for forskningsinstitutter, styremedlem i et investeringsfond og styreleder i noen oppstartsbedrifter. 

For tiden er jeg styremedlem til Arktisk Filharmoni, nestleder i styret til Nordlandsforskning og møtende varamedlem i Regelrådet. I tillegg har jeg internasjonale verv som medlem i executive committee i Academy of Management's Entrepreneurship Division og som Country Vice President for Norway i European Council of Small Business. 

Undervisning/veiledning

Jeg underviser og veileder på masternivå  i innovasjon og entreprenørskap. Jeg veileder doktorgradsstudenter på sammeområde og utvikler doktorgradskurs.

Gjennom senter for fremragende utdanning (SFU) Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship jobber vi med å utvikle utdanning innen og gjennom entreprenørskap, herunder utvikler nye kurs og aktiviteter, utvikler metoder og verktøy, samt forsker på hvordan ulike typer av utdanning fungerer.

Kurs:



Forskning

Jeg forsker på entreprenørskap og innovasjon, herunder områder som bedriftsetableringsprosesser, effectuation, kjønnsperspektiver på entreprenørskap og innovasjon, inkubatorer og offentlige virkemidler, samt entreprenørskapsutdanning.

For tiden er jeg involvert i følgende forskningsprosjekter: