Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Zoofysiologi (BI105F)

Zoofysiologi

BI105F

Søknadsfrist: 15. november

Beskrivelse av emnet

Emnet inneholder følgende tema: Respirasjon og sirkulasjon, metabolisme og temperaturregulering, osmoregulering og ekskresjon, bevegelse, integrasjon og kontroll hos invertebrater og vertebrater tilpasset sitt miljø.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om grunnleggende struktur og fysiologi for ulike dyregrupper og nivå av organisering, fra gener til organisme, innenfor et økologisk perspektiv.
 • Ha kunnskap om de viktigste fysiologiske prosesser og mekanismer i dyr, eksempelvis osmoregulering, metabolisme, termoregulering, sirkulasjon, respirasjon, reproduksjon, og fordøyelse.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor dyrefysiologi.

 

Ferdigheter Studenten:

 • Kan på en vitenskapelig måte rapportere resultatene fra grunnleggende fysiologiske eksperimenter ved bruk av riktig fagterminologi.
 • Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkning av observasjoner innhentet fra laboratoriearbeid.
 • Kan reflektere over sin observasjoner innhentet fra gjennomføring av grunnleggende fysiologiske teknikker.

 

Generell kompetanse Studenten:

 • Kjenner til og forstår risiko og etiske problemstillinger ved arbeid på et fysiologisk laboratorium.
 • Kan skriftlig formidle resultater og teori.
 • Kan utveksle meninger med medstudenter og jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor dyrefysiologi.

Type emne

Obligatorisk: Bachelor i biologi Joint Bachelor degree in animal science

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammene bachelor i biologi og joint bachelor in animal science.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesning og gruppearbeid: totalt 58 timer.

Laboratorieundervisning: 3 laboratorieøvelser á 3 timer

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, 5 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BI105F-007v1 Zoofysiologi - 6 studiepoeng.
BI105F-008v1 Zoofysiologi - 4 studiepoeng.
BI105F-007v1 Zoofysiologi - 10 studiepoeng.
AK223Fv1 Oppdrett av laksefisk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur