Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Genetikk og evolusjon (BI122F)

Genetikk og evolusjon

BI122F

Beskrivelse av emnet

Emnet omhandler følgende tema:

Sex og livssyklus. Mendels lære om arv. Former for dominans. Kromosom. DNA, RNA. Hardy-Weinberg. Populasjonsgenetikk. DNA-teknologi. Evolusjon av genom. Darwin og historikk, naturlig seleksjon og evolusjon, mikro- og makro-evolusjon.

Laboratorieøvingar: blodtyping og mono-, dihybrid, kjønnsbunden arv og genkartlegging vha kryssing av digitale bananfluer.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten:

 • Har bred kunnskap på et grunnleggende nivå, om emner, teorier, prosesser, redskaper og metoder innen fagområdet genetikk og evolusjon av ville og domestiserte organismer.
 • Har kunnskap om historisk utvikling og tradisjoner innen fagområdet genetikk og evolusjon, og fagets plass i historien og samfunnet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet genetikk og evolusjon.

 

Ferdigheter Kandidaten:

 • Kan forklare og reflektere over aspekter innenfor genetikk og evolusjon på et grunnleggende nivå.
 • Kan forklare og reflektere over de viktigste teorier innen historien til fagområdet genetikk og evolusjon.
 • Kan kritisk analysere ulike informasjonskilder i genetikk og evolusjon.
 • Kjenner til redskaper, teknikker og uttrykksformer som gjør det mulig å kommunisere med andre med en bakgrunn innen Genetikk og Evolusjon.

 

Generell kompetanse Kandidaten:

 • Kan utveksle meninger med medstudenter og jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.
 • Kjenner til moderne vitenskapelig forskning innen genetikk og evolusjon.
 • Kan adressere og løse faglige problemer som involverer genetikk og evolusjon.
 • Kan kommunisere teorier og meninger innenfor genetikk og evolusjon, både skriftlig og muntlig.

Type emne

Obligatorisk: Bachelor i biologi Joint Bachelor Degree in Animal Science

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesingar, kollokvier og obligatorisk lab-kurs.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet må takast samtidig med BI132F biokjemi og cellebiologi eller tilsvarande, dersom du ikkje har forkunnskap tilsvarande BI132F biokjemi og cellebiologi fra før.

I tillegg anbefales det at du har BI125F Biodiversitet eller tilsvarande.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres vurderingsform våren 2020 fra skoleeksamen (5 timer) til hjemmeeksamen (2 timer) for dette emnet.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk arbeid - blodtyping, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Sammensatt vurdering.
 • Obligatorisk arbeid - labøving bananflue, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Sammensatt vurdering.
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI122F-001v1 Genetikk og evolusjon - skriftlig skoleeksamen - 7 studiepoeng.
BI122F-002v1 Genetikk og evolusjon - mappe - 3 studiepoeng.
BI122F-001v1 Genetikk og evolusjon - skriftlig skoleeksamen - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur