Studieplan

Bachelor i biologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

GENERELT

Studiet er lagt opp som tilsvarende studier ved universitetene og gir grunnleggende kunnskap i kjemi og innen biologiske fag som evolusjon, cellebiologi, genetikk, økologi og biodiversitet. I mange emner kreves deltakelse og godkjent laboratorie- eller feltkurs/ekskursjoner.
Årsstudiet i biologi og kjemi tilsvarer første studieår av Bachelor i biologi, og man kan gå direkte over på bachelorstudiet uten tap av tid.
Dersom du mangler REALFA- kompetanse, kan du starte på Grunnstudium, og gå direkte over på bachelorstudiet uten tap av tid. Begrensninger i valgfag vil forekomme ved sistnevte mulighet.

SPESIALISERING

Du kan velge å spesialisere deg i retning Marin økologi, Bioteknologi eller Arktisk Biologi.
Sistnevnte foregår ved Universitet på Svalbard (UNIS). Egne opptaksregler gjelder.

HVALSAFARI (!) og ANDRE FELTEKSKURSJONER

Nordlandsnaturen byr på en rekke kvaliteter som resten av verden bare kan drømme om. Vi har sjeldne og spektakulære arter som f. eks. spekkhuggere, spermhval, havørn, lundefugl, selarter som steinkobbe og havert, for ikke å glemme alle mer eller mindre merkelige arter i sjøen. Feltobservasjoner av slike arter inngår som obligatorisk del av studiet, f. eks. skal vi på hvalsafari.

I siste semester kan du velge å skrive bacheloroppgave, og/eller ha praksis i Norge eller i utlandet som del av graden, eller dra på et semester utveksling i utlandet.


Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i biologi skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal:

 • ha bred kunnskap om sentral teori, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor biologifaget
 • kjenne til grunnleggende forskning innenfor biologifaget
 • kunne oppdatere sin biologiske fagkunnskap
 • forstå fagets etiske utfordringer

Ferdigheter
Kandidaten skal:

 • kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
 • kunne finne, vurdere og henvise til faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig
 • Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Opptakskrav

Realfagskompetanse (REALFA), dvs. generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag:

 • Matematikk (R1 og R2)
 • Fysikk (1 og 2)
 • Kjemi (1 og 2)
 • Biologi (1 og 2)
 • Informasjonsteknologi (1 og 2)
 • Geofag (1 og 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 og 2)

For søkere med eksamen fra videregående skole før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse med følgende fag: 2MX/2MY/3MZ og 3MX/3FY/3KJ/3BI/3NA(2KJ og 3BT)/(2BI og 3BT).

 

 

 

Yrkesmuligheter

Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling gir bachelorgraden i biologi deg mange yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor. Ved å kombinere studiet med pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/videregående skole.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for følgende studier ved Universitetet i Nordland:

Master i havbruk

Master i marin økologi

MBA HHB - Master of Business Administration

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter der du som biologistudent kan reise til: 

ASIA
India:
Department of Aquaculture, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore

Japan:
Tokyo University of Marine Science and Technology

Kina:
Beijing Normal University
Zheijang Ocean University, Zhoushan

Sør-Korea:
Pukyong National University

Russland:
Murmansk State Technical University (MSTU)
Petrozavodsk State University
Northern (Arctic) Federal University, Arkangelsk (NARFU)
Saint-Petersburg State University


AUSTRALIA
Charles Darwin University
James Cook University


CANADA
Memorial University of Newfoundland
St. Francis Xavier University
University of Northern British Columbia
Vancouver Island University


EUROPA
Frankrike:
Université Francois-Rabelais, Tours
Université de Bourgogne, IUT Dijon
Université Paris Descartes

Helas:
University of Crete

Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen

Polen:
University of Agriculture in Krakow
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Spania:
University of Alicante

Storbritannia:
University of Newcastle
University of Stirling

Tyskland:
Hochschule Bremen, University of Applied Sciences
Leuphana University
University of Bremen

Ungarn:
Szent Istvan University


USA
Augsburg College
Augustana University
Humboldt State University
University of Minnesota Morris

International Student Exchange Program (ISEP):
Universitetet er medlem i ISEP og våre studenter kan studere ved medlemsuniversiteter i USA. Det er rundt 140 ulike universiteter i USA å velge mellom. For mer informasjon se ISEP (www.isep.org) eller ta kontakt med internasjonalt kontor ved Nord universitet

Kostnader

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur, påregnes det kostnader på inntil NOK 4 000 i forbindelse med feltarbeid.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved UiN". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer er skoleeksamener og i noen tilfeller hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeevaluering. Sensurordningen består av intern og i noen emner ekstern sensur.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført.

 

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)' og lokale reglement og retningslinjer på administrer-dine-studier/lover-forskrifter-retningslinjer/
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk Engelsk Fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studiested Bodø