Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Funksjon og stabilitet i økosystemer (BI313F)

Funksjon og stabilitet i økosystemer

BI313F

Beskrivelse av emnet

Produktive høybreddegrads økosystemer spiller en sentral rolle for bosetting og samfunnsutvikling. Sokkelen til disse store havområdene brukes som gytehabitat og oppvekstområder for viktige fiskebestander, der noe av disse systemene er satt under press bl.a. grunnet klimaforandringer. Emnet omhandler tradisjonelle og nye metoder for å analysere dynamikk og robusthet i de marine næringsnettene. Det vil bli gjennomført praktiske øvelser i bruk av enkle modellsimuleringer av mer avgrensede biotoper.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten...

  • Har avansert kunnskap innenfor økosystemers elastisitet og stabilitet, og forskjellige aspekter av økosystemstabilitet som teorier om forstyrrelse, suksesjon, næringsnett, økosystem funksjoner, og økosystembasert tilnærming i forvaltningen
  • Har spesialisert innsikt i stabilitet av marine økosystemer
  • Kan anvende kunnskap på forskjellige nye aspekter innenfor fagområdet

 

Ferdigheter

Kandidaten...

  • Kan kritisk analysere vitenskapelige informasjon og debattere om dette i en gruppe med bruk av akademisk argumenter
  • Kan analysere relevante teorier om økosystemstabilitet og anvende sine kunnskaper i prosjektarbeid på en selvstendig måte

 

Generell kompetanse

Kandidaten...

  • Kan formidle vitenskapelige resultater og konklusjoner til målgrupper med forskjellige bakgrunn
  • Kan kritisk reflektere alene og i en gruppe over vitenskapelige resultater og gjennomføre uavhengig og avanserte prosjektarbeid
  • Behersker uttrykksformer brukt i fagområde økosystemstabilitet

Type emne

Valgemne: Master i marin økologi

Forkunnskapskrav

Samme kvalifikasjon som opptak til master i marin økologi eller master i akvakultur.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet har varierte undervisningsformer.

Emneevaluering

Emneevaluering Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Hjemmeeksamen, 3 dager, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Muntlig eksamen, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur