Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Molekylær cellebiologi (BI210F)

Molekylær cellebiologi

BI210F

Beskrivelse av emnet

Emnet tar opp eukaryot cellebiologi med utgangspunkt i moderne molekylærbiologi. Laboratoriekurset gir en innføring i PCR-teknologi og proteomikk.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten:

 • Har bred kunnskap om struktur og funksjon av celler på et molekylært og organellenivå.
 • Kjenner til grunnleggende forskningsfelt i cellebiologi, utvalgte verktøy og metoder for å studere celler.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor molekylær cellebiologi.

 

Ferdigheter Studenten:

 • Kan anvende relevant teoretisk kunnskap til utførelsen av enkle laboratorieoppgaver.
 • Kan rapportere vitenskapelig ved bruk av riktig molekylær cellebiologi terminologi, resultatene fra grunnleggende molekylærbiologiske teknikker.
 • Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkningen av observasjoner innhentet fra molekylære cellebiologiske eksperimenter.
 • Kan reflektere over sine observasjoner innhentet etter å ha utført grunnleggende molekylære cellebiologiske teknikker.

 

Generell kompetanse Studenten:

 • Har kunnskap og forståelse om risikoen ved å arbeidere i et molekylær cellebiologi laboratorium.
 • Kan kommunisere resultater og teorier skriftlig.
 • Kan utveksle meninger med medstudenter ogr jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen molekylær cellebiologi.

Type emne

Obligatorisk: Bachelor in Animal Science

Obligatorisk: Bachelor i biologi

MSc: Valgemne

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet tar opp eukaryot cellebiologi med utgangspunkt i moderne molekylærbiologi. Sentrale tema er:

 • Lagring og uttrykk av genetisk informasjon
 • Struktur og funksjon av cellulære membransystemer
 • Cellulære interaksjoner og ekstracellulær matriks
 • Cytoskjelett og cellulær bevegelse
 • Cellesyklus
 • Cellesignalering
 • Utvikling fra zygote til individ

Laboratoriekurset gir en innføring i PCR-teknologi og proteomikk

 • Forelesninger: 34 t
 • Repetitoria: 8 t
 • Laboratorieøvelser: 2 øvelser x 6 t

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BI132F Cellebiologi og biokjemi.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3. For å imøtekomme dette, endres vurderingsform våren 2020 fra skriftlig skoleeksamen til muntlig eksamen, for dette emnet.

 

 

 

 

Skriftlig eksamen, 4 timer. Portefølje vurdering, verdt 0/100 av karakteren. Fylles ut før eksamen / vurdering

Vurderingsordning

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappeevaluering - 2 labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.

Overlappende emner

BI210F-002v1 Molekylær cellebiologi - 2 studiepoeng.
BI210F-001v1 Molekylær cellebiologi - 8 studiepoeng.
BI210F-001v1 Molekylær cellebiologi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur