Studieplan

Joint Bachelor Degree in Animal Science

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Nord universitet tilbyr som eneste universitet å starte veterinærstudiene i Norge, for deretter å avslutte i utlandet. Dermed får du starte studiene i det norske utdanningssystemet, for så å få et spennende utenlandsopphold. Alle seks årene studerer du sammen med den samme klassen som du startet med i Bodø.

Joint Bachelor Degree in Animal Science omfatter første del av veterinærstudiet, og gir deg en grunnleggende biologisk utdanning. De tre første semestrene tar du ved Nord universitet, og omfatter emner i basale biologiske tema som cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi og økologi. Deretter fortsetter studiet ved vår partnerinstitusjon University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia hvor du gjennomfører de tre siste semestrene. Her får du blant annet en innføring i veterinærmedisin.

Studenter som fullfører sin bachelorgrad er garantert studieplass på det treårige EU-godkjente veterinærstudiet "Doctor of Veterinary Medicine" ved University of Medicine and Pharmacy.

For en nærmere beskrivelse av studiet, se programoversikt samt egen beskrivelse av emnene ved UVMP i artikkelen nederst på siden (Informasjon om Joint bachelor in animal science).

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

 • ha bred kunnskap om sentrale teorier, verktøy og metoder innen biologi
 • ha grunnleggende biologisk kunnskap med veterinærmedisinsk tilnærming
 • forstå de etiske utfordringene innen forskning og stell av dyr


Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • anvende generell biologisk kunnskap til å vurdere enkle fysiologiske resultater innen dyrehelse, hygiene og avl
 • finne, vurdere og henvise til vitenskapelig informasjon fra et bredt spekter av kilder og foreta begrunnede valg
 • reflektere over etiske problemstillinger, har en etisk handlingsplan og behandle dyr på en etisk forsvarlig måte
 • gjøre rede for dyrevelferdsloven, og kunne arbeide for å fremme god helse og god velferd for dyr

 
Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • kjenne til sentrale områder i biologi og veterinærmedisin
 • være kjent med en rekke grunnleggende metoder og sikkerhetsrutiner i biologisk forskning
 • kunne formidle biologisk kunnskap som teorier, problemstillinger, forskningsresultater både muntlig og skriftlig
 • være i stand til å utveksle synspunkter og kunnskap med andre biologer og veterinærer

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav i realfag: Matematikk R1 eller S1+S2 og Kjemi 1 + 2.

Yrkesmuligheter

Med denne bachelorgraden oppnår du en grunnleggende biologisk utdannelse med veterinærmedisinsk vinkling. Fullfører du det seksårige veterinærstudiet, vil du kunne arbeide som veterinær på private dyreklinikker. Mange veterinærer jobber også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og forebyggende helsearbeid.

Videre utdanning

The study programme qualifies for the following studies:

- Doctor of Veterinary Medicine at UVMP in Kosice, Slovakia
- MSc in Biology and Aquaculture at Nord University (additional mathematics and statistics may be necessary).

Utenlandsopphold

Ettersom dette er en fellesgrad med UVMP i Slovakia, er utenlandsopphold hos vårt samarbeidsuniversitet en obligatorisk del av graden. Utenlandshopphold starter etter vellykket gjennomføring av de første tre semester hos oss.

Kostnader

Det kan påregnes kostnader inntil kr. 1000,- i feltarbeid ved Nord universitet. I tillegg betales semesteravgift hvert semester.

For de tre siste semestrene av bachelorgraden (4.-6. semester) som tas ved UVMP, Kosice, må du betale skolepenger. Studenter på dette studiet betaler en lavere skolepengesats på bachelorstudiet enn øvrige studenter ved UVMP; 2.750 euro per semester. For de resterende tre årene av veterinærstudiet (Doctor of Veterinary Medicine, 7.-12. semester) betaler du 3.750 euro per semester.

Lånekassen gir lån og stipend for å finansiere skolepengene og studieoppholdet i utlandet.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer er skoleeksamener, mappeevaluering, praktisk og muntlig eksaminering.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave ved UVMP. Bacheloroppgaven kan etter avtale skrives med veiledere fra Nord universitet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet gjennom midtveisevaluering og sluttevaluering av emner. Det gjennomføres også dialogmøter mellom studenter og studiumsansvarlig hvert semester.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø