Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Økologi 2 (BI230F)

Økologi 2

BI230F

Beskrivelse av emnet

Økologi er en i økende grad kvantitativ vitenskapelig disiplin som fokuserer på studiet av abundansen og utbredelsen av organismer. Å kunne forstå og forutsi utfallet av komplekse økologiske endringer, som klimavariasjon, habitatødeleggelse og forurensning, krever kunnskap om grunnleggende økologiske prinsipper. Slike prinsipper er ofte formalisert som matematiske modeller som kan benyttes til analyse eller simulering av komplekse problemer. I kurset gjennomgås de vanligste matematiske modellene i populasjons- og samfunnsøkologi som brukes til å studere dynamikken i isolerte, så vel som interagerende populasjoner.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • Har bred kunnskap om prinsipper og forutsetningene som basale matematiske økologimodeller bygger på.
  • Vet om utviklingen av sentrale teorier i økologi og deres anvendelse i studiet av populasjonsdynamikk

 

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan konstruere grunnleggende matematiske modeller for å analysere problemer i populasjonsdynamikk
  • Kan bruke datasimuleringer som et verktøy i å analysere økologiske problemer
  • Kan analysere dynamikken i populasjoner ved bruk av matematiske modeller

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • Kan ta avgjørelser om hva du skal undersøke for å effektivt kvantifisere populasjonsdynamikk av naturlige populasjoner
  • Kan beskrive og analysere dynamikken i populasjoner basert på egnede datasett
  • Kan delta i faglige diskusjoner om mekanismene bak variasjonen i populasjoners størrelse og utbredelse

Type emne

Fordypning i bachelor i biologi, fortrinnsvis for studenter med spesialisering i marin økologi.

Forkunnskapskrav

BI123F Økologi MA116F Matematikk for biologer

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, øvinger, seminar, innleveringsoppgaver.

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto

Anbefalte forkunnskaper

MA116F Matematikk for biologer

BI123F Økologi

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering (første gang 2016 spring).
  • Mappe, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 spring).
  • Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer, teller 100/100 av karakteren (første gang 2016 spring).
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur