Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Fiskefysiologi (BIO5001)

Fiskefysiologi

BIO5001

Beskrivelse av emnet

Emnet omfatter fiskens bevegelse, fordøyelse og energiomsetning, sirkulasjon og respirasjon, osmoregulering og ekskresjon, integrasjon og kontroll, smoltifisering og kjønnsmodning, immunsystem, stress.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • utvikle grundig kunnskap om fiskens fysiologi
 • kunne beskrive strukturen til sentrale organer i kroppen, og forklare hvordan de fungerer
 • kunne forstå sentrale fysiologisk fagtermer

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne forklare hvordan ulike grupper fisk er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø
 • kunne tolke og presentere enkle fysiologiske resultater, og skrive rapport etter gjennomført laboratorieøvelse
 • kunne bruke sentrale fysiologiske fagtermer

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • få øvelse i muntlig og skriftlig framlegging
 • kunne finne, vurdere og henvise til relevant litteratur og framstille det slik at det belyser en problemstilling

Type emne

Obligatorisk for Master i biologi og akvakultur. Studentene som går Master i biologi og akvakultur velger enten BIO5001 Fiskefysiologi (dette emnet), eller BI317F Evolusjonær genetikk. Studentene må velge minst ett av disse to emnene som begge inngår i første semester.

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Master i biovitenskap.

 

Kurset er forbeholdt studenter som tar sin mastergrad eller doktorgrad ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, samt master-eller PhD studenter fra andre institusjoner.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og seminarer: 50 timer

Laboratorieundervisning: 3 laboratorieøvelser à 4 timer.

 

Emnet vurderes på grunnlag av:

 • Skriftlig skoleeksamen (4 timer) teller 100% av endelig karakter. Bokstavkarakter.
 • Mappe: Bestått/ikke bestått. Elementer som inngår i mappa er:
  • 3 laboratorierapporter fra studentens egen laboratorieøvelse
  • 2 "multiple choice"-tester.
  • En skriftlig individuell oppgave

Alle deleksamener må være bestått for at studenten skal få bestått i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende emnene:

KJ100F Grunnleggende kjemi (10 sp)

BI124F Cellebiologi og biokjemi (10 sp)

BI105F Zoofysiologi (10 sp)

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Samlet vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappeevaluering, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI205Fv1 Fiskefysiologi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2019 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur