Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Molekylær økologi  (BI214F)

Molekylær økologi

BI214F

Beskrivelse av emnet

Emnet tar for seg:

 

1) grunnleggende om organiseringen av genomet hos dyr 2) metoder for å undersøke genetisk variasjon i proteiner og DNA 3) molekylære markører: nedarvingsmønster, ulike markørers egenskaper og riktig valg av molekylære markører for å undersøke en gitt problemstilling 4) populasjonsgenetikk: en enkelt populasjon. Genetisk diversitet, demografi, flaskehalser, innavl og naturlig seleksjon 5) populasjonsgenetikk: flere populasjoner. Populasjonsstruktur, genflyt, hybridisering og lokale tilpasninger 6) økologisk viktige karaktertrekk, fenotype og genotype, adaptive variasjon 7) anvendelse av ny sekvenseringsteknologi (dybdesekvensering) i molekylær økologi 8) fylogeografi, hvordan historiske prosesser kan forklare det vi ser i dag 9) atferdsøkologi, paringssystemer, kjønnsfordelinger, predator og byttedyr 10) bevaringsbiologi, hvordan vi tar vare på det genetiske mangfoldet Laboratoriekurset gir en innføring i ekstraksjon av DNA, PCR, DNA-sekvensering og bioinformatikk.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal:

 

 • ha grunnleggende kunnskap om den nyere utviklingen innenfor biologiske fag som danner grunnlaget for fagfeltet molekylær økologi

 

 • ha grunnleggende kunnskap om den teoretiske og praktiske utviklingen av faget molekylær økologi, som er basert på en stadig økende tilgjengelighet av anvendelige genetiske markører

 

 • ha kunnskap om molekylære markører og teknikker som anvendes innenfor molekylær økologi og kjenne til disse markørenes grunnleggende egenskaper

 

Ferdigheter Kandidaten skal:

 • være i stand til å anvende grunnleggende analytiske og praktiske metoder, innbefattet laboratorieteknikker og bioinformatiske verktøy, på gitte problemstillinger innenfor fagfeltet molekylær økologi
 • kjenne til de viktigste informasjonskildene og være i stand til å tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagfeltet
 • være i stand til å analysere og diskutere relevante vitenskapelige artikler innenfor fagfeltet molekylær økologi

Generell kompetanse Studenten/kandidaten skal:

 • være i stand til å identifisere problemstillinger der en molekylærøkologisk tilnærming vil være fruktbar og de etiske vurderingene knyttet til dette
 • være i stand til å velge ut de mest hensiktsmessige molekylære markørene og teknikkene for å kunne studere ulike grupper organismer og økologiske problemstillinger
 • være i stand til å formidle sentralt fagstoff, utveksle erfaringer med fagfeller og holde seg oppdatert innenfor fagfeltet molekylær økologi

Type emne

Valgemne: Bachelor i biologi, Master i biologi og akvakultur

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser. Sammendrag av forelesninger og annen informasjon legges ut på Fronter. Det gjøres oppmerksom på at deltakelse på seminarene er svært viktig for forståelsen av faget.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende BI122F Genetikk og evolusjon og BI210F Molekylær cellebiologi

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres vurderingsform våren 2020 fra skoleeksamen til hjemmeeksamen (samme timetall, dvs 4 timer) for dette emnet.

Vurderingsordning

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk arbeid - labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Obligatorisk deltakelse - 5 dagers laboratorium, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.

Overlappende emner

BI214F-001v1 Molekylær økologi labøvelser - 2 studiepoeng.
BI214F-002v1 Molekylær økologi -skoleeksamen - 8 studiepoeng.
BI214F-001v1 Molekylær økologi labøvelser - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur