Fusk

Dersom du blir tatt for fusk, kan det få store konsekvenser for deg.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Studenten har plikt til å sette seg inn i regelverk som gjelder for eksamensgjennomføring ved Nord universitet, herunder hjelpemidler på eksamen og regler for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan studenten bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. 

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk kan bli annullering av eksamen og utestenging fra Nord universitet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i Norge i inntil ett år.  

Fusk eller forsøk på fusk er alvorlig. ​​​Det er usolidarisk overfor medstudenter og et grovt tillitsbrudd overfor utdanningsinstitusjonen og samfunnet. 

Manglende kjennskap til kildebruk, tillatte hjelpemidler og regelverk for eksamensgjennomføring fritar ikke studenten for ansvar. 
   
Fusk er omtalt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet kapittel 9 Fusk, annullering, utestenging og bortvisning. Hva regnes som fusk? 

Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

 • Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen. 

 • Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget. 

 • Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning. 

 • Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger. 

 • Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider. 

 • Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper. 

 • Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen. 
Ved skoleeksamener vil det bli foretatt kontroll av tillatte hjelpemidler. Funn av ikke tillatte hjelpemidler vil kunne vurderes som forsøk på fusk.  

Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler.
Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell hjemmeeksamen. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med samarbeid og diskusjon om oppgave/besvarelse som kan gi seg utslag i likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurderinger. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et utrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.​

Ved eksamener uten tilsyn benytter Nord universitet elektronisk plagiatkontroll for å avdekke tekstsammenfall mellom innleverte arbeider og andre kilder. Alle tekstdokument som leveres i Inspera kontrolleres i Urkund plagiatkontroll. 

Retningslinjer for behandling av fuskesaker ved Nord universitet

Retningslinjene gjelder fra 01.01.2021 og er utfyllende bestemmelser til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord univ​​ersitet" vedtatt av styret for Nord universitet 28.10.2020. Retningslinjene ble sist revidert 11.03.2021.

Rettslig grunnlag:

Etter Lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 og 4-8 kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket til eksamen få sin eksamen annullert og bli utestengt fra universiteter og høyskoler under loven i inntil ett år. Forsettlig forsøk på fusk kan sanksjoneres tilsvarende, mens forsettlig medvirkning til fusk kan medføre utestenging inntil ett år.

Nord universitet har i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 9-1 angitt hvilke forhold som kan betegnes som fusk under eksamen eller som del av studiet. Opplistingen er ikke uttømmende, og vil over tid også kunne omfatte andre forhold.

Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:

a) Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen.

b) Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget.

c) Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning.

d) Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger.

e) Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider.

f) Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.

g) Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen.

h) Å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved for eksempel å ha fusket ved gjennomføring av obligatoriske krav, intern prøving eller manipulasjon av oppmøtelister for obligatorisk deltagelse i undervisning.

For å kunne sanksjonere fusk må både det objektive vilkåret om fusk (at det faktisk foreligger forhold som regnes som fusk) være oppfylt, og fusket må være utført med tilstrekkelig grad av skyld (forsettlig eller grovt uaktsomt). Alle studenter har et ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 9-1, tredje ledd.


Vedtaksmyndighet:

Etter Lov om universiteter og høyskoler § 4-7 er det styret eller klagenemnda som kan vedta sanksjoner etter bestemmelsene om fusk. Ved Nord universitet skal slike saker behandles i klagenemnda. Denne myndigheten kan ikke delegeres videre. Klagenemnda kan i tillegg vedta sanksjoner i henhold uhl §4-8. 


Fusk på skoleeksamen:

Ved skoleeksamener vil det bli foretatt kontroll av tillatte hjelpemidler. Dersom det i forkant av eksamensoppstart, ved kontroll av hjelpemidler eller underveis i eksamen oppstår mistanke om bruk av ulovlige hjelpemidler og fusk, skal eksamensansvarlig tilkalles.

Saksgang:

 • ​Studenten skal ikke forlate eksamenslokalet

 • Ulovlige hjelpemidler inndras

 • Eksamensansvarlig snakker med studenten. Dette skal skje utenfor eksamenslokalet.

 • Studenten gis anledning til å fullføre eksamen dersom han eller hun ønsker det, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 9-1, 4. ledd.

 • Hovedvakten skal skrive et notat som beskriver hendelsen.

 • Eksamensansvarlig skal skrive et notat som oppsummerer informasjon om hendelsen, type eksamen, tidspunkter og annen relevant informasjon

 • Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk tar eksamensansvarlig kontakt med faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram og administrativ saksbehandler i Seksjon for eksamen og vitnemål.

 • Dersom fuskesak innledes skal studenten gis anledning til å delta i et oppklaringsmøte, eventuelt gis mulighet til å gi en skriftlig uttalelse. Dersom studenten allerede har hatt en samtale med eksamensansvarlig innkalles vedkommende til ny samtale kun dersom han/hun eller Nord universitet mener det behov for det.

 • Faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram og administrativ saksbehandler avgjør sammen, etter møtet med studenten, om saken skal sendes til klagenemnda.

 • Besvarelsen sendes til sensurering på ordinær måte, men sensurvedtaket sperres i FS til det foreligger vedtak om at fusk ikke har forekommet, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 9-1, 5. ledd.

 

Fusk ved plagiat: 

Ved eksamener uten tilsyn benytter Nord universitet elektronisk ​plagiatkontroll for å avdekke tekstsammenfall mellom innleverte arbeider og andre kilder. Alle tekstdokument som leveres i Inspera kontrolleres. Alle tekstdokument som leveres i Canvas kan bestemmes kontrollert. Det er sensor sitt ansvar å undersøke resultatene fra plagiatkontrollen og lese plagiatrapporten.


Plagiat kan defineres som å utgi andres publiserte eller upubliserte arbeider som sitt eget, uten tilstrekkelig kildehenvisning. Som plagiat regnes også å fremstille egne publiserte eller upubliserte arbeider som noe nytt uten tilstrekkelig kildehenvisning.

Nord universitet skal forebygge plagiat. Som ledd i dette skal studentene gis tilbud om opplæring i akademisk skriving og riktig bruk av sitat og kildehenvisninger. Studenten har likevel et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskap om akademisk skriving jfr. uhl. § 9-1 (3).

Saksgang:

 • Sensor finner treffprosent for plagiat og plagiatrapport fra Urkund via studentens besvarelse i Inspera eller Canvas.

 • Dersom plagiatrapport viser at samlet treffprosent for plagiat overstiger 20 % eller enkelttreff gir utslag på mer enn 10 %, skal sensor vurdere plagiatrapporten og bruken av kilder, kildehenvisninger og litteraturliste. En treffprosent på under 20 % betyr likevel ikke at det ikke kan foreligge plagiat. Det samme gjelder dersom sensor fatter mistanke om plagiat av andre årsaker.

 • Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk, herunder plagiering, tar sensor kontakt med faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram og administrativ saksbehandler i Seksjon for eksamen og vitnemål, og sammen vurderer de tre om det skal innledes en fuskesak.

 • Sensor utarbeider et notat hvor han/hun oppsummerer funnene i plagiatkontrollen, og markerer i besvarelsen hvor tekstlikhet er funnet fra Urkundrapporten og/eller andre kilder.

 • Dersom fuskesak innledes skal studenten gis anledning til å delta i et oppklaringsmøte, eventuelt gis mulighet til å gi en skriftlig uttalelse. Sensor, faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram og administrativ saksbehandler avgjør sammen, etter møtet med studenten, om saken skal sendes til klagenemnda.

 • Besvarelsen sendes til sensurering på ordinær måte, men sensurvedtaket sperres i FS til det foreligger vedtak om at fusk ikke har forekommet, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 9-1 5. ledd.


Ureglementert samarbeid: 

Ved individuell hjemmeeksamen er visse former for samarbeid mellom studentene tillatt. Slikt samarbeid kan eksempelvis dreie seg om diskusjon av problemstillinger, tolkning av oppgavetekst, eller utveksling av ideer til litteratur. Eventuelle diskusjoner underveis i arbeidet kan også være aktuelt, men selve besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene og avskrift eller kopiering er ikke tillatt. 

Dersom to eller flere besvarelser i det vesentlige er svært like når det gjelder innhold og oppbygning, språk, faglige synspunkter, eventuelle misforståelser og feil, kildehenvisninger m.m, vil dette kunne være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid, som kan bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk. Det er derfor svært viktig at studentene setter seg grundig inn i hvor grensene går for tillatt samarbeid ved den enkelte eksamen.

Rutiner i forbindelse med oppklaringsmøte med studenten: 

Dersom det oppstår mistanke om fusk i forbindelse med skoleeksamen eller ved innleverte arbeider, skal saken utredes videre for å avgjøre om det skal opprettes fuskesak. Studenten kalles inn til samtale av ansvarlig saksbehandler i Seksjon for eksamen og vitnemål, sammen med eventuelt sensor, faglærer eller studieprogramansvarlig.

 • Studenten skal på forhånd gjøres kjent med bakgrunnen for mistanke og skal gis mulighet til å medbringe en person i møtet, jf. forvaltningsloven § 12.

 • Samtalen skal ha til hensikt å opplyse saken, og gi studenten anledning til å tale sin sak.

 • Dersom flere studenter er involvert, kalles studentene inn enkeltvis.

 • Det skal skrives referat fra møtet, der det i størst mulig grad skal dokumenteres hva studenten sier i sakens anledning.

 • Det skal i referatet fremgå at studenten har fått informasjon om retten til advokat jf. uhl § 4-8 nr. 5, og at retten inntrer på det tidspunkt saken i etterkant av møtet eventuelt sendes over til klagenemnda.

 • Studenten skal gis mulighet til å komme med skriftlig tilsvar til referatet. Studentens tilsvar legges ved saken.

   

  Videre saksgang:

  Studieprogramansvarlig og administrativ saksbehandler, og eventuelt sensor i plagiatsaker, avgjør om saken skal sendes til klagenemnda. Dersom saken sendes klagenemnda underrettes studenten om dette i eget brev der vedkommende også opplyses om rett til advokatbistand etter Lov om universiteter og høyskoler § 4-8, 5. ledd.

  Ansvarlig saksbehandler ved Seksjon for eksamen og vitnemål har ansvar for slikt forhåndsvarsel, samt at studenten får kopi av alle vedlegg som følger saken. Aktuell saksbehandler lager et internt notat med saksbeskrivelse ved oversendelse til klagenemnda, der det redegjøres for saken, uten at det gis forslag til innstilling av vedtak.

  Klagenemnda har en selvstendig undersøkelsesplikt, og kan be studenten, fakultetene og seksjon for eksamen og vitnemål om ytterligere informasjon.

  Klagenemnda behandler fuskesaker i møte, og fatter vedtak i henhold til uhl § 4-7 og § 4-8. Studenten får tilsendt klagenemndas vedtak og begrunnelse i etterkant av møtet.

  Alle sanksjoner som gis i henhold til uhl § 4-8 skal registreres i Register for utestengte studenter (RUST) jf. uhl § 4-12.


  Aktuelle dokumenter i en fuskesak:

  Utover forhåndsvarsel til student og oversendelsesbrev til klagenemnda vil dette være:
 • Notat fra faglærer eller sensor
 • Notat fra eksamensansvarlig
 • Notat fra hovedvakt
 • Plagiatrapport
 • Inndratte hjelpemidler
 • Opplysninger om tillatte hjelpemidler
 • Eksamensoppgave med sensorveiledning
 • Studentens besvarelse
 • Innkalling til oppklaringssamtale med student
 • Referat fra møte med student, samt eventuelle tilsvar
 • Ettersendte opplysninger fra student, eventuelt annen kommunikasjon med studenten
 • Studieplan og emnebeskrivelser

Det er universitetet som bærer bevisbyrden for at vilkårene i fuskebestemmelsene er oppfylt. Dokumentene som følger saken til klagenemnda, legges også til grunn ved eventuell klage til Felles klagenemnd og eventuell prøving i domstolene.

For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling fullt ut. Alle involverte parter har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.


​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no