Studieplan

Bachelor i biologi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Hvorfor er noen individer mer seksuelt attraktive enn andre? Hvilke mekanismer gjør at levende organismer kan motstå bakterier, virus og parasitter? Hvordan vil sjøfugl påvirkes av ukontrollerte oljeutslipp?
Dette er noen av spørsmålene biologien søker å finne svar på.

Vår framtid og livskvalitet avhenger av at vi forvalter naturen og naturressursene riktig, og derfor er biologisk kunnskap viktig for samfunnet. Når du studerer biologi lærer du om levende organismer; fra de enkleste molekyl som utgjør cellenes byggesteiner, til de store økosystemene som driver samspillet i naturen.

Biologistudiet kan blant annet gi deg forklaringen på hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor dinosaurene aldri egentlig døde ut og hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre. Du får kunnskap om fysiologi, arvestoff, vitenskapelig metode, mangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser.

Om studiet:

Studiet er lagt opp som tilsvarende studier ved universitetene og gir grunnleggende kunnskap i kjemi og innen biologiske fag som evolusjon, cellebiologi, genetikk, økologi og biodiversitet. I mange emner kreves deltakelse og godkjent laboratorie- eller feltkurs/ekskursjoner.

De fleste emnene undervises på engelsk.

Det siste året er lagt opp slik at studentene har mulighet å fordype seg etter egent ønske. Fakultetet tilbyr avanserte biologiske valgemner i begge semestrene, i tillegg er det mulig å skrive bacheloroppgave, ha praksis i Norge eller utlandet, dra på utveksling til utlandet eller kanskje ha ett studieopphold på Universitetstssenteret på Svalbard (UNIS).

Dersom du mangler REALFA- kompetanse, kan du starte på Grunnstudium, og gå direkte over på bachelor i biologi på andreåret uten tap av tid.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bachelorgrad i biologi skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal:

 • ha bred kunnskap om sentral teori, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor biologifaget
 • kjenne til grunnleggende forskning innenfor biologifaget
 • kunne oppdatere sin biologiske fagkunnskap
 • forstå fagets etiske utfordringer

Ferdigheter
Kandidaten skal:

 • kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
 • kunne finne, vurdere og henvise til faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig
 • Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Opptakskrav

Realfagskompetanse (REALFA), dvs. generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag:

 • Matematikk (R1 og R2)
 • Fysikk (1 og 2)
 • Kjemi (1 og 2)
 • Biologi (1 og 2)
 • Informasjonsteknologi (1 og 2)
 • Geofag (1 og 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 og 2)

 

 

 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for master i biologi og akvakultur ved Nord universitet, eller for masterstudier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Du kan også søke om 15 ukers praksisopphold i utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter der du som biologistudent kan reise til: 

ASIA
India:
Department of Aquaculture, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore

Japan:
Tokyo University of Marine Science and Technology

Kina:
Beijing Normal University
Zheijang Ocean University, Zhoushan

Sør-Korea:
Pukyong National University

Russland:
Murmansk State Technical University (MSTU)
Petrozavodsk State University
Northern (Arctic) Federal University, Arkangelsk (NARFU)
Saint-Petersburg State University


AUSTRALIA
Charles Darwin University
James Cook University


CANADA
Memorial University of Newfoundland
St. Francis Xavier University
University of Northern British Columbia
Vancouver Island University


EUROPA
Frankrike:
Université Francois-Rabelais, Tours
Université de Bourgogne, IUT Dijon
Université Paris Descartes

Helas:
University of Crete

Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen

Polen:
University of Agriculture in Krakow
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Spania:
University of Alicante

Storbritannia:
University of Newcastle
University of Stirling

Tyskland:
Hochschule Bremen, University of Applied Sciences
Leuphana University
University of Bremen

Ungarn:
Szent Istvan University


USA
Augsburg College
Augustana University
Humboldt State University
University of Minnesota Morris

International Student Exchange Program (ISEP):
Universitetet er medlem i ISEP og våre studenter kan studere ved medlemsuniversiteter i USA. Det er rundt 140 ulike universiteter i USA å velge mellom. For mer informasjon se ISEP (www.isep.org) eller ta kontakt med internasjonalt kontor ved Nord universitet

Kostnader

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur, påregnes det kostnader på inntil NOK 4 000 i forbindelse med feltarbeid.

Realkompetanse

For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.

Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i biologi vurderes etter følgende kriterier:

Utdanning fra videregående:

 • Studiet har krav om realfagskompetanse (REALFA). For å komme i betraktning, må søkere ha bestått minst Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende fag fra videregående: Matematikk (R1 og R2) Fysikk (1 og 2) Kjemi (1 og 2) Biologi (1 og 2) Informasjonsteknologi (1 og 2) Geofag (1 og 2) Teknologi og forskningslære (1 og 2).
 • Oppfyller du ikke kravet om realfag, anbefaler vi at du søker Grunnstudium.

I tillegg må du ha relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet som kan veie opp for at du ikke fyller de ordinære opptakskravene.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer er skoleeksamener og i noen tilfeller hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeevaluering. Sensurordningen består av intern og i noen emner ekstern sensur.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført. Bacheloroppgave er valgfritt.

 

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø