Emnebeskrivelse for studieåret 2018/2019

Internasjonal styring og ledelse i nordområdene (EN313E)

Internasjonal styring og ledelse i nordområdene

EN313E

Søknadsfrist: 14. november

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på å gi studentene kunnskaper om mulighetene for verdiskaping i arktiske strøk, så vel som at det skal være en internasjonal dialog mellom viktige aktører i regionen. Workshopen med scenarier er en viktig del av kurset. Studentene vil her lære ulike metoder for å bygge scenarier, og skal bruke en av dem for å lage scenarier om et forhåndsdefinert emne, mens de arbeider i tverrfaglige grupper. Masterkurset er knyttet opp mot High North Dialogue konferanse, som er organisert av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord hver vår. High North Dialogue fokuserer å ha dialog mellom High North Dialogue er en årlig begivenhet som bringer sammen de fleste som er interessert i utviklingen i nordområdene og fokuserer på dialog mellom studentene og de arktiske representanter, inkludert politikere og lederne av de sentrale myndighetene i nordområdene, samt lokale politikere, lokalsamfunnene, urbefolkningen, industriledere, representanter fra fiske- hvalfangstnæringen, samt representanter fra den akademiske verden. For mer informasjon og oppdatert program se www.highnorthdialogue.no.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap fra geopolitiske, økonomiske, regulatoriske, og aktør-orienterte tilnærminger fra både nasjonale og globale perspektiver på nordområdene.
 • har det teoretiske grunnlaget for «foresight management» generelt og scenario bygging spesielt. ¿ har avansert kunnskap om konseptuelle forskjeller mellom prognoser, fremskrivning, trendprosjektering og scenariobygging.
 • har inngående kunnskap om metoder for scenariobygging med eksempler fra Shells metodologi: forutsetninger, usikkerheter og «wild cards».
 • kan anvende kunnskap på institusjonelle aspekter og problemstillinger rundt ressursforvaltning og bærekraftig utvikling i nordområdene.

Ferdigheter

 • kan analysere et komplekst samspill mellom (geo)politiske, økonomiske, juridiske, tekniske, miljømessige og andre drivere for utviklingen fremover.
 • kan bruke anvende kunnskap fra ulike fag til å formulere og presentere grunnleggende bilder av en mulig fremtid.
 • kan analysere politiske, økonomiske og juridiske grunnlag for en bærekraftig utvikling i nordområdene.

Generell kompetanse

 • kan analysere muligheter og utfordringer når «foresight management» skal tas i bruk i organisasjonen.
 • kan demonstrere sine kommunikasjonsferdigheter ved å frembringe overbevisende argumenter for sitt eget verdensbilde.
 • Kan kommunisere om og fremvise sin kreativitet til å løse utfordringer og problemer for en organisasjon.
 • kan bidra til innovative tenking for en bærekraftig utvikling i nordområden

Type emne

Valgbart eller obligatorisk alt etter programtilhørighet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisning i klasserom, intensivt prosjektarbeidet med scenarier og master-klasser;

Obligatorisk deltakelsen i High North Dialogue konferansen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Hjelpemidler til eksamen

Pencil, pen, ruler, simple calculator and bilingual dictionary.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Oppgave, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Muntlig presentasjon, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Obligatorisk arbeid , karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Obligatorisk arbeid , karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Overlappende emner

EN301Ev1 The Geopolitics of Petroleum and Natural Gas - 4 studiepoeng.
EN314Ev1 High North Dialogue - 7.5 studiepoeng.
FE314Ev1 Bærekraftig regnskap og finans - 2 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2019 Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen