For sensorer


​​​Før sensur 

Sensurordninger ved Nord universitet

§10-2 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Ulikheter fra fakultet til fakultet kan forekomme.

Krav til ekstern sensor

Emneansvarlig har ansvar for at navn og kontaktinformasjon til sensorer formidles til eksamensadministrasjonen senest åtte uker før eksamen.

  • Kvalifikasjonskravet for sensor bør være det samme som kravet for å undervise i emnet. Særlig relevant yrkeserfaring kan godkjennes som kvalifikasjon (hentet fra UHR).

  • Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved institusjonen og heller ikke ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner bør ikke benyttes som eksterne sensorer dersom de har nær tilknytning til det fagmiljøet som har ansvar for undervisningen i emnet (hentet fra UHR).

  • Ekstern sensor kan ikke ha vært ansatt ved Nord universitet siste 10 måneder fra oppnevningstidspunkt (hentet fra §10-2 punkt 5 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet).
For enhver sensor (intern eller ekstern) gjelder det at vedkommende ikke er inhabil i forhold til noen av eksamenskandidatene.

Eksamensoppgaver

Digital eksamen i Inspera: 
Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgave (oppgavesett) blir opprettet i Inspera med standardisert navnsetting: emnekode, emnenavn og eksamensdato senest to uker før eksamensdato. Emneansvarlig har også ansvar for å dele eksamensoppgaven med eksamensadministrasjonen. 
Brukerveiledning, kursoversikt og info om kontaktperson (intern lenke).

Eksamen med penn og papir: 
Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaven leveres eksamensadministrasjonen senest to uker før eksamensdato. 
Standardisert forside skal benyttes (intern lenke).

Sensorveiledning

Emneansvarlig har ansvar for at det blir utarbeidet skriftlig sensorveiledning for alle eksamener. 

Mal for sensorveiledning (intern lenke)


Emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet opp i Inspera for digitale eksamener. For eksamen med penn og papir sendes sensorveiledningen til eksamensadministrasjonen.

Emneansvarlig har ansvar for å gjøre sensorveiledning tilgjengelig for kandidatene etter at karakter er fastsatt via Canvas.

Info til ekstern sensor om bestilling av reise og overnatting 

Om sensoroppdraget innebærer tilstedeværelse på ett av våre campus/studiesteder oppfordrer Nord universitet sensor om å bestille reise og overnatting gjennom Berg-Hansen reisebyrå.

Berg-Hansen
Tlf:  (+47) 75 800 800 ​​

Vennligst oppgi Nord universitet, navn på fakultet og hvilket emne det gjelder. Oppgi på reiseregningen opplysninger om reise og overnatting og legg ved aktuelle kvitteringer/bekreftelser. Reiseregning dekkes etter statens regulativ.

Under sensur

Innlogging og vurdering i Inspera

Intern sensor logger inn med Feide. 
Ekstern sensor logger inn med ID-Porten.
​>> Logg inn i Inspera


Vurderingsverktøyet
Det finnes to vurderingsverktøy i Inspera: Klassisk vurderingsverktøy og det nyere verktøyet Vurdering 2.0. Det nye vurderingsverktøyet er under utprøving og er aktivert på enkelte prøver. 

Klassisk vurderingsverktøy: Problemer med vurderingsverktøyet?

For interne sensorer: 
>> Brukerstøtte/opplæring for interne sensorer ​

For eksterne sensorer: 

>> Kontakt brukerstøtte/opplæring for eksterne sensorer 

Innlogging og vurdering i Fagpersonweb

Interne sensorer logger på med Feide. 
Eksterne sensorer logger på 
med ID-porten.
>> Logg inn i Fagpersonweb
 

Samsensur kan foregå på to måter: Alle sensorer registrerer hver for seg eller en sensor registrerer på vegne av kommisjonen og de øvrige sensorene signerer. 


OBS!
I Fagpersonweb er det ikke mulig å registrere ikke møtt/ikke levert. Ikke legg inn noe på disse kandidatene – la feltet stå blankt slik at eksamenskontoret kan registrere ikke møtt/ikke levert. Bekreft gjerne i egen e-post til eksamenskontoret hvilke kandidater dette gjelder.

Registrering av obligatorisk deltakelse og arbeidskrav skal også gjøres i Fagpersonweb.

Sensurfrister

Fra forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 10-3:

  • Sensur skal kunngjøres senest tre uker etter eksamensdato.
  • For masteroppgaver skal sensuren kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.
  • For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensuren kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen.
  • For muntlige eller praktiske eksamener skal sensuren kunngjøres senest 24 timer etter siste eksamensdag i emnet.
  • For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen, kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk eksamen.
Emneansvarlig har ansvar for at sensur er ferdigstilt innen kl. 12.00 dagen sensurfristen utløper. Hovedregel er at ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor.

Dersom sensurfristen pga. særlig spesielle omstendigheter ikke kan overholdes, skal emneansvarlig, eventuelt intern sensor, informere eksamenskontoret om årsaken til forsinkelsen og når sensur vil foreligge.

Plagiat og fusk

Alt skriftlig arbeid som leveres i Inspera blir kontrollert i Urkund plagiatkontroll.

Det er intern sensor sitt ansvar å sjekke prosentsatsen og lese plagiatrapport i Urkund. Ekstern sensor har dessverre ikke tilgang til Urkund og rapportene, men kan få plagiatrapport tilsendt som pdf fra intern sensor. 


Etter sensur 

Klagesensur


Begrunnelse

Både intern og ekstern sensor får e-post med varsel om at en eller flere studenter har bedt om begrunnelse i et emne. Det gis også varsel i Fagpersonweb. Det er ekstern sensor som er ansvarlig for å utarbeide begrunnelsen. Man kan per dags dato ikke gi begrunnelse i Inspera.  

For å gi begrunnelse, gå til FagpersonwebDet blir ikke sendt ut purring.

Brukerveiledning begrunnelse i Fagpersonweb

Frister: 
Studenten kan be om begrunnelse innen en uke etter at karakteren er kunngjort i Studentweb. 

Begrunnelse skal gis av ekstern sensor innen to uker. Begrunnelsen skal gis skriftlig i Fagpersonweb. Ved muntlige eksamener eller vurdering av praktiske ferdigheter, kan begrunnelse gis muntlig.

Gjør oppmerksom på at frist for å be om begrunnelse på praktiske og muntlige vurderinger er umiddelbart etter kunngjøring av karakter. 
Ved begrunnelser på praktiske og muntlige med utgått frist skrives det i begrunnelsesfeltet at fristen er utløpt og begrunnelsen publiseres.

Saksgang klagesensur

Studenten ​kan klage på karakteren i​nntil tre uker etter at karakteren ble kunngjort i Studentweb / begrunnelsen ble gitt / svar på ev. klage på formelle feil ble behandlet.
 
Eksamensbesvarelsen sendes til klagekommisjon som består av to nye sensorer, hvorav minst én av sensorene er ekstern. Frist for svar på klage er to uker.

Dersom karakter ved ny sensur avviker med to eller flere karakternivå fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.​ Eksamensbesvarelsen sendes til både opprinnelig kommisjon og til klagekommisjon for en tredje vurdering. Frist for svar på tredjegangs vurdering er to uker.

Honorering klagesensur
​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no
​​

Inspera


Brukerstøtte og opplæring i Inspera for sensorer

​​Forskrifter og retningslinjer 


Forskrift om ​studier og eksamen ved Nord universitet 

Retningslinjer for emneansvarlige