Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Oseanografi (BI222F)

Oseanografi

BI222F

Beskrivelse av emnet

Emnet gir innblikk i fysiske prosesser i innsjøer og hav: Havbassengenes morfologi. Ferskvann og sjøvanns fysiske og kjemiske egenskaper. Havforskningens utviklingshistorie og grunnleggende prinsipper for forklaring av atmosfæriske forhold, klima, vinddrevne og termohaline havstrømmer, bølger, tidevann og spredning av forurensning. Deskriptiv oseanografi med hovedvekt på Nord-Atlanteren, Polområdene og norske kyst- og fjordområder. Oseanografiske forholds betydning for livet i havet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Når du har fullført dette emnet, skal du ha kunnskap og forståelse for:

  • innsjøer og hav som miljø for levende organismer
  • fysiske prosesser i innsjøer og hav

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi
  • gjøre rede for moderne metoder for data innsamling
  • anvende grunnleggende fysisk kunnskap til å forklare sentrale problemstillinger omkring ferskvann og sjøvann som miljø for levende organismer

Generell kompetanse

Når du har fullført dette emnet skal du kunne:

  • innta en kritisk holdning til 'lettvinte sannheter' om havene som fysisk miljø
  • analysere fagstoff fra et bredt spekter av kilder innenfor dette fagfeltet
  • studere videre innen realfag for å få den ønskede typen av jobb i fremtiden
  • overføre og bruke relevante ferdigheter i en fremtidig arbeidssituasjon

Type emne

Valgemne: Bachelor i biologi

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansiktundervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og seminar (60 timer fordelt på 4-6 timer i uken i 13 uker). Feltarbeid: 1 dag.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

FI103Fv1 Oseanografi - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur