Studieplan

Bachelor i skodespelarfag

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Teater er ei kollektiv kunstform som krev stor innsats frå kvar enkelt student.

Teaterfagleg kompetanse vert utvikla i samspel med andre, og det er obligatorisk oppmøte til all undervisning.

Organiseringa og arbeidsformene ved studiet legg til rette for naturleg progresjon for studenten.

Første studieåret vil undervisninga i hovudsak vere organisert fagvis (jf. avsnittet om innhald).

Andre studieåret vil undervisninga delvis vere organisert fagvis, delvis i eit arbeid der faga vert integrerte i produksjonar.

Tredje studieåret vil i større grad vere eit produksjonsår der faga er integrerte i, eller innretta mot eit heilskapleg kunstfagleg teaterarbeid.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

  • ha kunnskap om teater og moglege val for form og innhald
  • utvikle seg som utøvar og samstundes få grunnleggjande kunnskap om heile produksjonsprosessen i teater og kjennskap til filmproduksjon

 

Ferdigheit

  • kunne ta del i profesjonelle teaterproduksjonar
  • kunne ta del i profesjonelle filmproduksjonar

 

Generell kompetanse

  • ha føresetnad for å skape eit personleg teateruttrykk og initiere sjølvstendige prosjekt

Opptakskrav

Studentane blir tekne opp gjennom opptaksprøver med fokus på realkompetansen til kandidatane.

Det vil vere kvotering mellom menn og kvinner. Søkjarar må minst fylle 18 år i opptaksåret.

Yrkesmuligheter

Studentane skal etter fullført utdanning kunne arbeide profesjonelt som skodespelarar ved institusjonsteater, frie teatergrupper, film, TV og andre relevante formidlingsarenaer. Utdanninga blir primært gjennomført ved Det Norske Teatret i Oslo, og er forankra i det faglege miljøet ved teatret. Utdanninga tilbyd eit unikt samspel mellom studentar og profesjonelle skodespelarar og pedagogar. Studentane vil få direkte innsikt i alle fagområda på teatret.

Videre utdanning

Fullført utdanning gir høve til å søkje masterprogram innan teaterfag.

Utenlandsopphold

I løpet av studiet gjennomfører studentane ein eller fleire obligatoriske studieturar. Studiet vil ha internasjonal kontakt gjennom nettverka til Det Norske Teatret og Nord universitet.

Realkompetanse

Studentane blir tekne opp gjennom opptaksprøver med fokus på realkompetansen til kandidatane.

Eksamen og vurderingsformer

Det vert gitt kontinuerlege vurderingar utan karakter gjennom semestra, og formelle vurderingar med karakter "bestått/ikkje bestått" ved kvar semesterslutt. Ved semesterslutt vert det halde evalueringssamtalar med studenten.

Studentane skal i tredje studieår lage ein refleksjon over eige arbeid knytt til ein av produksjonane.

På eit vitnemål vil karakterer for emner som går over 2 og 3 år bli slått saman til èin karakter. Dette omtales i emneplanane

Programevaluering

Studiet vert evaluert ved slutten av kvart semester gjennom:
  • Individuelle samtalar med studenten
  • Felles evaluering i klassen
  • Lærarane evaluerer studiet
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk Norsk Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Studiested Levanger