Studieplan

Akvakultur og økologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Semesterpakken består av et obligatorisk 10-studiepoengs kurs:

 • Internasjonal akvakulturøkologi


I tillegg kan studenten velge to av de følgende emnene:

 • Molekylær økologi
 • Evolusjonær atferdsøkologi
 • Marinbiologi
 • Marine pattedyr

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap for obligatorisk emne:

 • Grunnleggende kunnskap i internasjonal akvakultur-industri med henblikk på historikk, næringsstruktur, lovgivning, utfordringer og relevant forskningsområder
 • Biologi av oppdrettsartene
 • Fiskevelferd og sjømatkvalitet

Kunnskap for valgfag vil variere i henhold til fagsammensetning. Nærmere opplysninger kan finnes i de forskjellige fagbeskrivelser.


Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette programmet skal du kunne:

 • Definere, forstå og bruke sentrale begreper i akvakultur og marin økologi
 • Kunne anvende sin faglige kunnskap
 • Kunne reflektere på aktuelle problemstillinger
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger


Generell kompetanse:

 • Være i stand til å oppdatere din faglige kunnskap
 • Ha forståelse av de mest relevanteproblemstillinger i akvakultur/økologi
 • Kunne utveksle erfaring og diskutere med eksperter i feltet

Opptakskrav

Minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.

 

 

 

Videre utdanning

Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man blant annet kvalifisert for følgende masterstudier ved UiN: Master i marin økologi og master i havbruk.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.
For BI206F Marine Biology og BI227F Marine Mammals kommer kostnader relatert til obligatorisk feltarbeid i tillegg, opp til kr 3000 for hvert enkelt emne i 2015.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved UiN". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamen og vurderingsformer

Avhengig av emnet: skriftlig eksamen, muntlig eksamen, innlevering av oppgave, muntlig presentasjon, gruppeopgave, labrapporter eller taxonomy lab.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

'Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)' og lokale reglement og retningslinjer på administrer-dine-studier/lover-forskrifter-retningslinjer/
Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø