Tilrettelegging ved eksamen

Ved helseproblemer og/eller nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Dette skal gjøre det lettere for deg å gjennomføre eksamen på en vanlig måte.

​​

​​​​​Hvem kan søke


Du kan søke om tilrettelegging ved skoleeksamen dersom du har

  • funksjonsnedsettelse
  • sykdom
  • andre spesielle behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre.
  • fått en akutt skade eller sykdom 

Hva kan du søke om

Tilrettelegging av eksamen har som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad, uten at den gir urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium, innvilges ikke.

Eksempler på tilrettelegging du kan søke om finner du under Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen. 

Studenter med varig behov for tilrettelegging kan innvilges tilrettelegging for normert tid for det enkelte studieprogram. Er du forsinket i dine studier utover normert tid, må du søke på nytt.

Hvordan søker du

Søknad om tilrettelegging ved eksamen sendes som e-post til postmottak@nord.no.

Søknaden må inneholde fullt navn, studentnummer, fakultet og studiested.

Hvilken dokumentasjon må du legge ved

Når du søker om tilrettelegging ved eksamen, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog eller annen sakkyndig. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov og tilrettelegginger som anbefales eller som anses som nødvendige. 

Tiltakene som innvilges skal være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være i tråd med din egen eller legens vurdering. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen : 

  • Høstsemester: 1. september
  • Vårsemester: 1. februar
I tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter søknadsfristen, eller det foreligger andre særlige grunner, kan likevel søknaden tas til behandling. I slike tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn én uke før eksamen.

Studenter med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden studieprogrammet er normert til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. 

Når får du svar?

Når søknadsfristen har gått ut, blir søknadene behandlet fortløpende.​​

Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen

>> Link til retningslinjer

Retningslinjene i tekst:

RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING VED EKSAMEN 
Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" vedtatt av styret for Nord universitet 28.10.2020. Retningslinjene er revidert 30.06.21.

Studenter med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden studieprogrammet er normert til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. Ordinær frist er 1. september for eksamen i høstsemestret og 1. februar for eksamen i vårsemestret.

Søknad om tilrettelegging skal inneholde oppdatert og egnet dokumentasjon fra lege eller sakkyndig instans som spesifiserer behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Tilrettelegging som etter en konkret vurdering innebærer en reduksjon av de faglige kravene kan ikke innvilges.

Tilretteleggingstiltak det kan søkes om:

 • ​Utvidet tid
 • Bruk av stasjonær PC med Lingdys
 • Endret vurderingsform
 • Bruk av egnet stol, heve-/senkebord
 • Bruk av eget rom/mindre rom
 • Ammetid/hvilekrok

Også andre tiltak kan innvilges når særlige tungtveiende grunner gjør det nødvendig. Det gjøres en vurdering av hvilke tilretteleggingstiltak som kan innvilges, ut fra faglige krav på hvert enkelt studieprogram. 

Nord universitet gjør oppmerksom på at om man får tilretteleggingstiltak i form av muntlig eksamen/deler av skriftlig eksamen som muntlig, kan ikke karakteren påklages i henhold til Forskrift om eksamen ved Nord universitet § 11-2 (3).

Utvidet tid på skriftlig skoleeksamen vil normalt være:

 • ​​12,5% av ordinær eksamenstid for eksamen under 2 timer
 • 15 minutter for eksamen av 2 timers varighet
 • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
 • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
 • 60 minutter for eksamen som​ varer mer enn 6 timer

​Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:

 • 60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
 • 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
 • 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (inntil 48 timer)
 • 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (inntil 120 timer)
 • 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer

Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen. 

Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen.
Forlenget tid gjelder normalt ikke for denne typen av eksamen: Oppgave (OP), Mappe (MP), Muntlig (MU), Praktisk (PR) og Gruppe (GR).


Kontaktinformasjon

>> Kontaktpers​oner tilrettelegging ved eksamen


​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no