Studieplan

Rus og kommunikasjon

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet vil omfatte perspektiver og innsats fra forebygging til individuell behandling. Legal og illegal rusmiddelbruk medfører store kostnader for den enkelte det gjelder, for familie, skole/arbeid og storsamfunnet. Kunnskap innen rusfeltet er relevant for alle som i sitt virke kommer i kontakt med rusmiddelbruker og/eller pårørende

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Undervisning på 4 samlinger à 3 dager, med 6 timer undervisning hver dag.

Samlinger:
Uke 42, Levanger
Uke 48, Namsos
Uke 3, Levanger
Uke 9, Namsos

Alle samlinger er fra tirsdag til torsdag.

Eksamen 5. til 8. mars 2018

Læringsutbytte

Overordna læringsutbytte

 

Studiet skal gi kunnskap og forståelse knyttet til mennesker med sammensatt problematikk innenfor rus og psykisk helse (ROP-pasienter), og deres behov for tverrfaglig samarbeid.

 

Kunnskap

Har kunnskap om rusfeltet i et juridisk, helse- og sosialpolitisk og folkehelseperspektiv, samt kunnskap om organisering og ansvar i rusfeltet, herunder samhandlingsreformen.

Har kunnskap om ulike perspektiver og forklaringsmodeller på rus og avhengighet

Har kunnskap om psykososiale og sosioøkonomiske konsekvenser av rusmiddelbruk på individ-, familie- og samfunnsnivå.

Har grunnleggende forståelse av sentrale faktorer i forebyggende arbeid, samt ulike behandlings- og rehabiliteringsintervensjoner i et livsløpsperspektiv

Har kunnskap om ulike rusmidler, virkning og skadevirkning på egen og andres psykiske og fysisk helse

Har kunnskap om diagnoser og diagnosesystemer, utredning og ruskartlegging, herunder kunnskap om komorbiditet og medikamentbruk

Har kunnskap om behandlingsprogrammer og metoder, herunder Recovery og empowerment som begrep og holdning

Har kunnskap om kommunikasjon med fokus på motiverende intervju

 

Ferdigheter

Anvender ny kunnskap om praksisfeltets kompleksitet i tverrfaglig og tverretatlig samhandling

Begrunner praktisk utøvelse ved hjelp av ny kunnskap og forskning innenfor området

Anvender bevisst kommunikasjonskompetanse i møte med bruker, pårørende i ulike situasjoner

Viser ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i tverrfaglig samarbeid, og tilpasser kommunikasjon til kontekst.

Begrunner utøvelse i praksis ved hjelp av teori og forskning innenfor området

Anvender ulike kartlegging og screeningsverktøy gjennom rollespill

 

Generell kompetanse

Har etisk bevissthet i forhold til utøvelse av egen rolle i praksis i møte med bruker og pårørende

Reflekterer over egen rolle i tverrprofesjonell og tverretatlig samhandling

Reflekterer over etiske utfordringer i praksisfeltet

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. 

 

Kostnader

Studenten betaler en studieavgift på kroner 19 700, semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting er bestått/ikke-bestått både på eksamen og obligatorisk arbeid.

 

Obligatorisk arbeid består av skriftlig gruppebesvarelse som skal presenteres muntlig i klassen og arbeidet må være godkjent før karakterutskrift kan skje.

 

Studiet legger stor vekt på interaktivitet og prosessuelle gruppeøvelser, noe som stiller krav til minimum 80 % deltakelse i samlingene.

Avsluttende eksamen

Hjemmeeksamen 48 timer

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Studiepoeng 30 Type studium Halvårsstudium og kortere Språk
  Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested Levanger