Forsikring for studenter

Nord universitet ønsker å forebygge og unngå skader. Skulle ulykken likevel være ute, gir vi her en oversikt over hvordan du er forsikret dersom du blir skadet i studietiden.

​​​​​​Studenter er ikke forsikret gjennom Nord universitet, fordi statlige universiteter og høgskoler ikke har lov til å tegne forsikringer på vegne av studenter. Studenter anbefales å tegne egne forsikringer. ​

I noen undervisningssituasjoner vil du likevel være yrkesskadeforsikret mot uhell, sykdom og skade. 


Skade i undervisningssituasjoner

Studenter som har studielån i Lånekassen er automatisk medlemmer av Folketrygden​. De har i utgangspunktet yrkesskadedekning etter folketrygdloven, jf. § 13-10. 

Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere når det gjelder yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt. 

Retten til yrkesskadedekning gjelder kun ved personskade som skyldes en arbeidsulykke.

For at en skade skal kunne dekkes, må skaden ha oppstått
  • i en undervisningssituasjon
  • på undervisningsstedet 
  • i undervisningstiden
​Undervisningsstedet er der undervisningen faktisk foregår. Arbeid på lesesal er likestilt med undervisning. Dekning etter folketrygdloven gjelder også for ekskursjoner og lignende utenfor ordinært undervisningssted dersom det skjer i regi av universitetet. 

Det er Nav som avgjør om en skade godkjennes etter folketrygdloven.

Studenter på utveksling eller praksis i utlandet

Helseforsikring
Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, er du automatisk medlem i folketrygden også under utenlandsoppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekking av helsetjenester, men vi anbefaler reise- og innboforsikring i tillegg. 

For å dokumentere at du har krav på nødvendig medisinsk behandling innenfor EU/EØS må du bestille «Europeisk helsetrygdkort»: Bestill Europeisk helsetrygdkort​ 

Reiseforsikring
Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. 

Studenter bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet. Det er studentenes ansvar å sørge for at de har reiseforsikring før de reiser ut. 

Det finnes egne tilbud om forsikring for studenter som skal studere i utlandet. 

Forsikring ved praksis i utlandet
Helsefagstudenter må ha ansvarsforsikring når de er i praksis i utlandet.

Studenter i praksis

Studenter i praksis er gjennom Arbeidsmiljøloven § 1-8 å anse som arbeidstakere: «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.» 

I dette tilfellet vil arbeidsgiver være det aktuelle praksisstedet. Arbeidsgiver er bundet gjennom praksisavtalen å forsikre studenten gjennom en yrkesskadeforsikring.

Vi anbefaler å tegne privat forsikring da yrkesskadeforsikringen kun gjelder på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Forsikring for utenlandske studenter

Utenlandske studenter omfattes ikke automatisk av Folketrygdens ytelser, siden man må oppholde seg en viss tid i Norge før man blir medlem av Folketrygden. 

Utenlandske studenter må henvende seg til det lokale Nav
-kontoret for mer informasjon.

Les mer om
 regelverket for utenlandske studenter i Norge​.​

Krav om erstatning etter skade

Nord universitet kan som andre universitet bli erstatningsansvarlig for skader som har medført et økonomisk tap. I slike tilfeller er universitetet ansvarlig for skader etter ordinære erstatningsrettslige regler.​

Dersom du som student mener at du har et økonomisk krav overfor Nord universitet, må du dokumentere det økonomiske tapet og bevise at universitetet kan bebreides for skaden. 

Følgende vilkår må være oppfylt for at universitetet skal bli erstatningsansvarlig: 

  • Et lidt økonomisk tap
  • Et ansvarsgrunnlag
  • ​Årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og ditt økonomiske tap
Kontakt ved skade

Kontakt ​faglærer eller studieveileder ved fakultetet der skaden skjedde så snart som mulig for å få skaden registrert. 


Mer informasjon/nyttige ressurser:

Folketrygdloven
Yrkesskadeforsikringsloven
Skadeerstatningsloven
Lånekassen​
Nav​

UHRs veiledning om forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål ​om studenter i universitets- og høgskolesektoren​