Studieplan

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, Meråker

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studieenheten består av følgende emner:

  • IVB310 Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet, 15 studiepoeng.
  • IVB240 Treneren i idrett, 15 studiepoeng.

De ulike emnene vil inneholde varierte arbeidsformer, alt fra teoretiske gjennomganger, video/dataanalyse, prosjekt, testing og praktisk orienterte treningsøkter. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

  • Kunne anvende og reflektere over sentrale teorier innenfor naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som har innflytelse på prestasjon i idrett og fysisk aktivitet.
  • Har dyp kunnskap om idrettens teori.

 

FERDIGHETER

Studenten

  • Kan analysere og forstå krav i ulike idretter på høyt nivå i idrett med utgangspunkt i teori.
  • Kan vise høy egenferdighet i utvalgt idrett.

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • Har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra teorier innen naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige teorier.
  • Har evne til å analysere utvalgt idrett ut fra naturvitenskapelige emner i idrett.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet er rettet mot trenere på alle nivå og i alle idrettsgrener for ungdom og voksne.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg teoretisk og analytisk kunnskap om begrensninger og muligheter ved trening for ferdighets- og prestasjonsutvikling.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, eller en selvvalgt bachelorgrad, som kan også være grunnlag for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium ved Nord universitet, eller tilsvarende masterstudier ved andre høgskoler/universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

Kostnader

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune (studiestedet).Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.

Realkompetanse

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.

Avsluttende eksamen

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Programevaluering

Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studie- og emnebeskrivelser, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

 

 

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Videreutdanning lavere grad Språk Norsk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Levanger