Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Fiskekvalitet og mattrygghet (AK322F)

Fiskekvalitet og mattrygghet

AK322F

Beskrivelse av emnet

Kurset vil gi kunnskap om kjemisk, biokjemisk og strukturell sammensetning av fiskemuskelen. Hvordan fiskemuskelen endrer seg under is- og fryse-lagring. Viktige kvalitetsaspekt som farge, tekstur, vannbindingsevne og harskning. Trygg sjømat med fokus på mikrobiologi og miljøgifter.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha

 • Kunnskap om den fiskemuskelen iboende kvalitet.
 • Kunnskap om eksterne og interne faktorer som påvirker muskelkvalitet generelt
 • Oversikt over kjemiske, mikrobiologiske og biologiske farer i sjømatprodukter

Ferdigheter

Studentene skal

 • Kunne utføre klassiske kvalitetsvurderinger av fisk ved hjelp av ulike analysemetoder.
 • Kunne identifisere mulige farer i sjømatprodukter
 • Kunne gjennomføre hygienisk kontroll i sjømatnæringen

Kompetanse

Studentene skal

 • Ha en bred kunnskap om fiskekvalitet generelt
 • Forstå viktigheten av god kvalitetsstyring i sjømatnæringen
 • Ha tilstrekkelig kompetanse til å delta i FoU-prosjekt innen sjømatkvalitet

Type emne

Valgemne

Forkunnskapskrav

Kurset er forbeholdt studenter som tar sin mastergrad eller doktorgrad ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, samt master-eller PhD studenter fra andre institusjoner. Studenter må ha bestått grunnleggende emner i kjemi og cellebiologi på universitetsnivå. Antall studenter er begrenset til tolv; denne begrensningen er satt på grunn av den praktiske delen av kurset.

Undervisningsform

Undervisning "ansikt til ansikt" og laboratorieøvelser

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Kurset består av 30 timer undervisning og 30 timers praktisk laboratorieøvelser. Undervisningen gis over 3 samlinger, hver samling går over 1 uke. Obligatoriske laboratorieøvelser på hver samling.

Anbefalte forkunnskaper

For å ta dette kurset, må studenten ha grunnleggende kunnskap om kjemi og eller biokjemi.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappeevaluering - Obligatorisk deltagelse på 4 laboratorieøvelser med rapportskriving, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Multiple choice, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI320Fv1 Fiskemuskelkvalitet og biokjemi - 8 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur