Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Mikrobiologi (BI217F)

Mikrobiologi

BI217F

Beskrivelse av emnet

Generell mikrobiologi: Introduksjon til mikrobiologi, hovedgrupper av mikroorganismer, metabolistk diversitet, mikrobiell vekst og kultur, elementer av mikrobiell genetikk, mikrobielle mekanismer for smitte, elementer av immunologi, diagnostisk mikrobiologi, enerig nyttig mikrober. Spesifikk mikrobiologi: Hovedgruppene av mikrober av medisinsk interesse med vekt på virulens faktorer og patogenitet mekanismer. Grunnleggende laboratoriemetoder for deres isolering og identifikasjon er presentert.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten:

 • Har oversikt over den historiske utviklingen av området i mikrobiologi, i forhold til den teknologiske utviklingen og økt kunnskap i cellebiologi.
 • Har bred kunnskap om metabolsk og strukturell mangfold av eukaryote og prokaryote mikroorganismer.
 • Har en oversikt over de aktuelle rutinemessige laboratoriemetoder som benyttes for isolering og identifisering av de forskjellige grupper av mikroorganismer.
 • Har kunnskap om de grunnleggende prinsippene for infeksjon og patogenesen for de viktigste mikrobielle patogener av mennesker og dyr.
 • Har kunnskap om virulens faktorer de ulike mikrobielle patogener bruke til å invadere og spre innenfor sine verter, så vel som de defensive mekanismer vertene bruker.
 • Har kunnskap om sikkerhetstiltak som gjelder i håndteringen av mikroorganismer.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor mikrobiologi.

 

Ferdigheter Studenten:

 • Kan utføre, innenfor trygge grenser og under tilsyn, hovedrutinemessige laboratoriemetoder som brukes for isolering og identifisering av bakterier.
 • Kan reflektere over sine observasjoner innhentet etter å ha utført grunnleggende mikrobiologiske teknikker.
 • Kan vitenskapelig rapportere, resultatene av ulike grunnleggende mikrobiologiske teknikker.
 • Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkningen av mikrobiologiske resultater.

 

Generell kompetanse Studenten:

 • Kan samarbeide med medstudenter, for gjennomføring av laboratorieteknikker og for utarbeidelse av vitenskapelige rapporter.
 • Har kunnskap og forståelse om risikoen ved arbeid i et mikrobiologisk laboratorium.
 • Kan kommunisere resultater og teorier både muntlig og skriftlig.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor mikrobiologi.

Type emne

Obligatorisk: Joint Bachelor degree in animal science

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på Joint Bachelor Degree in Animal Science.

Valgemne for studenter tatt opp på Bachelor i biologi eller semesterpakke ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

 

Maksimalt antall studieplasser: 45.

Prioritering:

1. Joint Bachelor Degree in Animal Science

2. Bachelor i biologi

3. Utveksling / semesterpakker

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

 • Forelesninger (48 timer)
 • Laboratorieøvelser (24 timer) og rapporter. 

Sammensatt vurdering består av skriftlig eksamen, obligatorisk arbeid og mappevurdering.

Alle komponenter må være bestått for å bestå emnet som helhet.

1. Skriftlig eksamen 4 timer. Teller 60% av karakteren. Bokstavkarakterer fra A-F.

2. Obligatorsk arbeid. Må bestås, men teller 0% av karakteren. Det forventes at studentene forbereder en kort litteraturreview om et gitt tema og presenterer det muntlig i løpet av kurset.

3. Mappeevaluering, bokstavkarakterer A-F. Teller 40% av karakteren.

Mappen består av:

5 laboratorierapporter

2 multiple choice

Studenten må bestå enten a) 2 multiple choice og minimum 3 lab-raporter eller b) 1 multiple choice og minimum 4 lab-rapporter.

Studenten får grunnleggende kunnskaper om mikroorganismenes store metabolske mangfold, deres sentrale rolle i kretsløpet av næringsstoffer i naturen, hygieniske betydning, patogenese og teknisk / industrielle rolle. I laboratoriekurset lærer studenten klassisk bakteriologisk laboratorieteknikk. Laboratoriekurset inneholder generelle øvelser i metoder og teknikker for å arbeide med mikroorganismer. Det foretas kultur, fargeteknikker og identifisering av mikroorganismer. Miljøprøver fra jord og vann anvendes i de ulike protokoller.

Anbefalte forkunnskaper

KJ100F Grunnleggende kjemi, BI124F Cellebiologi og biokjemi eller tilsvarende

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk arbeid, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Mappe.
 • Mappe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI217F-001v1 Mikrobiologi - laboratoriejournaler og flervalgsprøve - 4 studiepoeng.
BI217F-002v1 Mikrobiologi - skoleeksamen - 6 studiepoeng.
BI217F-001v1 Mikrobiologi - laboratoriejournaler og flervalgsprøve - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2020 Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur