Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Miljøgifter og økotoksikologi (ØKO5021)

Miljøgifter og økotoksikologi

ØKO5021

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på menneskeskapte miljøgifter som tungmetaller, pesticider og organiske miljøgifter, og hvordan de påvirker naturlige biologiske systemer. Temaer vil være kilder og spredning av miljøgifter i naturen, bioakkumulering, biomagnifisering, og økotoksikologiske effekter av miljøgifter i akvatiske organismer. Fokus vil bli lagt på miljøgifter som er relevante for matsikkerhet, og på å beskrive økotoksikologiske effekter av akvakultur.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Målet er at studentene ved fullført emne skal ha oppdatert kunnskap innen de viktigste feltene av økotoksikologi:

 

  • Kunnskap om tilførsler og nivåer av giftige stoffer.
  • Forståelse for eksponering, opptak, metabolisme, fordeling i kroppen og utskillelse av fremmedstoffer.
  • Kunnskap om virkningsmekanismer av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, og effekter på naturlige populasjoner, samt bruk av biomarkører.
  • Kunnskap om økotoksikologi, miljøforurensning, effekter av akvakultur, samt oversikt over ulike grupper toksiske stoffer.
  • Etter gjennomført emne skal studenter ha en grunnleggende forståelse av sentrale prinsipper i økotoksikologi, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering.

Type emne

Valgemne.

Forkunnskapskrav

Studenten må være kvalifisert for opptak til master i biovitenskap.

Undervisningsform

Forelesninger. Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Seminarer og studentpresentasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i biologi og kjemi.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Skrifltig eksamen, 3 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur