Emnebeskrivelse for studieåret 2019/2020

Fjernanalyse i naturforvaltningen (GEO5020)

Fjernanalyse i naturforvaltningen

GEO5020

Beskrivelse av emnet

Emnet tar utgangspunkt i datamateriale samlet inn fra ulike sensorer i satellitter, fly og droner, og viser hvordan dette datamaterialet kan anvendes innen ulike problemstillinger knyttet til naturforvaltning.

Emnet legger vekt på hvordan slike data kan analyseres og presenteres ved hjelp av GIS-verktøy.

Universitetets egne drone-bårne sensorer benyttes i feltarbeid.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studenten:

 • Ha avansert kunnskap innen GIS-baserte analysemetoder anvendt i naturforvaltning.
 • Ha spesialisert innsikt i bølgelengdeområder for elektromagnetisk stråling som har betydning i kartlegging av natur.
 • Ha inngående kunnskap om metoder for datainnsamling med sensorer båret av droner, fly og satellitter.

 

Ferdigheter

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • Selvstendig anvende vektor- og rasteranalyser innen forskning og utviklingsarbeid.
 • Forholde seg kritisk til ulike kilder av fjernmålingsdata.
 • Arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk bruk av ulike sensorer i tilknytning til drone, og gjennomføre RPAS-operasjoner iht lover og forskrifter.

 

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • Anvende kunnskaper og ferdigheter ved å bidra med nytenking / nye metoder for å løse ulike problemstillinger innen naturforvaltning.
 • Kommunisere med, og formidle kunnskap til, allmenheten og fagpersoner om bruk av fjernmåling i naturforvaltning.

Type emne

Valgfag

Forkunnskapskrav

Bestått Geografisk informasjonsbehandling GEO220 eller tilsvarende.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt, laboratoriearbeid, feltarbeid.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen består i hovedsak av forelesninger og øvinger, samt prosjektarbeid. Øvinger foregår ute i felt og på GIS-laboratorium.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse på feltkurs, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Hjemmeeksamen, 10 dager, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur