Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Service og innovasjon (EK228E)

Service og innovasjon

EK228E

Beskrivelse av emnet

Dette emnet handler om forbedring av tjenester som renovering og utvikling av nye tjenester som innovasjon. Begrepet innovasjon inneholder elementer knyttet til utvikling av noe nytt, samt forhold ved å forbedre tjenestetilbudet man allerede har. Ingen innovasjon eller renovering er vellykket uten at kundene opplever det nye som bedre enn det gamle og vil ta det i bruk. Her ligger betingelsen for den kommersielle suksessen.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal..

 • ha bred kunnskap om teorier, metoder og begreper innenfor moderne tjenesteyting og innovasjon
 • ha bred kunnskap om utfordringer man står overfor ved markedsføring og ledelse av moderne tjenesteytende bedrifter
 • ha kunnskap om hvilke utfordringer ledelse av mer fysiske versus virtuelle tjenester gir
 • ha kunnskap om hvilke konsekvenser dette får for de ansatte, kundene og ledelsen
 • ha kunnskap om hvordan sosiale medier kan brukes i ulike former for markedsføring i forhold til både interne og eksterne kunder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid som kjernemodeller og verktøy innenfor serviceledelse og markedsføring, som er utviklet for å håndtere utfordringene når det overordnede målet er å skape lønnsomme servicebedrifter gjennom vellykkede tjenesteinnovasjoner.
 • ha kunnskap om hvordan man best kan legge til rette for utvikling av suksessfulle og verdi-baserte tjenesteinnovasjoner.

 

Ferdigheter

Kandidaten skal..

 • Være i stand til å anvende faglig kunnskap om servicemarkedsføring og ledelse på praktiske problemstillinger.
 • Være i stand til å velge og anvende riktig analyseverktøy for å identifisere og håndtere de utfordringer moderne tjenesteytende bedrifter står overfor generelt og innenfor innovasjon spesielt.
 • Beherske verktøy som gjør det mulig å identifisere områder for utvikling av verdi-baserte tjenesteinnovasjoner.
 • kunne formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde, gjennom å øke evnen til kritisk refleksjon rundt sentrale teorier, modeller og problemstillinger innenfor fagfeltet.

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal..

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen service og innovasjon
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger innen service og innovasjon, både skriftlig og muntlig

Type emne

Obligatorisk for studenter på bachelor i eiendomsmegling 3. året.

Valgfag for andre studenter.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Undervisningsform

Undervisning "ansikt til ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og hjemmeeksamen i tillegg til avsluttende skoleeksamen. Hjemmeeksamen kan skrives individuelt eller i grupper opp til maksimalt 3 studenter.

Anbefalte forkunnskaper

MAF1001 Markedsføring

ORG1001 Organisasjon

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres vurderingsform våren 2020 fra skriftlig skoleeksamen til hjemmeeksamen, for dette emnet.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Hjemmeeksamen (individuell), 4 uker, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2021
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen