Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Biodiversitet (BI125F)

Biodiversitet

BI125F

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en introduksjon til studiet av biodiversitet: Mål på biodiversitet, variasjoner i biodiversitet i tid og rom, hvordan biodiversitet påvirker økosystem, effekter av menneskelig aktivitet, forvaltning av biodiversitet. Grunnleggende om fylogeni og systematisk organisering av bakterier, archaea, protister, planter, sopp, evertebrater og vertebrater.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten skal:

 • Inneha grunnleggende kunnskap om utviklingen av og statusen til biodiversiteten
 • Kunne identifisere ulike teorier og metoder innen studiet systematikk og fylogeni
 • Kjenne til grunnleggende metoder og trekk ved forskning innenfor emnet
 • Kjenne til sentrale forskningsresultater i emnet

Ferdigheter Studenten skal:

 • Kunne anvende faglige kunnskaper i studier av biodiversitet
 • Evne å oppdatere sin faglige kunnskap innen emnet
 • Kunne reflektere over problemstillinger og treffe faglig begrunnede valg

Generell kompetanse Studenten skal:

 • ha innsikt i relevante faglige problemstillinger
 • ha grunnleggende taksonomisk innsikt med vekt på regionalt vanlig forekommende organismer
 • kunne utveksle kunnskap og synspunkter med andre innenfor fagfeltet

Type emne

Obligatorisk: Bachelor i biologi

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen gis som forelesinger, ca 4 t i uka i 10 uker, samt ekskursjoner og feltkurs.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres vurderingsform våren 2020 til hjemmeeksamen (3 timer), for dette emnet.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Skriftlig skoleeksamen - artsprøve, 2 timer, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI125F-001v1 Biodiversitet - skoleeksamen 1 - 4 studiepoeng.
BI125F-002v1 Biodiversitet - skoleeksamen 2 - 6 studiepoeng.
BI125F-001v1 Biodiversitet - skoleeksamen 1 - 10 studiepoeng.
BI133Fv1 Økologi og biodiversitet - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur